د خپریدو نیټه: 24.09.2010


دکتور حنیف بکتاش

زخمي باغ

یه زمانې د توفانو بهیره

کومې دنیا په لوري لار باسې ؟

په دی چوپتیاکې دې بیا څه کرلي؟

د کومې لوبې انتظار باسې؟

 

د مازدیګر لمنه سره په وینو

دا زموږ د لمر جنازه چېرې وړې ؟

منګي مات شوي د ګودر پر غاړه

د دې ګودر جنازه چېرې وړې؟

 

باغ مو زخمي شو د هوس پر تبر

د شنو فصلونو هدیره چېرې ده ؟

مینه له زړونو تښتېدلې چیرته ؟

زموږ د یادونو هدیره چېرې ده ؟

 

زموږ د انګورو په دانه دانه کې

د تاک زخمونه فریادونه وهي

مسکا، بیا زموږ له کلي کډه کړې

دا لور د چادی چې فصلونه وهي؟

 

د هسک په سترګوکې شوې اوښکې وچې
زمــــوږ د دریاب مــوجــــونه ونــړېدل
دغه پردۍ شمال له کــــومه راځي ؟
زموږ د شبــاب ګلــــــــــونه ورژېدل

 

د لویې لوبې شیطاني شېبوکې

شېخ د شیطان له لاسه جام واخیست

د سپېدې مخې ته یې دام کیښود

خپل انتقام یې له خیام واخیست

 

دا غم راوړی لښکر خوشې کوي

د شپې په زړه کې بې پروا مزلونه

دغــــه بې باکه مزل پوچې پاڼې

له مـــوږ نه ولـــــې پټوي رازونه ؟

 

خدایه زموږ پر لوري مه بندوه

د توفـــــانونو سیـــــلابونو لړۍ

ګوره چې بند نه کړې زموږ مخې ته

د یاغـــــي شـــــوو پر هــــرونو لړۍ

 

پریږده د ځوانو مټو ، زورشي

په دی رګونوکې یو اوربل شي

دی خوب وهلو اوساده زړونوکې

د مینې اور د مینې شور بل شي

 

پریږده چې ولویږي او پورته شي بیا

پر دې کــــږلېچو خوځېدل زده کړي

د سیــــلابو څپې یې بوځي هــرخوا

د اور په سین کې لمبېدل زده کړي

 

د هر ساحل لمن به ونړوي، ونړوي

بیا به سرکش د توفانو ترې جوړ شي

یاران به ومومي جرس به خپور کړي

بیا به هادي د کاروانو ترې جوړ شي

 

له مینې مست به شي، یو شور به شي

په دغـــه بڼ کــې به سنـــدره شي بیــــا

د غــــوټۍ شـــونډونه به مچه واخلـــي

په دې چمــن کـــې به سندره شـــي بیا

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست