د خپریدو نیټه: 27.09.2010

پیام محترمه داکتر فتانه نجیب الله
بمناسبتِ چهاردهمین سالروزِ شهادتِ دکتور نجیب الله


 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست