www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:12.09.2007

فضل . ر . پاڅون
از کانادا

بمناسبت  یازدهمین سالروز به شهادت رسیدن
داکتر نجیب الله  رهبر  برحق  مردم  افغانستان

نگاهی مختصر در مورد شخصیت یک انسان وطن دوست

و اقدامات عملی وی در راه تأمین صلح

همو طنان عزیز سلا م :

   نگاهی مختصر به تاریخ بیش از پنجهزار ساله کشور باستانی ما افغانستان عزیز بیانگر این مطلب است که اگر وطن و مردم ما روزگاری د ارای تمدن درخشا نی بودند، مگر در اثر هجوم اجانب روزهای افول و سیاه را نیز دارا بوده است. لیک به همت فرزندان با شرف و جانثارش توانسته عزت، وقار و آزادی خود را حفظ  نماید که میتوان طور نمونه از مبارزات برحق مردم آزادی دوست کشور تحت رهبری ابومسلم خراسانی، میرویس خان (نیکه) و در تاریخ معاصر کشور احمد شاه بابا، شاه زمان،  شاه امان الله غازی محصل استقلال وآزادی کشور، سردار محمد داود خان بعنوان بنیانگذار نظام جمهوری و شخصیت وطندوست، ترقی پسند و نیز رهبر محبوب کشور، محترم دوکتور نجیب الله حامی آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، حاکمیت ملی و شخصیت صلحجوی کشور و معتقد به اصول دمکراسی، عدالت اجتماعی ترقی و سعادت کشور و مردم خویش، نام برد.

   محترم دوکتو نجیب الله آن شخصیت بینظیر و بی همتای کشور است که در طی سالیان رهبری اش بحیث رئیس جمهور کشور شجاعانه و مردانه در برابر جنگ کاملاً عیار پاکستان و حامیان منطقوی و بین اللملی آن چون عربستان سعودی، انگلستان، ایالات متحده امریکا، اسراییل و چین... ایستاده و بار بار توطیۀ های خایینانه را در داخل کشور نیز خنثی نمودند (مثال جنگ مشهور جلال آباد و یکسال بعد ناکام ساختن کودتای شهنواز تنی که بعداً به پاکستان فرار نمود).

   محترم دوکتور نجیب الله بتاریخ ۲۵ جدی سال ۱۳۶۵ هجری شمسی رسماً مشی مصالحه ملی را بخاطر قطع جنگ و خونریزی اعلام و همزمان آتش بس یکجانبه و عفوه عمومی را بعنوان نخستین اقدامات و تبارز حسن نیت عملی نمودند. 

   دولت جمهوری افغانستان تحت زعامت محترم داکتر نجیب الله  به تصویب قانون اساسی در طی لویه جرگه  و بر مبنای ان برعایت جدی و احترام  به حقوق و آزادیهای مردم  مبادرت ورزید. در پرتو قانون اساسی جدید حق تاسیس احزاب، آزادی مطبوعات، ازادی بیان، رفت و آمد و سایر حقوق و آزادیهای  مندرج دراعلامیهً جهانی  حقوق بشر- داده شد.

   محترم دوکتور نجیب الله غرض تأمین صلح سراسری در کشور بلاکشیده ما، حاضر به همکاری همه جانبه با سازمان ملل متحد شده و مساعی همه جانبۀ شانرا غرض تحقق پلان پنج فقره یی آن سازمان  بخرچ دادند. اگر علیهً  پلان مذکور توطئه خاینانهً صورت نمیگرفت، امروز کشور ویرانه و اشغال شده  و مردم داغدیده نمیداشتیم و مافیای  بین اللملی حاکم برسرنوشت آن نمیبود.    

   دوکتور نجیب الله با عقیم شدن پلان پنج فقره یی سازمان ملل متحد که توسط نماینده خاص سرمنشی آن سازمان آقای بنینسوان پیشبرده میشد، به دفتر نمایده گی ملل متحد پناه برده و الی ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ در انجا بسر بردند. 

   ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ روز سیا و تکاندهنده در تاریخ کشور ما ثبت شده! چه در این روز اهریمن طالبی به حمایۀ کشور پاکستان تحت شعار ختم  جنگ های  تنظیمی و شر و فساد ولی در حقیقت بخاطر تحقق نیات شوم ان کشور وارد شهر ویرانه کابل شده؛  و در همان لحظات نخستین خلاف نورمهای پذیرفته شده بین المللی به حریم دفتر نما ینده گی سازمان ملل متحد که محترم دوکتور نجیب الله پس از سقوط رژیم جمهوری افغانستان در اثر یک توطیهً  ضد ملی به انجا پناینده بودند؛ حمله نموده و ایشانرا بدون رعایت اصول و نورمهای اسلامی؛ ملی؛ بین المللی؛ انسانی و اخلاقی بطور بیرحمانه همراه با برادرش احمدزی به شهادت رسانیدند.

    مردم با شهامت ما ونیز جامعه جهانی بشمول سازمانهای بین المللی و پارلمان های عدۀ  از کشورها در همان نخستین ساعات پس از نشر خبر به شهادت رسیدن دوکتور نجیب الله نفرت و انزجار شانرا نسبت این عملکرد جواسیس خارجی و ضدافغانی ابراز داشتند.

     محترم دوکتور نجیب الله بخاطر پیش کش نمودن سیاست آشتی ملی و مساعی پیگیر شان برای تأمین صلح و ختم جنگ در کشور عزیز مان افغانستان باستانی، محبوب قلوب مردمان صلح دوست وطن وجهان میباشند.

    امروز اگر مردم و اعضای با بصیرت حزب وطن او را و خاطرات اش را گرامی میدارند بخاطر انست که در طی سالیان تصدی مقام ریاست جمهوری متناسب به تحولات و انکشافات  سیاسی و نظامی کشور پیوسته دست به ابتکارات به نفع صلح و امنیت میزدند و دست آوردهای در زمینه به نفع وطن، مردم  و تأمین صلح داشته اند.

   در رابطه به شخصیت ملی کشور محترم دوکتور نجیب الله ؛ سیاست انساندوستانه آشتی ملی و  دست آوردهای آن٬ دانشمندان افغان و خارجی مطالبی زیادی را به دست نشر سپرده اند که بطور مؤجز و نمونه  چند سطری  را خدمت هموطنان خویش تقدیم میدارم.

     در کتاب افغانستان در منگنۀ ژٌّيوپولیتیک اثر و. پلاستون و اندریانف  ترجمهُ محترم عزیز آریانفر  چنین آمده...  (نجیبالله به پیمانه بیشتر نسبت به دیگر رهبران حزب از اعتماد و اوتویته واحترام حریف برخوردار بود... نجیب به عنوان ریس ارگانهای امنیتی تجربۀ بزرگی در کارهای حزبی- دولتی و اقتصادی به دست اورد و تقریبآ اوضاع را به تفصیل در این محورها میدانست.

نویسنده گان کتاب  پس ازشرح جریان حمله طالبان و اعضای ای اس ای به حریم دفتر سازمان ملل متحد در کابل در مورد وطن دوستی محترم دوکتور نجیبالله  دراخرین لحظات زندگی اش چنین تذکر میدهند: (به نجیب چند بار خیانت کرده بودند، مگر او در ترسناکترین ساعت زندگی خود، توانایی آنرا یافت نه به افغانستان ونه به مردم خود و نه به خود خیانت کند... او را به گونهٌ ترسناکی شکنجه دادند، مگر او تسلیم نشد. اعدام سوزناکی که حتی دشمنان او را تکان داد و تنفر همه افغانها را صرفنظر از اینکه مربوط به کدام جناح و گروه و حزب بودند، برانگیخت... این اعدام امیدهای طالبان را به پیروزی سریع برباد داد... تراژدی برا ی افغانستان در آن بود که این اعدام کشور را از واپسین امید در راه افتادن به شاهراه توسعهُ دموکراتیک، استحکام و برونرفت از جنگ محروم ساخت. این اعدام غرب را نیز از تکخال رنگ (توس رنگ) در پر بازی سیاسی محروم گردانید... 

       محترم نجیب الله شفق یار در مقالۀ شان  تحت عنوان کتمان حقیقت جنایت است در مورد  چنین ابراز نظر نموه اند:

یادآوری از رشادت، شهامت، پایمردی، صداقت، راستی و وطندوستی  شهید داکترنجیب الله  ادای دین فرزندان اصیل این میهن است که همه راهروان راه انسانیت و بشریت بخصوص آنانیکه بخاطر رنجهای بیکران مردم  افغانستان رزمیده ومیرزمند  را به اصل و معیار اینکه تاریخ وفرزندان اصیل کشور خدمت گذاران واقعی میهن را فراموش نکرده و به خدمات قهرمانان و میهنپرستان نستوه و باشرف همیشه ارج میگذارند  معتقد ومطمین میسازد

      محترم شفق یار در بخش دیگری از مقالۀ شان چنین یاد آور میشوند :

...نمایشنامه نویس شهیرآلمانی  برتولت برشت  زمانی چه خوش نوشت، آنانیکه حقیقت را نمیدانند  گنهکارند وآنانیکه حقیقت رامیدانند وکتمان میکنند جنایت کاراند  واقعا جنایت  بزرگ است  اگرکسی بداند که شخصی با راستی وصداقت  بزرگترین و والاترین نعمت  هستی خود یعنی زندگی رادرراه خدمت به هموطن   انسان  وبشریت  بخاطرصلح وآشتی  وبه منظورقطع جنگ وبرادرکشی فداساخته  باشد ازبیان آن امتناع ورزیده  وسکوت پیشه نموده، بگذارد تا دشمنان حق وعدالت برکرده ها واعمال چنین اشخاص باشرف ومایه ی افتخاریک ملت وحتی بشریت غبار و ابردروغ وافتراء پهن سازد.

        همچنانکه زندگی ومبارزه شهید داکتر نجیب الله   آن رادمرد تاریخ وامثال اومانند شاه امان الله به استوره تاریخ وسرمشق تاریخسازان جهان مبدل شده ومیشود...

قهرمان شجاع   حامی صلح وآشتی  وفرزند دلسوزمیهن داکترنجیب الله شهید دیگرتنهابه حزب وطن ، افغان وافغانستان تعلق ندارد  افتخاراوبه انسان وبشریت تعلق گرفته ومحبوبیت اوازمرزها ومحدویتهای جغرافیایی، سیاسی  و ایدیولوژیکی گذشته وبه پهنای گیتی درقلبهای میلونها انسان روی زمین جاگرفته وحماسه جاویدانه ای اودگرجزء باب درخشان تاریخ جهانی شده اما وای به حال کسانی که با چنین چهره ا ی درخشان تاریخ درتضاد ودشمنی قرارگرفته وتلاش دارند که آفتاب شخصیت چنین چهره  های درخشان تاریخ را بادوانگشت آغشته به خون یک ملت  پنهان کنند.

    امروز همه معتقد اند که  شهید  دوکتور نجیب الله مظهر  صلح، آزادی ،دموکراسی، ترقی، حامی جنبش روشنفکری و وحدت ملی  ما بودند. اگر ایشان  جسماً  با ما نیستند  ولی در قلب انسان هموطنش ومردمان صلحدوست جهان  و صفحات زرین تاریخ جایگاه خاص خویشرا دارد. علاقه  روز افزون  مردم  غرض  دسترسی به بیانات و سخنرانی های عالمانهً شان، خود ثابت کننده درستی  راه  او و حقانیت مبارزه اوست.

   یک تن از هموطنان  عزیزما  دقیق فرموده  اند که ... واقعاً   بيانيه های راديويی، تلويوزيونی وشفاهی ،مصاحبه های مطبوعاتی و تمام فیصله های رسمی ودولتی دوران ریاست جمهوری  داکتر نجيب الله شهيد  يک گنجينه ارزشمند دوران شکل گیری تجارب یک مرحله حساس حیات سیاسی کشور است که در سينه تاريخ کشور ما ثبت شده اند. این گنجینه مأخذ و منبع پربها و روشنی برای تمام وطنپرستان و آزايخواهان ترقی پسند وراستین افغانی  ما خواهد بود که  بااستناد به آن میتوانند به واقعیت های دراماتیک آن  سالهای سرنوشت ساز کشور پی ببرند وجایگاه و نقش استثنایی این شخصیت  نجیب  و با مسؤلیت افغان   را در آن  دریابند.

 

در طی صفحه  ۲۹۹ کتاب جنگ در افغانستان  نوشتهً  گروهی از دانشمندان انستیتوی تازیخ نظامی فدراسیون روسیه و ترجمهً محترم عزیز آریانفر  چنین میخوانیم :

مشی آشتی ملی ... چون این یگانه راه پا یان  جنگ در افغانستان، حفظ تمامیت ارضی و دگردیسی تدریجی روند انقلابی بود.

در ۱۹۸۷  حکومت افغانستان  دست به یک رشته پویاییهای دلیرانه و بی سابقه  در همه عرصه های زندگی جامعهً افغانی زد.

در کشور در وا قع نظام سیاسی نوینی آغاز به عمل کرد . بر پایهً قانون اساسی تازه، افغانستان دولت جمهوری گردید. نجیب الله  به سمت رییس جمهور برگزیده شد. او رهبری دولت را از طریق شورای ملی ائتلافی ارگان اساسی قانونگذار و اجرایی دولت پیش میبورد.

برای ایجاد نظام تازه  سیاسی در کشور،  حزب دمکراتیک خلق افغانستان اظهار آماده گی کرد  با احزاب اپوزیسیون نیز همکاری نماید. حزب  ابتکار تشکیل حکومت ائتلافی و ارگانهای حکومت ائتلافی را در محلات به دست گرفت. فهرست کرسیها  درسطح وزارتها که حزب  حاضر بود به نماینده گان جانب مقابل واگذار گردد ، ترتیب گردید. 

   در مورد دست آورد های دولت جهموری افغانستان تحت زعامت محترم دوکتور نجیب الله میتوان بطور مؤجز از برخی اقداماتی که بخاطر تامین صلح و اعاده اوضاع در کشور عزیزمان بعمل آمده  ذیلاً یاد آور شد.

         اعلام مشی مصالحهً ملی.

         تشکیل کمیسون عالی مصالحهً ملی.

         تدویر لویهً جرگه وتصویب قانون اساسی کشور.

         براه انداختن انتخابات پارلمانی  پس از یکونیم دهه.

         برمبنای قانون اساسی، انفاذ قوانین احزاب سیاسی، قانون  انتخابات، قانون مطبوعات، پاسپورت، مبارزه علیۀ مواد مخدره، قانون تشکیلات و صلاحیتهای محاکم  وده ها  اسناد تقنینی دیگر.

         فراهم ساختن شرایط برای اشتراک آگاهانه مردم در حیات سیاسی، سازمانهای اجتماعی و صنفی.

         تعدیل ح.د. خ.ا به حزب وطن دارای اساسنامه و مرامنامه جدید مطابق به انکشافات سیاسی و خواست جامعه.

         امضای اسناد و توافقات ژنیو (۲۶ حمل ۱۳۶۷) و برمبنای آن  باز گشت سربازان  شوروی وقت از افغانستان. البته موافقات مذکور از جانب دولت جمهوری افغانستان کاملاً  رعایت شده ولی جانب پاکستان از آن پیهم سرپیچی نمود.

         خروج قطعاتِ شوروی از افغانستان بر مبنای موافقاتِ ژنیو و شناسایی روز ۲۷ دلو بحیث روزِ نجاتِ ملِی.

         ارتقاًی سطح محاربوی قوای مسلح کشور بمنظور دفاع مستقلانه از تمامیت ارضی، استقلال، آزادی، وحدت ملی نوامیس ملی و حاکمیت ملی.

         اعلام  و ایجاد مناطق غیر نظامی .

         تشکیل حکومت جدید با اشتراک افراد غیر حزبی.

         اعلان آتش بس یکجانبه و عفوه عمومی.

         اتخاذ تدابیر برای باز گشت آبرومندانه  هموطنان مهاجر.

         تدویر اولین کنفرانس سراسری تجار ملی و ارج گذاری به سکتور خصوصی  مطابق به احکام قانون.

         مساعی  وتلاش برای تحققق اهداف مشی مصالحهً ملی منجمله برقراری تماسها با عدهً از شخصیت های سیاسی مقیم خارج، قوما ندانان داخلی و سران تنظیمی غرض پیوستن انها به پروسهً آشتی ملی.

         ابرازآماده گی برای کنار رفتن از قدرت و تشکیل حکومت جدید تحت نظارت سازمان ملل متحد صرفاّ  غرض تامین صلح سراسر در کشور وقطع مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان و موضوعات.

          

 

    بایست علاوه نمود که با اعلام مشی مصالحه ملی در  ان مرحله حساس  تاریخی چهره اصلی عناصر ضد ملی، آدمکشان بیرحم و تروریستان، بنیادگرایان عربی و مافیای مواد مخدر برملا تر شده ودر عرصه ملی و بین المللی  رسوا گردید ند و تا امروز جامعهً جهانی با ان دچار چالشهای میاشد. این باند های تروریستی ساخته شده پاکستان و حامیان خرجی ان که غرض ادامه جنگ در افغانستان تربیه، تسلیح و اعزام شدند  وآتش افروختند، امروز صلح  را در  سطح منطقه و جهان به مخاطره مواجه ساخته اند... که حالا جنرال پرویز مشرف مسولیت انرا بدوش رژیم  جنرال ضیاً وحامیان او  می اندازد .

 

     بملاحضۀ اسناد  محترم دوکتور نجیب الله به این امر معتقد بودند که : جنگ نميتواند برای مردم ما خوشبختی ببار بياورد. پس بزرگترين خدمت برای روح پاک شهدای ما تسريع پروسه صلح است که از طريق آن ميتوان به ختم جنگ، تأمين دموکراسی، ترقی و سعادت مردم دست يافت . فقط در شرايط صلح است که ميتوان از کودکان ووابسته گان شهدا و همچنان از معلولين جنگ به درستی مواظبت نمود. هيچ سياستی که افزايش بيجای تعداد شهدا و معلولين و بربادی ثروتهای مشترک مردم را توجيه نمايد، سياست مردمی نيست، نيست، نيست و بنياد ملی، اسلامی و انسانی ندارد...

     همچنان محترم شهید داکتر نجيب الله   در آخرين خطاب خود به مردم خود اعلام کرده بود که :

 تجارب سيزده سال اخير بوضاحت ثابت ساخت که بدون همکاری متقابل وواقع نگری، غلبه بر دشواريها و مشکلات موجود در کشور ناممکن خواهد بود. اگر تراکم جريانات و حوادث سيزده سال گذشته و انکشافات جديد جهانی د قيقاً بررسی گردد، ميتوان نتيجه گيری نمود که با تغييرات دراماتيک جيوپوليتيک در منطقه ما، اصولاً يک مرحلهً جديدی از شکل گيری تکامل سياسی و اجتماعی جامعه افغانی پديد آمده است و بعيد از احتمال نيست که نيرو های جديد با واقع نگری و احساس مسؤليت در برابر مردم و تاريخ از بين جامعه تبارز نمايد بهر صورت برای تمام نيرو های موجود و نيروهای که جديداً تبارز خواهند کرد يگانه راه غلبه بر مشکلات کنونی و تأمين صلح، تفاهم صادقانه ميان ايشان بوده ميتواند و بس. درينصورت ايجاب مينمايد تا در چهار چوب منافع ملی و دورنمای انکشافات در کشو ر بيانديشند و در حيات سياسی آيندهً افغانستان سهم خودرا ادأ نمايد

    مردم صلحدوست افغانسان امروز  داکتر نجیب الله  اين فرزند برومند و فرزانه   کشور را به خاطر آرمانهای ملی او در عرصه تاًمین صلح ، انسانیت و سياست بزرگ آشتی ملی با حرمت واحترام زياد  ياد نموده  و به آگاهی عميق سياسي او که سرشار از  درایت؛ عشق ووطنپرستی، آزادگی و ترقی او ومبارزه شان  برای نجات کشتی در حال غرق شدن  افغانها  بود از ته دل اداء احترام مینمایند  و به روان  پاک اين وطنپرست   شهيد و تمام شهیدان راه  وطن، صلح و دموکراسی، آزادی و ترقی درود میفرستند و  از ایزد متعال  روحشان را شاد ميخواهند.

 

 ___________________

ماًخذ :

-          افغانستان در منگنۀ ژٌّيوپولیتیک اثر و. پلاستون و اندریانف ترجمهُ محترم عزیز آریانفر.

-          جنگ در افغانستان  نوشتهً  گروهی از دانشمندان انستیتوی تازیخ نظامی فدراسیون روسیه و ترجمهً محترم عزیز آریانفر .

-          د افغانستان یادښتونه اثر کریستینا لیمب ژورنالیست انګلیسی و ترجمهْ محترم محمد زبیر شفیقی. (ژورنالیست مذکور پیوسته با ګروپ های جهادی و سپس طالبان  همکاری داشته وخود شاهد جنګ های خونین در داخل افغانستان میباشد.)

-          د اور په لیکه کتابی که امسال طبع شده و نویسنده ان جنرال پرویز مشرف  رئیس جمهور فعلی پاکستان بوده وتوسط محترم عبدالمالک دادووال  ترجمه شده است.

-          مقالاتی که توسط عدۀ از هموطنان عزیز ما در سایتهای افغانی چون آینده، مهر، آریایی، آزادی ... به نشر رسیده.

نوت: در مورد ترکیب طالبان قابل تذکر میدانم که بتاسی از سیا ست خصمانه پاکستان در قبال افغانستان در تبانی با عربستان-سعودی و ایالات متحده امریکا ،متشکل  از مجاهدین متعصب و ناراض، گروپ شهنواز ټنی ، یکعده اعراب بنیاد ګرا و افسران نظامی بشمول اجنتهای پاکستانی  میباشد و طبق نوشته آ قای مژده  و سایر محققین ګروپ کودتاچیان بهمکاری اعضای ای اس ای پاکستان و عدهً ازمامورین بلند رتبه رژیم بیظیر بوتو مسول قتل محترم دوکتور نجیب الله شهید و تجاوز به حریم دفتر ملل متحد در کابل میباشند.  امیدوارم آنانیکه  در طی یکدهه خاموشی اختیار کرده اند جزیات موضوع را غرض آ ګاهی مردم خود بیان دارند.

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی