د خپریدو نیټه: 26.09.2010

شعر: بي .الف .لمر له کابله

اتل د پرګنو

ته سرتيرې د هيواد وی ای اتل د زمانو
ته يو ستورې د سبا وې په کوګل د تورو شپو

ډير خو لاړل ډير به راشي ستا په ليکه په دې لاره
ته سردار  د همه واړو ای لارښود د ميړنو

ستا ميړانه اوس ياديږي په هر کور کلي او قام کې
ته د سولې لوي اتل وې ته خو خوښ وې په جرګو

د وطن په نوم چې وختلې ته د دار  رسۍ ته 
د کفن سره پوره دې کړه  وعده د ميړنو

ستا په لاره به قدم ږدي د وطن هر يو بچې
دکفن ،کفن شعار به يادوي په ترانو

اوس اغيار هم قايل شوې ستا غيرت او لوړ همت ته
چپه خوله باندې اقرار دي اوس د وخت په تيريدو

وړاندويني د اوس هر چاته ښکاريږي اينه کې
افغان ګير د غم په جال کې لاره نشته د وتو

روغه جوړه دي ارمان وه د افغان عزت دې خپل و
ای شهيده! ای نجيبه! اي اتل د پرګنو

 

 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست