www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:27.09.2007

 

اعلامیه شورای مرکزی حزب ملی هیواد افغانستان

افغانستان کابل

26 سپتامبر2007

به مناسبت یازدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله رییس جمهور فقید افغانستان

بیستو هفتم سپتامبر2007 میلادی  مصادف است با یازدهمین سالروز شهادت قهرمانانه دکتور نجیب الله، رییس جمهور فقید افغانستان، که به خاطرآرامان های والا و انسانی اش، مبنی بر آزادی و نجات وطن از سیطره بیگانگان و به خاطر رفاه انسان وطنش، بزرگترین قربانی را متحمل شد ولی از سنگره مبارزه و سنگر ازمان هایش که عبارت از تفاهم و آشتی ملی در میان افغان ها بود یک خطوه عقب نرفت.

دکتور نجیب الله فرزند صدیق ملت افغانستان است. او در زمان قدرتش در افغانستان به کارهایی دست یازید که جامعه آرمانی افغانستان، خواهان آن بود.چندین سال جنگ و خونریزی وبرادر کشی و نفاق وتفرقه های تبه کن بین الافغانی پیدیده های شومی بودند که  توسط بیگانگان بر مردم افغانستان تحمیل شده بودند.دکتور نجیب الله به منظور از بین بردن این پدیده ها وگردهم آمدن تمام افغانها به دور یک خوان ملی و افغانی و دست کشیدن از خونریزی و برادرکشی،مشی مصالحه ملی را اعلام داشت و مصرانه به منظور تطبیق آن سعی وتلاش ورزید.

اعلام آشتی ملی به مثابه تیوری جدید عصر، نه تنها در افغانستان، بلکه در بسا نقاط داغ جهان،به زودی مورد توجه جهانیان قرارگرفت و هرجهانیانی که خواهان آرامش افغانستان بودند،آن را طرح بدون الترناتیف دانستند وآرزو کردند که ملت افغان بتواند به دور آن جمع شده ،به جای ویرانی و کشتن راه، آبادی و برادری و دوستی وهمدلی افغانی را در پیش گیرد.

مشی انساندوستانه مصالحه ملی ،که بدون شک در ادوار تاریخ افغانستان هم چنان ادامه خواهد داشت،با نام نامی دکتور نجیب الله به مثابه انستیتوت ایده های وی پیوند ناگسستنی دارد.زیرا ارمان های صلح وترقی و آبادنی کشور همیشه دروجود ملتش زنده است واین ارمان به خاطر سهیم ساختن تمام اقوام کشور در راه شکوفایی میهن شان یکدلی همگانی را نیازمند است که تنها  ازهمین  طریق قابل رویت بوده می تواند. از طریقی که اساس گذار و طراح مبتکر آن، دکتور نجیب الله شهید است.شخصیت برازنده ای که به خاطر آن جانش را قربانی داد وبا سربلندی تمام، زمینه آن را فراهم کرد که  بیرق اشتی ملی برای همیشه در اهتزاز بماند و خاطره های آن در  قلوب وطنپرستان واقعی کشور و تمام آنانی که قلب شا از وطندوستی مالامال است ،زنده وجاویدان باشد.

آشتی ملی در افغانستان درس های بزرگی را نه تنها به ما،به حزب ملی هیواد افغانستان و تمام اقشار وطنپرست ومترقی کشور بلکه به نسل های بعد ازما نیز آموخت. ما که شاهدان عینی مصالحه ملی در افغانستان هستیم به چشم سر مشاهده کردیم که تاثیرات مصالحه در رگ وریشه حواث افغانستان مانند آبی که بر آتش میریزد، رسید. که اگر تلاش مذبوحانه آتش افروزان بیگانه در افانستان نبود، بدون شک ملت با هم برادر ما در همان وقت،بدون هیچ دغدغه یی به دور آن جمع می شدند ونیاز ادامه آن همه کشت وخون را که با تاسف تاکنون ادامه دارد،نمی دیدند.

دکتور نجیب الله، فراوان محسنات سیاسی و اجتماعی در جامعه افغانی داشت، که تفکیک کردن هریک  بحث های جدگانه ی رامی طلبد،ازین رو حزب ملی هیواد بر مشی انساندوستانه آشتی ملی وی که امروز نیز نیاز مبرم زمان ما تلقی می شود تاکید بیشتر می ورزد.زیرا،اگر دیروز افغانستان تنها از جهت جنگ رویاوروی و چریکی به منقطه داغ جهان مبدل شده بود امروز متاسفانه افغانستان از چند جهت به نقطه داغ  مفسدات جهانی مبدل شده که خطرات آن بیشتر از پیش محسوس است و هرآن  بیم آن می رود که مردم ستم کشیده ما غرق در در مرداب تاریک ،از آینده تاریک پیشبینی نمایند وبس.

کسانی که دیروز با آشتی ملی دکتور نجیب الله مخالفت می ورزیدند، وبریکه تازی خود به کمک بیگانه ها تاکید می کردند،امروز بدین باور شده اند که روسیهی تاریخ را نصیب گشته اند زیرا یا این که درآرمان خود برای وطن صداقت نداشتند ویا این که زمام امورشان دردست دیگران بود وخود مانند مهره های روباتی برای خواست های دیگران تیشه بر ریشه خودمی زدند....

و امروز نیز می بینیم، که جنگ، هنوز به حیث یک پدیده خطرناک، نه تنهااین که از دامن افغانستان چیده نشده است بلکه هنوز خطرناک تر از پیش گسترش نیز یافته است.پدیده ای خطرناک مواد مخدر،تروریزم دسته جمعی و انتحاری، فساداخلاقی،فساد اجتماعی،فساداقتصادی،فساد اداری و ریشه کن ساختن بنیادهای نظامی تدافعی وامنیتی کشور به خاطر نداشتن آینده روشن دفاع خودی کشوری،افغانستان را تا گلو در خود فرو برده اند.

واین را نیز می بینیم که هرنوع تساهل های سیاسی که اغوا وفریب درآن از دور مشهوداست، نمی توانند جای آنچه را که شهید ملی کشور دکتور نجیب الله مطرح کرده بود پر نمایند،بنا در چنین شرایط و اوضاع کشوربه خاطر مبارزه با سایر پدیده های کهنه ونوی که جامعه را به سوی نابودی می کشاند مراجعه صادقانه به آشتی ملی  کتور نجیب الله،یک ضروت مبرم محسوب می گردد.حزب ملی هیواد،تاکید می نماید که هنوز هم امکانات آشتی وتفاهم در جامعه وزمینه های فروان جمع شدن همه اقوام کشور به دور یک خوان برادری و دوستی مبنی بر ازادی و ارمان های وطنی از بین نرفته اند.ازین رو،حزب ملی هیواد ضرورت تحقق ارمان های دکتور نجیب الله را به حال وطن ومردم مفید دانسته و برآن اکیدا تاکید می ورزد ویاداور می شود که بیجا نبود که دکتور نجیب الله به خطر آن تا قربانی دادن حاضر شد و به خاطر یک عالم درد دیده و ستم کشیده،جان داد و نامش را درجریده عالم ابدی ساخت وبدین وسیله دوام ایده هایش را با امتداد تاریخ افغانستان هماهنگی بخشید.

حزب ملی هیواد به بهانه یازدهمین سالگردشهادت دکتور نجیب الله رییس جمهور فقید افغانستان و رهبرحزب وطن،با اخحاف هزاران دعا به روح آن شهید گرامی، یک بار دیگر به تمام وطنپرستان ،هواخواهان،ومبارزین مترقی دیروزو امروز، اعم از اعضای  قبلی حزب وطن حزب دموکراتیک خلق افغانستان و غیر ازآن پیشنهاد می کند که به خاطر رهایی  و نجات کشور،درافغانستان ایجاد یک اپوزیسیون قوی،منسجم وسازمان یافته ضرورت است که بتواند با قوت ونیروی فکری وفزیکی در تام امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور نقش وسهم وطنپرستانه خود را ایفا نماید. ظهور این اپوزیسیون در وجود یک اتحاد سراسری همه نیرو های مترقی امکان پذیر بوده می تواند و بس.

بناء به خاطر تحقق چنین یک ارمان بزرگ،روح دکتو رنجیب الله شهید قهرمان کشور را شادمی خواهیم و با صراحت اعلام می داریم که حزب ملی هیواد به منظور تحقق ارمان های وی مبنی بر تفاهم و آشتی ملی و مبارزه علیه جنگ وانواع پدیده های منفور ناشی از آن،تاآخرین امکانات خود،در راه دشوار و پر پیچ و خم مبارزه به پیش می رود وبه منظور،ایجاد اتحاد سراسری و ظهور یک حزب نیرومند اپوزیسیونی درکشور، از هیچ امکان دست داشته خود دریغ نمی ورزد.

شاد باد روح شهید دکتور نجیب الله

زنده باد خاطره های تابناک و جاویدان وی

شورای مرکزی حزب ملی هیواد افغانستان

افغانستان -کابل

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی