د خپریدو نیټه:26.09.2010


حسین فرهنگ

انعدام صاحب نیت، اسباب انهدام نیت نمی شود

بمناسبت چهاردهمین سالروز شهادت منصور سر به دار شهامت
شهید دوکتور نجیب الله

بدون تردید سلسله جنبان نهضت اصلاحی کشور در اخرین دهه قرن بیستم شهید دوکتور نجیب الله بنیان گذار حزب وطن، رئیس جمهور اسبق افغانستان، اندیشمند طراز اول سیاسی و متفکر خلاق طراح مشی مصالحه ملی - یگانه راه حل مشکلات کشور از تمام نابسامانی ها و اولین قدم بسوی ملت شدن - بود. او بود كه بیدار سازی را در كشور آغاز كرد، دردهای اجتماعی را با واقع بینی خاصی بازگو نمود، راه اصلاح و چاره جویی را نشان داد. این اندیشه هم فكری بود و هم اجتماعی.

شهید دکتور نجیب الله می خواست رستاخیزی هم در اندیشه ی مردم به وجود آورد و هم در نظام زندگی آنها. شهید دکتور نجیب الله در نتیجه ی تحرك و پویایی، هم زمان و جهان خود را شناخت و هم به دردهای كشور كه داعیه ی علاج آنها را داشت دقیقا آشنا بود.

 دکتور نجیب الله مهمترین و مزمن ترین درد جامعه را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به شدت مبارزه كرد. آخر كار هم جان خود را در همین راه از دست داد. او برای مبارزه با این دو عامل فلج كننده، آگاهی سیاسی و شركت فعالانه ی آگاهان سیاسی، احزاب، شخصیت های ملی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور و آحاد مردم را در سیاست واجب و لازم شمرد و برای تحصیل مجدد عظمت از دست رفته ی کشور و مردم و به دست آوردن مقامی در جهان كه شایسته ی آن هستند، و در حقیقت حلول مجدد روح وحدت و یکپارچگی واقعی را در كالبد نیمه مرده ی کشور فوری و حیاتی می دانست.

اتحاد را تبلیغ می كرد و دست های مرئی و نامرئی استعمارگران را در نفاق افكنی های مذهبی، ملیتی، زبانی، قومی، نژادی و... می دید و آنها را افشا میکرد. دوکتور نجیب الله خردمند مرد سیاست و اندیشه مهمترین دردهای جامعه را بخوبی تشخیص داده بود. ایشان مکرراً به گونۀ اخطاریه به سمع همگان رسانیده بودند که سهل انگاری و لغزیدن از مسیر درست چه پیامد های خونبار و جبران ناپذیرِ را در پی خواهد داشت – چنانچه امروز همگان بوضاحت کامل صحت گفته های ایشان را به چشم سر میبینند.  

دوکتور نجیب الله راههای درمان تمام نابسامانی های کشور را در مبارزه با خودكامگی، مجهز شدن به علوم و فنون جدید، بازگشت به خویشتن خویش و اصل همزیستی مسالمت آمیز، اتکا به مردم افغانستان، اعتماد به همدیگر، مبارزه با استعمار خارجی، فرا ملیتی اندیشیدن، اتحاد تمام اقوام ساکن در کشور، مبارزه با خود باختگی در برابر استعمار کهن و استعمار نو، پیروی از سیاست مصالحه ملی دوکتورین سیاسی حزب وطن میدید و حقا که درست و بجا میدید.

ولی افسوس كه شمشیر شقاوت و دست جهالت از یکطرف و خیانت مرتجعین (چپ و راست) از جانب دیگر فرصت نداد تا به ندای انسانی و اسلامی این آزاد مرد غیور و وطنپرست واقعی و فرزند خلف کشور پاسخ مثبت دهند چه خوش بود اگر زور پرستان مسند نشین و زرپرستان کاسه لیس، کمی خرد انسانی میداشتند و مصالح علیای کشور و مردم را بر منافع نامشروع خویش مقدم میپنداشتند تا هم کشور را چوب حراج بر پیکرش نمیزدند و هم مردم ما را از داشتن چنین رهبر با وقار و آگاه محروم نمی ساختند. اینان تخم باور خود را در زمین شوره زار فاسد کاشتند و خود در قعر ظلمت تاریخ نابود گردیدند غافل از اینكه انعدام صاحب نیت، اسباب انهدام نیت نمی شود.

امروز جایگاه شهید دوکتور نجیب الله در بلندترین قله افتخار است و راهیان راهش وفادار به آرمانهای این منصور سر به دار عشق و شهامت.

صفحه ی روزگار، حرف حق را ضبط می كند
 

 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست