د خپریدو نیټه: 27.09.2010


نجیب الله  آرین

د تاریخ سره پاڼه

کلونه تېر شول د تاریخ پاڼه لا سره پاتي ده
افسوس شهیده په مزار دې ډیوه مړه پاتي ده

قیصه لا ختمه نه ده،مشره که لاړې نو څه
د روغې جوړې چې لا،ستا مفکوره پاتي ده

ولي به ستا پرتم  ته، په سلام نه یو مدام
چې شهیدانو کې دی، جګه  شمله پاتي ده

چې مېړنې لکه ته،په وطن پاتې نه شو
د آزادۍ ناوې لا، ځکه خفه پاتي ده

هیرې به نه کړو، نه هیریږي د نجیب وینې
غلیمه تاسره مو، لا معامله پاتې دی


آرینه مه شه  بې زړه، که یوه شمعه مړه شوه؟
د قربانۍ ډګر ته، چې قافله پاتې ده

 
 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست