امین الله مفکر امینی
از ایالت منی سوتای امریکا!
2010-17-09

به یادبود از چهاردهمین سالروز شهادت دکتورنجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس حزب وطن

به یادِ جان باخته ای راه حق

نرود ز خاطر یاد گرامی تو جان باخته براه حق

بیاد هر فرد وطن و همرزمان باشی تا رمق

برافراشتی پرچم صلح، بهرِ حفظ ناموس وطن

دشمنان را لرزه افتید زاین شیوه برجان و تن

نمودند توطیه بر مشی صلح ات، دشمنان این دیار

بهر خاموشی چراغ زنده گی ات گشتند دست بکار

بسی چیدند بدامان پاکت داغ سیاه و بیوفایی

لعنت باد بر دشمنان و چنین دوستان ریایی

بظاهر سخن از رفاقت و آشنایی گفتند و در غیاب

دام تزویر گفتند خط مشی ات در بیان و در خطاب

علم بردار دشمنان گردیدند، چاکران ارتجاع

ز مشی انسانی روگردان گشتند و گفتند الوداع

مرا افسوس آید برحالِ چنین دوستان و همرزمان

که ظاهر فرشته و در باطن بدتر از شیطان باشند

تو رفتی و افتخار باشد این رفتن پرشان و شرف

طوق لعنت باد بگردن دشمنان و رهروان نا خلف

نکردی سرخم و نخفتی تحت چتر دشمنان ز مردانگی

که مردان را نیست نیکو، ره و رسم سر افگندگی

ولیکن ای رفیق و همرزم و مدافع ناموس میهن

نوای شاد باد بر روانت خواهی شنید از مرد و زن

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست