www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:20.09.2007

محمود هوتک کابل
٢٠ سپتمبر ٢٠٠٧

پیام بمناسبت یازدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

   حرف از سپتامبر سیاه است٬ سپتامبر که  از کثرت رویدادها دران بهرکس به نحوی سیاه وغمین مې نماید . امریکاییها درګرامیداشت از هزاران قربانی درسانحهء حملهء تروریستی برمرکز تجارتی درنیویارک وواشنګتن چندی قبل سیاهی این ماه را به نفرین ګرفتند ودرکشور خود ما نیز عده ای از هموطنان ما درسوګ قهرمانان ساخت خود شان به سپتامبر لعنت فرستادند واینک بالاخره نوبت ماست تا درحدود امکان خود به سپتامبر بیچاره مقدار خشم وانزجار خود را ظاهر سازیم.

بلی هموطن عزیز!

درشب سیاه ٢٧ سپامبر انسان نماهای چند از دیار جهل و جعل فرزند با فراصت وصلابت افغان دکتور نجیب الله رییس جمهور سابق ورییس حزب پر افتخار وطن را به جرم عزم جزمش درراه خدمت به خلق الله با برادر جوان وبرومندش احمدزی شهید را بدار اویختند.

   میدانم که انسانها به ملاحظهء طرز دید٬ برداشتها٬ قضاوت واستنباط متفاوتند ودربستر همین تنوع معیارها ونورمها درسمت قبول ومقبول واقع شدن ویا تردید کسی ویا چیزی میتوان تفاوت قایل ګردید ٬ انچه نجیب الله را از دیګران مزیت وبرتری می بخشد اندیشهء اوست اندیشهء مصالحهء ملی بر محور همه بدون استثناء اینست کمال وجمال رهبر همه ای افغانها که در روشنی ان وی با متانت وصراحت به پیشګاه مردم افغانستان اعلان داشت که تلاش برای حفظ انحصاری قدرت وتلاش برای کسب انحصاری قدرت هردو یکسان محکوم اند واین است عشق پخته درخانه خام ما که کینه دردل صاحبان خانه پخته علیه نجیب الله انداخت واین بود همان فراصت که معتقدین به حرب وضرب وتیکه داران تبر وتبار را یکسان درحسرت وحیرت فروبرد .

   امروز ناپخته ګان بازار سیاست که مفلس اند وچیزی برای عرضه کردن ندارنددر درخت پرشګوفهء سیاست واندیشهء نجیب الله بدون درک وعشق به این شګوفه ها ازین شاخ به ان شاخ می پرند ونغمه های بدون تال ولی میسرایند ٬ بلی همه با یک سر وهزار زبان میګویند جنګ راه حل نیست وفاق ملی یګانه راه غلبه بر دشواریهاست اینها که بدون دغدغه ازین مفاهیم نیز خود وهمفکران خود را غرض دارند ومردم نیز میدانند که اینهمه برای صاحبان طلا وتسبیح درمقام شعار اند تا اندیشه٬ اینها که حاضرند هر نوع کانون وسرچشمهء اندیشه را از هرنوع که باشد برای مقاصد فرعونی شان تا سطح شعار پایین بیاورند حتی اګر شعار دفاع از اسلام عزیز شان نیز باشد دیګر نزد مردم با انصاف وپاکدل ما به اصطلاح از لحاظ سیاسی واعتبار افغانی بانکروت ګردیده اند .اما وهزار البته که مفاهیم وفاق ملی ومردود دانستن جنګ برای نجیب الله وپیروان شان تبین وجلوه های یک اندیشه بود بنا ممصالحهء ملی که لابد به همه انهاییکه درکشور به صلح٬ بازسازی وانکشاف می اندیشیدند بطور یکسان تعلق میګرفت وخوبتر میدانیم که نجیب الله نخستین کسی بود که دراوج قدرت وجنګ به تاسی از اندیشهء مصالحهء ملی بتاریخ ٢٥ جدی سال ١٣٦٥ درنخستین روز اعلام رسمی سیاست مصالحه ملی اعلان کرد که جنګ راه حل نیست و ما اتش بس ومتارکه پیشنهاد میکنیم وی انرا شعار وتاکتیک نمیدانست برعکس او این نتیجه ګیری را اګر از یکسو نګاه مسوولانه به ګذشته میدانست از سوی انرا تبعات اندیشهء مصالحه میپنداشت٬ اندیشه ایکه بر مولفه های همګرایی٬ کنار امدنها٬ تفاهم ٬ ګفتګو٬ رد خشونت٬ احترام ورعایت ازادیهای فردی٬ رشد وانکشاف... که اساسات جامعهء مدنی٬ دموکرات وفارغ از تناقضات مهلک زبانی٬ سمتی٬ جنسی٬ نژادی و... غیره بود   متکی میباشد . ګفته میتوانیم که مصالحهء ملی برای نجیب الله درمقیاس همه افغانها بدون کنار زدن وبه بیان شرین خود شان درمقیاس از شاه تا ګدا بدون تفاوت وتمایز مطرح بود. همچنان نجیب الله یکی از مظاهر عملی سیاست مصالحهء ملی را در تقسیم عادلانه قدرت میدیدند. وی همانطوریکه تذکرش رفت کوششهای برای حفظ انحصاری قدرت وتلاشهای برای کسب انحصاری قدرت را مساویانه محکوم میکرد. نجیب الله برای تحقق این امر حتی در داخل حزب خود نیز مبارزه کردومشکلات متعدد را از مراکز مختلف درونی متحمل ګردید٬ کودتاه مشترک ګلبدین حکمتیار وشهنواز تڼی وکودتاه مشترک مسعود٬ مزاری٬ دوستم وچند منحرف داخل حزب از مظاهر خشن همین مخالفتها بود.

   نجیب الله از شخصیت های نادر ودلاور سیاسی کشور بود که همیشه ګفت  حاضرم دربدل صلح نه تنها از قدرت کنار روم که حاضرم از جان خود نیز بګذرم ودربدل این همه تضمین صلح واحترام وحفظ عزت وشرافت مردمش را میخواست ونه هیچ چیز دیګر از دنیا واخرت را.

   نجابت ذاتی٬ شایستګی این هموطن دلیر وخردمند که فهم عمیق از مسایل ملی وبین المللی اش مایهء تعجب وشګفتی دوستان ومخالفانش بود درمیان کور دلان بیخرد وتاریک نظر بدرستی بازتاب نیافت ووی را مانند امان الله خان پادشاه ترقی پسند افغانستان درک ننمودند وهمانند او میوه نیمرس درخت تخیلاتش قبل از انکه برسد ازمیان برداشته شد. امان الله ونجیب الله دو فاخته ایکه هدف یک تیر ګردیدند٬ تیر خود خواهی٬ تیر تاریکی٬ تیر نادانی ٬ تیر عقبمانده ګی ودرنهایت تیر دشمنان ترقی افغانستان. به یقین که امان الله ونجیب الله را بیش از انکه افغانها بشناسند دشمنان افغانها ایشان را بدرستی شناخته بودند وبهمین دلیل تیر های شانرا درست هدفګیری نموده بودند.

 

درود و سپاس به قهرمان واقعی مردم ما دکتور نجیب الله

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی