د خپریدو نیټه: 23.09.2010

پیام کمیتۀ اجرائیۀ شورای ولایتی تشکیلاتِ موقت
انسجام اعضای حزب وطن - ولایتِ نیمروز

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست