د خپریدو نیټه: 24.09.2010

لاندې کرښې د ستر انسان او د سولې د ډګر  غښتلي اتل، شهید ډاکتر نجیب الله څوارلسم تلین ته ډالۍ دي. پاتې خبرې په همدې لنډۍ لنډوم چې وایي:
ستا د ښایست ګلونه ډیر دي
ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه

ایمل پیروز

 په مینه د وطن

ما قربان کړ ځان او تن
په مینه د وطن

په وینو د خپل تن مې
دا سپیره ډاګونه رنګ کړل
چې بچو ته د دی خاورې
لاله زار کړم دا ګلشن
په مینه د وطن
ما قربان کړ ځان او تن

چې له ژونده وه بهتره
ما کړه هغه لاره غوره
هغه لاره لا تر ننه
زما
په  وینو ده معطره
لار د مینې په وطن

لار د لوړو آرمانونو
لار د نوم لار د ننګونو
لار  د خلکو او ویاړونو

لار د «سولې» او «ا
مَن»
په مینه د وطن
ما قربان کړ ځان او تن

ای زما د وطن خلکو
ای بی وزلو د پیړیو
ستاسي ښه سبا لپاره
چې تیار
کړم دا چمن
په مینه د وطن
ما قربان کړ ځان او تن

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست