د خپریدو نیټه: 25.09.2010

پیام شورای زنان تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن
بمناسبت چهار دهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله


اول میزان ۱۳۸۹
 

بنام خداوند بخشاینده ومهربان

... آن يار کزو گشت سردار بلند      جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد

خواهران و برادارن محترم!

چهارده سال قبل از امروز آزاده مرد تاریخ سرزمین باستانی ما دریک شب سیاه و ظلمانی بدست اهریمنان کاروان جهل ، ظلمت و نابودی جام پاک شهادت را نوشید وبه ابدیت پیوست. امروز ما در شرایطی خاطره شهادت رهبر خویشرا گرامی میداریم که تاهنوز هم اشک مادران در سوگ کشته شدن پسرانشان جاریست. هرروز ده ها زن افغان بیوه می مشوند و یگانه نان آور خانوده خویشرا ازدست میدهند. هرروز به خیل اطفال یتیم این سرزمین افزوده میگردد. و هرروز اهریمن جنگ هستی و نیستی سرزمین ما را بکام نابودی میکشاند. این ها همه هشدارهای بود که رهبر شهید ما، ملت افغان را از آن  آگاه نموده  همه سیاستمداران موافق ومخالف را از ادامه جنگ برحذر داشته به صلح دعوت می نمود.

شهید نجیب الله امروز در میان مانیست ولی هشدارها، رهنمودها و اندیشه های وی بهترین تحفه بجا مانده ازاوست که حیف اکنون هم برآن عمل نمیشود. چرا اعضای حزب وطن یکپارچه و متحد عمل نمیکنند؟ چرا عناصر ملی و ترقیخواه نمد خموشی بر سر کشیده اند؟ و چرا ...؟

ازاینرو برهمه ماست تا با درک رسالت تاریخی خویش گرچه اکنون هم دیر شده است،  دورهم بسیج شده متحدانه و یکپارچه به جنگ دیوی که هستی همه ما را به تاراج گرفته است بشتابیم. یقینا دراین نبرد پیروز خواهیم شد و صلح دایمی را که خواست رهبر شهید ما بود به سرزمین افغانها بازخواهیم آورد.

 روحش شاد باد

داکتر نفیسه مسوول شورای زنان افغانستان
تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست