www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:24.09.2007


اعلا
میۀ
کمیتۀ اجرائیۀ تشکیلات مؤقتِ انسجام
اعضای حـــزب وطـن در خارج
_____________________

مؤرخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷

بـه مـنـاسبتِ یـازدهـمـین سـال شهـادتِ دوکـــتور
نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس
هـیئتِ اجـرائـیۀ شـورای مـرکـزی حـــــزبِ وطـن

_____________________________

         بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۰۷ (پنجم میزان ۱۳۸۶) با یازدهمین سال شهادت دوکتور نجیب الله، یادروز لحظاتی است که رهبر سیاسی ـ عقیده تی اعضای حزب وطن با گردن برافراشته و قامت چون کوه استوار در برابر شب سالاران سیاه اندیشه و جنرالان سیاهکار آی.اس.آی پاکستان، یکه و تنها ایستاد و با دفاع قهرمانانه از نوامیس ملی افغان زمین، خون پاکش را نذرانه نمود و حماسۀ شهادتش راجاودانه ثبت تاریخ افتخارات میهن نمود و اوسطوره شد.

       اینک او با انجام پیروزمند رسالت نجات ملی افغانستان، با طلایۀ ظفرمند دفاع مستقلانه از وطن، با ناکام ساختن توطئه شیطانی تبدیل افغانستان به کنفدراسیون پاکستان، با مردانه ایستادن در برابر دسیسۀ تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب، با گذشت داوطلبانۀ منحصر به فرد تاریخی خود از قدرت و با حماسۀ شهادت خود راهش را بسوی دلهای ملیونها هموطن خویش باز نموده و هم جلایش اندیشه های صلحخواهانۀ او (اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی) ذهن و روان هزاران تن هموطن ترقیخواه وعدالت پسند را تنویر و تسخیر نموده و مینماید.

       اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی بمثابه دستگاه فکری ـ سیاسی افغانی، اندیشۀ عمیقاً ملی، برای حل معضلات افغانی در مرحله کنونی است که صرف میتواند در عملکرد نیروی سیاسی مستقل ملی تجلا نماید. هیچ سیاست غیر ملی ؛ سیاست های توجیه به دفاع از منافع بیگانه  و بوسیلۀ عمال داخلی آنها، با پوشش های مخملی، نمیتواند سیاست مصالحۀ ملی باشد. باور ما اینست که تعمیل و تحقق سیاست مصالحۀ ملی به پشتوانۀ سیاسی نیروی آزموده شدۀ واقعاً مستقل ملی، رزمندۀ استوار راه صلح، ترقی،دموکراسی و عدالت اجتماعی نیاز  و از چنین موضیعی به جلب تفاهمات جامعۀ جهانی ضرورت دارد. شهید دوکتور نجیب الله حزب وطن را چنین نیروی بزرگ متشکل سیاسی میدانست که بمثابه عمده ترین عامل حفظ ثیات، نقش وطندوستانه اش را در همکاری با سایر نیروهای ملی، صلحدوست، ترقیخواه و دموکرات میهن ایفا مینمود. درست به همین ملحوظ دشمنان افغانستان با سازماندهی توطئه های کثیرالجوانب،این حزب را هدف قرارداه و از درون منفجر ساختند.

      عدم موجودیت این عامل ثبات، باعث فاجعۀ مکرر دایرۀ شیطانی گردید که تا اکنون ادامه دارد و اینک علی الرغم حضور جامعۀ جهانی با سازوبرگ نظامی، قدرت اقتصادی و تبلیغاتی ، حرف از بحران دیگر و از دور باطل دیگر شیطانی در میان است. اکنون افغانستان نه تنها یکی از نا امن ترین نقاط جهان باقیمانده،بلکه به کشوری مبدل گردیده که بیشتر از ۹۰ در ۱۰۰، مواد مخدر جهان را تولید میکند. افغانستان نه تنها میدان عملکرد تروریزم بین المللی ،بلکه میدان عمل مافیای بین المللی مواد مخدر نیز محسوب میگردد. آنچه که دولت نامیده می شود در نفس خود به اپوزسیون خود مبدل گردیده و دولتمردان خود از بحران دیگر در بالاترین مقامات رهبری کنندۀ دولتی و تغییر نظام، حرف زده و همدیگررا از مواضع دفاع از منافع بیگانه ،به مصاف میطلبند. فساد لجام گسیختۀ اداری، حیف و میل کمک های جامعۀ جهانی ، انباشت سرمایه های غیرمشروع درگاوصندوق های جنگ سالاران ـ که اینک به سران مافیای اقتصادی داخلی و به متحدین مافیای بین المللی مواد مخدرتغییر ماهیت میدهند ـ و همدستان سیاسی شان باعث شدت فقر روز افزون اکثریت نادار جامعه گردیده، به نارضایتی عمومی از دولت ونا امیدی مردم منتج شده اند.

        مردم در چنین وضع اسفناک با تبارز روز افزون احترام به شهید دوکتور نجیب الله ، چشم امید به همرزمان او (اعضای حزب وطن) دوخته اند. اگرچه حزب وطن از درون منفجر گردیده است ولی فعالین و اعضای آن با تعلق اندیشه یی  و پیوند های عمیق عاطفی وروانی با آن ودر میان هم ، وجود گسترده دارند. برداشت از مفهوم اعضای حزب وطن نه شکلی بلکه می باید عمیق واندیشه یی باشد. بدین بنیاد میتوان مفهوم عضو حزب وطن به همۀ همرزمانی اطلاق گردد که دیروز عضویت حزب وطن را دارا بودند و به رهبری مشهود  توطئه و خیانت در برابر آرمانهای حزب وطن و منافع ملی مبادرت نه نموده اند، به درستی اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی باور داشتند و یا امروز تجربۀ زندگی و گذشت زمان آنانرا به حقانیت و درستی این اندیشه معتقد ساخته است. این افراد متاسفانه پراگنده اند و یا در عده یی از سازمانهای سیاسی با تشکیلات کوچک و کمتر مؤثر، جمع شده اند. همچنان آنعده از افرادی که دیروز عضو حزب وطن نبودند و امروز مبانی اندیشه ئی مصالحۀ ملی را برای حل معضلات افغانی ، معقول و مقبول میدانند و با اعضای حزب وطن همراه میگردند،رفیق راه و همرزم آرمانهای واحد هم هستند.  

         کمیتۀ اجرائیۀ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج ،به تأسی از درک وضع کنونی کشور و احساس عمیق مسوولیت در برابر تاریخ میهن و گوش فرادادن به این توصیۀ رهبر شهید خویش؛ که میگفت : ... من از رفقای حزبی خود هم، از سطح دولت نیز و از همه کسانیکه با ایشان نشست نموده ام، خواسته ام که بالای آن مسایلی که زخم است دست نزنید و نمک نپاشید، خیر است ولو اگر شما تحت اتهام قرار میگیرید، مردم افغانستان این را فراموش نمی کنند، به همه اعضای حزب وطن و سایر همرزمان راه صلح ،ترقی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مراجعه نموده و با تواضع و صمیمیت از آنها میطلبد تا در کار انسجام مجدد اعضای حزب وطن در تشکیلات واحد وسرتاسری وطنی فعالانه سهم بگیرند. تا بتوانیم همه همراه و همسنگ، با حقوق و مسولیتهای مساوی بسوی کنگرۀ واحد برویم و کنگرۀ اعضای حزب وطن را دایر نمائیم. کنگره کارنامه های حزب وطن رااعتبار از سرطان ۱۳۶۹ مورد نقد واقعبینانه و علمی قرار خواهد داد،مرامنامه و اساسنامه را تصویب و در مورد نام حزب و انتخاب رهبری جدید تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

          مابه همه همزرمانیکه برای تحقق داعیه تشکل مجدد حزب واحد ، فعالانه مبارزه مینمایند مراجعه نموده وخاطر نشان می سازیم که تشکل مجدد حزب واحد بدون بنیاد های اندیشوی صرف در شعار باقی میماند.  اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی بمثابه دستگاه فکری ـ سیاسی عمیقاً ملی، اندیشه ئی است که راه خویشرا در اذهان و قلوب مردم افغانستان ودر مجامع سیاسی جهان با تبارز توانمندی برای حل معضلات کشوردر مرحلۀ کنونی، باز نموده و میتواند بمثابه بنیاد اندیشه یی برای تشکل مجدد اعضای حزب وطن در حزب واحد، نقش خویشرا  ایفا نماید.

           خاطر نشان میگردد که ما برای انسجام مجدد اعضای حزب وطن به این رهنمود شهید دوکتور نجیب الله اتکا مینمائیم که در اجلاس مجلس مؤسسان جبهۀ صلح بتاریخ بیستم جدی ۱۳۶۹ گفته بود : ... بدون اعتماد متقابل وصادقانه هیچ اتحادی [وحدتی] نمیتواند به میان بیاید و در صورت بوجود آمدن نمیتواندپایدار بماند. عنصر عمدۀ اعتماد، عبارت از علنیت، صراحت لهجه، ارزیابی واقعبینانۀ امکانات و خواستهای هریکی ار طرفهای اتحاد [وحدت] و گذشتن از بخشی از خواستهای خود به نفع خواست  های مجموع اتحاد [وحدت] است.

          ما بار دیگردر آستانۀ گرامیداشت از خاطره شهید دوکتور نجیب الله، دریازدهمین سالروز حماسۀ شهادت او، ابلاغ میداریم که برای تعمیل انسجام مجدد اعضای حزب وطن در یک حزب واحد سراسری برای آغاز گفتگو و مذاکره با همه حاضریم.

                ـ  جاوید باد خاطرۀ شهید دوکتور نجیب الله

                ـ  به پیش در راه انسجام مجددِ تمام اعضای حزبِ وطن در حزبِ واحد سراسری. 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی