د خپریدو نیټه: 23.09.2010

 

پیام کبیرکمال بمناسبت چهاردهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله
رییس جمهور اسبق٬ موسس ورهبر حزب وطن

بلجیم ـ سپتامبر۲۰۱۰

دوستان وهموطنان گرامی! اینک چهارده سال ازروزی فاصله داریم که مردم افغانستان درنتیجهء یک پلان فراافغانی ازوجود یک زعیم ملی٬ سیاستمدار شجاع و وطندوست راستین٬ شهید دکتورنجیب الله محروم گردیدند.

دشمنان افغانستان بدلیلی نجیب الله را نشانه گرفتند که وی تجلی گاه امیدها٬ خواستها وامیال مردم و افغانستان صلح امیز٬ مترقی و دموکراتیک بود. شخصیت و سیاست نجیب الله چنان و چندان با منافع مردم افغانستان عجین شده بود که محصول غیابت ان نمیتوانست چیزی غیر ازغیابت صلح وعقیم شدن شب برای زاییدن یک صبح باشد. بدین مناسبت خود رادراندوه وسوگ بزرگ ناشی از فقدان فزیکی ان شهید والامقام با فامیل محترم شان٬ دوستان٬ مردم صلخواه و ترقی پسند افغان شریک دانسته تجدید باور مینمایم که نجیب الله در اندیشه ها٬ کردارها وعملکردهای تاریخ ساز شان همیشه وپیوسته درذهن تاریخ باداشتن جایگاه بلند وقابل حرمت زنده خواهند ماند.

ما به راه نجیب الله میرویم٬ تا انکه به او برسیم.

مابه نجیب الله نیاز داریم٬ او کماکان رهنمای عمل افغانها در راه رسیدن به صلح٬ بازسازی و انکشاف است.

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست