د خپریدو نیټه: 28.09.2010

 


عبد البشیر پیوستون

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰
المان

به راه نجیب الله میرویم
چرا؟ و چگونه؟

سالروز حماسه شهادت داکتر نجیب الله نزدیک است، همه ساله در ۲۷ سپتامبر تعداد زیادی از افغانان وطندوست یکبار دیگر یاد یک عیار مرد، یک وطنپرست واقعی، رهبر جسور و واقع گرا را که درست چهارده سال قبل به دست سیاه ترین نیروها به شهادت رسید گرامی میدارند.

سخن از شهید سرفراز وطن داکتر نجیب الله است، نجیب الله که عزم و اراده جز اعمار یک افغانستان نوین، مترقی و دمکراتیک نداشت با ارده اهنین علی ا لرغم درک تمام دشواری ها و پرابلم ها در اه قطع جن گ تحمیلی، تامین صلح و عدالت اجتماعی و تفاهم بین الافغانی شجاعانه گام بر داشت. نجیب الله با قامت استوار به خاطر ازمانهای یک ملت که در طول تاریخ به جز غم و اندوه، فقر و بد بختی چیزی دیگری را تجربه نکرده بودند به شهادات رسید.

هوادران شهید داکتر نجیب الله، اعضای حزب وطن، نویسند گان، محقیقین و تحلیل گران ا گاه در مسایل در طول چهارده سال که گذشت به ابعاد محتلف این فاجعه غم ان گیز پرداخته اند ولی متاسفانه هنوز هم گره های زیادی در «اسرار شهادت نجیب الله» باز نشده باقی مانده اند.

پاسخ معقول و کامل به این پرسش که چرا داکتر نجیب الله را نشانی کردند زمان زیادی را در بر خواهد گرفت، حدس ها و گمانه زنی اگاهان امور سیاسی افغان و غیر افغان که تا هنوز اقبال نشر پیدا کرده اند تا حدی زیادی به تیوری احتمالات و قرینه سازی ها استوار است، اغلبآ مبصیرین فاجعه شهادت نجیب الله را مطابق به سمپتی ها و انتی پتی های شخصی خود و بعضی ها با توجه به اهداف سیاسی شان به تحلیل گرفته اند و به سوال چرا داکتر نجیب الله به شهادت رسید؟ باسخ های گونا گون ودر بعضی موار متضا د اریه شده اند. اما دریک نکته تقریبا همه نویسند گان علاقمند و ا گاه به مسایل افغانستان صرف نظر از علایق و یا مخالفت های سیاسی و یا شخصی خود نسبت به داکتر نجیب الله نظر واحد دارند و ان اینکه نجیب الله قربانی اهداف ملی ای اعمار یک افغانستان مستقل، مدرن و مترقی شد. زمانیکه راه نجیب الله به ارمان مردم و ارمان مردم به راه نجیب الله مبدل گشت، دشمنان در کمین نشسته افغا نستان که در اعمار صلح، ثبات و موجودیت یک دولت نیرومند ملی منافع خود را در خطر میدیدند از کمین گاه های دور و نزدیک در همکاری با هم و با استفاده از «ستون پنجم» به حیث عامل داخلی فرمان به شهادت رسانیدن نجیب الله و به خاک وخون کشا نیدن افغانستان را صادر کردند. و طوریکه که دیدیم هدف، نا بودی فزیکی نجیب الله نبود، اهداف محوری این توطیه را مخاصمت با راه، بیناد های فکری و سیاسی نجیب الله تشکیل میداد. بررسی کامل « ماهیت اندیشه های سیاسی» داکتر نجیب الله هدف این مختصر نیست، خوشبختانه نو یسند گان و سیاستمداران وارد به مسایل همت کرده اند تا درین رابطه برداشت های خود را از طریق وسایل اطلاعات جمعی به نشر برسانند.

انچه را که من تلاش خواهم کرد تادرین یادداشت با تعمق بیشتر و مشحص مخصوٌصآ به اعضای محترم حزب توضیح دهم پاسخ به این مسله است که ما (تشکیلات... اعضای حزب وطن) چراه و چگونه به راه نجیب الله میرویم؟

 نخست – چرا؟

راه نجیب الله درجلایش اندیشه ها و بنیاد های فکری اش مشخص می گردد که اندیشه سیاسی مصالحه ملی در محور ان قرار دارد، اندیشه مصالحه ملی مجموعه از دست گاه تفکر سیاسی است که نتنها اهداف قریب (کوتاه مدت) تامین امنیت، تفاهم بین الافغانی، قطع جن گ، ثبات سیا سی، و ایجاد یک دولت مشروع را بحیث بخش از ظایف عاجل در بر می گرفت بلکه بحیث هدف بعید (استرتژیک) انکشاف اقتصادی، اجتماعی و اعمار جامعه مدنی را بحیث هدف انکشاف پروسه های افغانی مد نظر داشت.

 نتیجه منطقی این پروسه میتوانست یک انقلاب اجتماعی باشد. به همین منظور است که ما مضمون و محتوای این اند یشه را دارای اهمیت استراتیژیک میدانیم.

انچه که مشخص است. اندیشه سیاسی مصالحه ملی معطوف به حل مسایل است که هنوز هم در برابر ما قرار دارند، رسالت ما توقف در تاریخ و یا کاپی کردن تاریخ گذشته نیست. در عین زمان به خوبی درک میکنیم که تعین اهداف سیاسی برای ده ها سال اینده نه حق ما است و نه صلاحیت انرا داریم انچه را که امروز میتوانیم انجام دهیم مبارزه در راه تحقق وظایف است که «نجیب الله» با طرح اندیشه ساسی مصالحه ملی در برابر ما قرار داده است. و ما مصمم هستیم تا رهروان این «راه» باشیم.

تشکیلات... اعضای حزب وطن بنابر درک عمیق، احساس مسولیت تاریخی و اماد گی کامل برای انجام رسالت ملی و با داشتن پاسخ روشن به این سوال (چرا؟ ) ا گاهانه درین راه گام بر میدارد.

 و اما چگونه؟

 پاسخ به این پرسش به توضیحات مشخص تر در رابطه با اهداف ما (تشکیلات... اعضای حزب وطن) و تدابیر که در راه رسیدن به این اهداف مد نظر است، نیاز دارد.

اولتر از همه مختصرآ در رابطه با اهداف تشکیلات موقت:

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن تدویر مجمع عالی حزب وطن را به حیث هدف نهای در برابر خویش قرار داده است. و با تدویر مجمع عالی حزب وطن وظیفه خود را پایان یافته تلقی میکند. بکار برد مفهوم موقت در نام تشکیلات همین مفهوم را افاده میکند و ما کار خویش را به همین منظور در عرصه های اندیشوی و ساختاری بدون عجله، با دقت و حوصله مندی تمام آغاز نمودیم و ادامه میدهیم.

یکی از نخستین اقدامات تشکیلات همزمان ساختن کار در عرصه های فکری و ساختاری بود و است. ما در درون تشکیلات روی این مسئله که چگونه ساختار های تشکیلاتی را تاسیس و واحد های انسجامی انرا توسعه بخشیم، کنگره حزب را تحت کدام نام : مجمع عمومی حزب وطن؟ مجمع عالی حزب وطن؟ مجمع فوق العاده حزب وطن؟ مجمع عاد ی اعضای حزب وطن؟ و... دایر نمائیم ماه ها به بحث پرداخته ایم و یا اینکه : مصالحه ملی صرف سیاست یک مقطع معین بود؟ یک نظریه سیاسی است؟ یک اندیشه سیاسی است؟ اگر اندیشه سیاسی است، بنیاد های فلسفی آن چی میتواند باشد؟ آیا سیاست مصالحه ملی سیاست استراتیژیک است و یا تاکتیکی؟ و دها سوال دیگر، می باید روی هریک از مفاهیم تدقیق و تحقیق بعمل می آمد و از آنها نتیجه گیری های دقیق صورت میگرفت. اگر ما روی چنین مسایلی دقت نمی کردیم، مطمیناً حزب وطن را که تدویر مجمع عالی آن را بحیث مبرم ترین وطیفه مطرح کرده ایم، نمیتوانستیم بشناسیم و طبعا حزبی را که نمیتوانستیم بشناسیم، چگونه میتوانستیم کار برای حضور مجدد آن را در وضعیت سیاسی کشور بطور سالم رهبری نمائیم.

این بدان معنی است که تشکیلات از اغاز کار خود با دید علمی و اکادمیک، سن گینی مسولست تاریخی خویش را در قبا ل انجام این وظیفه بزر گ و با اهمیت تاریخی بخو بی درک نموده و درک مینماید. فهم ما اینست که عدم حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور خلای بزرگ سیاسی است که رنج آن را قبل از همه مردم افغانستان متحمل گردیده و میگردند. ما افتخار داریم که کارهای زیادی درین زمینه صورت گرفته و نهضتی که حضور مجدد حزب وطن را تضمین مینماید اینک در بستر مطمینی جریان یافته است. طبیعیست که درین راه اقدامات ما خالی از نواقص واشتباها ت نبوده است، ما میدانستیم و میدانیم که تدویر موفقانه مجمع عالی با کیفیت و مشروع حزب وطن دویدن در جاده هموار نبوده و نیست. مشکلات متعدد و فراوان پیش روی ما قرار داشت و هنور هم قرار دارد. این مشکلات عمد تا کدام ها اند :

الف - وجو د درک متفاوت از بر داشت های اندیشوی و سلیقوی در میان اعضای حزب وطن. نباید فراموش کرد ما و همرزمان عزیز ما (اعضای حزب وطن) عمد تآ متشکل از روشنفکران کشور ما اند. هم به مفهوم روشنفکر و هم به مفهوم برخاسته از جامعه ما. چه بسا که افراد و حلقات مغرض هم آرام نه نشسته اند.

ب - پرا گند گی تشکیلاتی اعضای حزب وطن در وجود ساختار ها، حلقات، محافل و شخصیت های مستقل مقیم داخل و خارج کشور، با در نظر داشت تاثیرات وسیع ناشی ازبحران سقوط جمهوری افغانستان و فرو پاشی حزب وطن، عدم ثبات در داخل کشور و گستردگی مهاجرت اعضای حزب در اکثر از کشور های جهان.

ج - دشمنان داخلی و خارجی حزب وطن و گماشت گان آنها در داخل ساختار های تشکیلاتی اعضای حزب وطن که با طرح نظریات غیر عملی و سو استفاده از نام شهید نجیب الله، حزب وطن و ا ندیشه مصالحه ملی وظیفه ستون پنجم را اجرا مینمایند، انها همانطوریکه در پروسه تحقق مصالحه ملی با ابراز مخالفت با این اندیشه و بعضآ هم تحت پوشش رهروان مصالحه ملی مصروف توطیه بودند اکنون هم آرام نه نشسته اند، تلاش ورزیده و تلاش میورزند تا از تدویر مجمع عالی حزب وطن و اشکال محتمل و ممکن به شمول ثبت و راجستر از حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور جلوگیری نمایند.

سوال دیگری که اٌصولآ باید به ان پرداخته شود چگون گی درک ما از حزب وطن است یا بعبارۀ دیگر وقتی ما حزب وطن می گویم، چگونه حزبی را در نظر داریم و این حزب باید دارای کدام خصوصیات باشد؟

 داکتر نجیب الله در گزارش کمیته مرکزی به کنگره دوم ح. د. خ. ا مشخصات این حزب را چنین بیان داشته اند :

 ـ « گزینش نام حزب وطن هم از خصلت ملی و وطندوستانه آن، هم بخاطر اراده راستین ان در خد مت به وطن و هم با در نظر داشت اهداف نوسازی حزب که سیمای واقعآ ملی آن را منعکس مسازد ناشی می گردد»

- هویت حزب به صفت یک سازمان سیاسی و اجتماعی را که در جهت دستیابی به صلح پایدار سراسری، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، حفظ و استحکام و حدت ملی، اعمار مجدد و انکشاف اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان و تامین عدالت مجاهدت نموده، عناصر ترقی خواه، وطندوست، ملی، دموکرات و مترقی را متحد میسازد مشخص کرده است». او تاکید میکرد که « اهداف حزب دایره وسیع مسایل مبرم ملی» را احتوا نموده بنابرین «دروازه های آن بروی حلقات هرچه وسیعتر از نیروهای سالم ملی» باید کشوده شود.» دوکتور نجیب الله تاکید مینمود که : «ما به هر نوع تعصب در قبال پلورالیزم سیاسی در حزب مخا لف میباشیم ». ایشان سوال مطرح میکردند که: «ما چگونه حزب را میخواهیم که داشته با شیم. مجمع محدود از همفکران یا حزب وسیع سراسری بمنظور تحقق سیاست معینی معطوف به تامین صلح، اعمار مجدد، ترقی کشور و خدمت گزار مردم؟». ایشان درین رابطه «حزب ایدیولوژیک را رد نموده و غنای اندیشوی حزب را در اندیشه مصالحه ملی» میدید.

 - کسیکه حزب وطن را در چنین ابعاد درک نکرده است، طبعآ چگون گی و ماهیت کار برای تدارک و تدویر مجمع عالی حزب را نیز درک کرده نتوانسته و نمیتوانند - مبتی بر چنین درکی :

- تشکیلات مؤقت... تمام اعضای حزب وطن را بمثابه «اعضای خا نواده بزر گ سیاسی ما» قبول نموده و در جریان تدارک و تدویر مجمع عالی حزب، شعار وحدت مجدد این خانوده را مطرح نموده است - مجمع عالی حزب وطن که تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن، تدویر مشروع آن را در نظر دارد، مجمع عالی با شرکت نمایندگان انتخابی حزبی های است که خاست گاه شان حزب دیروز ما حزب وطن بوده است. اعضای حزب وطن شرکت شان را درین مجمع، با حضور نمایند گان انتخابی خویش تامین مینمایند. درین مجمع اعضای متشکل و غیر متشکل حزب با میکانیزم تعیین حق نمایند گی ـ که توسط کمیسون تدارک و تدویر مجمع عالی تصویب می گردد ـ شرکت میکنند. و در ان هیچ گونه امیتازی مبتی بر سوابق کاری (عضویت در کمیته مرکزی، دار الانشا. بیروی سیاسی. عضویت در حکومت و سایر رتبه ها) اعضای حزب در نظر گرفته نخواهد شد در یک کلمه هر عضو حزب دیروز در جریان انتخاب شدن و یا انتخاب کردن از حق مساوی یک رای بر خودار خواهند بود. تشکیلات موقت به نوبه خود تلاش نهایی خواهد کرد تا جریان انتخابات از تسلط و تاثیر رهبران دیروز و امروز نجات داده شود.

بعضی ها اهمیت و مفهوم شعا ر « وحدت مجدد خا نواده بزرگ سیاسی ما» را نتوانسته و یا بنابر اغراض معلوم نخواسته اند درک کنند و با برادشت های مختلف و مشکوک، ایجاد سوء تفاهم میکنند. ما در اسناد متعدد و طی نوشته های متعدد اعضای رهبری تشکیلات مؤقت، ماهیت این طرح را توضیح نموده ایم. (رفقای علاقمند میتوانند برای معلومات مفصل به سلسله مقالات نشر شده تحت عنوان «وحدت حزبی ها و پیوست مجدد خانواده بزرگ سیاسی ما» در سایت پیام وطن مراجعه نمایند.) ولی اینک بنابر ضرورت، درینجا یک بار دیگر به توضیح مختصر آن از موضع رسمی تشکیلات مؤقت اکتفا مینمایم.

 خانواده مشترک سیاسی ما خانواده اتنیکی نیست، خانواده سیاسی است. هویت این خانواده را از لحاط اندیشه یی، اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی و از لحاظ ساختاری عضویت در حزب وطن مشخص میسازد. بدون این مشخصه مفهوم خانواده سیاسی تجسم یافته نمیتواند. ما مفهوم عضو حزب وطن را نیز به طور مشخص تعریف نموده ایم، به اسناد مراجعه میکینم :

 در مقدمه طرزالعمل تنظیم حیات داخلی (اساسنامه موقت) مصوب ۸ قوس سال ۱۳۸۷ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۸»، چنین امده است: «تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن بمثابه یکی از نیرو های فعال و متشکل سیاسی، مجهز با اندیشه سیاسی مصالحه ملی در استقامت تشکل مجدد اعضای حزب وطن و سایر طرفداران این اندیشه در سازمان سیاسی واحد سراسری افغانی و تدویر مجمع عالی حزب وطن تلاش مینمایید». همچنان در متن مقدمه مرامنامه تشکیلات مؤقت مصوب ۸ قوس ۱۳۸۷، چنین قید گردیده است: «بر داشت ما از عضویت در حزب وطن نه شکلی بلکه عمیق و اندیشوی است ما مفهوم عضو حزب وطن را به کسانی اطلاق مینمایم که :

۱- دیروز عضویت حزب وطن را دارا بوده و به رهبری توطئه و خیانت در برا بر ارمانهای حزب وطن و منافع ملی متهم نشده و یا در صورت اتهام حاضر است در مجمع عالی حزب از خود دفاع نمایید. (ما اگر متهمین را چنین چانسی ندهیم محکومیت آنها توسط مجمع عالی نمیتواند مشروعیت کسب نماید. اکر این متهمین شهامت حضور در مجمع عالی را ندارند. مجمع عالی حق محکمه حزبی غیابی شان را دارد. )

۲—دیروز عضویت حزب وطن را دارا بوده و امروز نیز دا وطلب است که زند گی و سرنوشت سیاسی اش را به حزب وطن پيوند دهد.

۳- دیروز عضو یت حزب وطن را دارا بوده و بدرستی و حقانیت مصالح ملی باور داشته و یا امروز تجربه زند گی و گذشت زمان بدرستی و حقانیت این اندیشه معتقد شده است.

۴ همچنان ما همرزم و همراه انعده از همفکران هستیم که دیروز عضو حزب وطن نبوده اند اما مبانی اندیشه سیاسی مصالحه ملی و سیاست استراتژیک مبنی بران را جهت دستیابی به اهدف مبرم ملی در مرحله کنونی معقول و مقبول میدانند و در پر تو ان جهت تحقق پروسه گذار از جن گ به صلح، اعمار مجدد و انکشاف اقتصادی- اجتماعی، ایجاد تحکیم و گسترش بنیاد های جامعه مدنی در کشور، دواطلب مبارزه متشکل و مشترک سیاسی اند.

 این است برداشت ما از مفاهیم حزب وطن و خانواده بزرگ سیاسی ما. ما در قبال این خانواده احساس مسوولیت مینمودیم و مینمائیم.

تشکیلات موقت انسجام... اعضای حزب وطن با چنین درک و از چنین مواضع روشن سیاسی، شهامت آن را داشته و دارد که در همه گفت گو ها شرکت کند و در اینده نیز شرکت خواهد کرد، صرف افراد جبون و بی باور از اشتراک در مذاکرات ترس و تشویش دارند. این نظریات ما است. ما با درک این مسله که پرا گند گی تشکیلاتی حزب وطن (ناشی از سقوط حاکمیت) بحران عدم اعتماد را تا سرحد خصو مت میان اعضای حزب وطن تعمیق نموده است، حاضر هستیم تا در هر گفت گو و جلسه حزبی های دیروز که به هدف انسجام مجدد این خانوده مطرح می گردد شر کت کنیم. باور ما اینست که نیروهای سالم راه اصولی شان را به این هدف مقدس پیدا میکنند و خائنین پروسه را ترک و تجرید میگردند. تجربه زنده چنین بوده و باید از آن اموخت.

تصور ما اینست که:

۱- کار عملی برای رسیدن به هدف اساسی تشکیلات یعنی تدویر مجمع عالی حزب وطن، از طریق تامین تماس ها ی مستقیم و گفت گو های رو در رو با احزاب و سازمانهای که داعیه تدویر مجمع عالی حزب وطن را تایید میکنند ویا حد اقل درین راستا میاندیشند باید تشدید گردد

۲- توضیح وتشریح مواضع ما برای تدویر مجمع عالی حزب وطن و بحث وسیع در رابطه با این مسله دارای اهمیت ملی و تاریخی به همه سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب از طریق سهم گرفتن در نشست ها و گفت گو های مستقیم دو جانبه و چند جانبه باید بلا انقطاع ادامه یابد.

 ما پنهان نمکنیم که :

 کار عملی برای رسیدن به هدف اساسی تشکیلات در شرایط کنونی، یعنی تدویر مجمع عالی حزب وطن را یک لحظه هم توقف نداده ایم. ما از طریق تامین تماس ها مستقیم و گفت گو های رو در رو با احزاب و سازمانهای که داعیه تدویر مجمع عالی حزب وطن را تایید میکنند (یا حد اقل درین راستا میاندیشند) ، تلاش های خستگی ناپذیری را با ازخود گذری انجام داده ایم و حتی بار بار اسناد توافق شده را امضا هم نموده ایم. ولی چرا تحقق نیافته است. امیدوارهستم مجبور نگردیم که این اسناد امضا شده و با شواهد زنده را به نشر برسانیم. زیرا ما هنوز به وحدت مجدد اعضای خانواده عزیز ما متعهد و امیدوار هستیم. ما با صراحت اعلان نموده ایم و اعلان مینمائیم که که تشکیلات ما نه همه ای حزب بلکه بخش از اعضای حزب وطن است. سازمان های دیگری هم وجود دارند که خود را اعضای حزب وطن میدانند و حق دارند، چنین بدانند. ما به حقانیت عضویت آنها معترف و به ان احترام میگذاریم. باید گفت که هنوز هم عده یی زیادی و حتی اکثریت اعضای حزب وطن در هیچ سازمانی متشکل نشده اند. این رفقای عزیز اعضای حزب وطن هستند و حق دارند در تعین سرنوشت حزب شان سهم بگیرند. ما اجازه نداریم انها ی را که وفاداری شان به حزب وطن کمتر از ما نیست، نا دیده بگیریم. توقع ما اینست که همه بدون تحمیل منیت خویش و با تواضع و از خود گذری برای حضور مجدد حزب محبوب واحد ما (حزب وطن) در کنار هم ویکجا باهم کار نمائیئم. اگر مجمع عالی حزب وطن موفقانه تدویر یافت و حضور فعال و تاثیر گذار حزبی ها در صحنه سیاسی کشور تا مین گردید افتخار آن نصیب همه اعضای حزب می گردد و اما در صورت پسیف بودن، تحت نام عضو حزب وطن بهانه تراشیدن و مانع کار شدن به مفهوم آنست که کاروان راه خود را می پیماید. تماشاکنندگان در جاهای خود شان قرار خواهند داشت. و صدا های نا هنجار صرف ارامش فضا را برهم خواهد زد و مانع حرکت نمیگردند و نمیتواند بگرد:

ـ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن یک بخش از اعضای حزب وطن است ـ اما هیچکس انکار کرده نمیتواند که فعالترین بخش ان است ـ ما عینیت وجود و حضور سایر سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های مؤثر غیر متشکل را که به عضویت حزب وطن افتخار مینمایند، تائید و همه آنان را همرزمان و رفقای عزیز خویش و اعضای خانواده بزرگ سیاسی خویش میدانیم و به انها احترام میگذاریم. از آنان نیز توقع باالمثل داریم. ما ارزو داریم همه باهم دست به دست و بازو به بازو در جهت تدویر مجمع عالی مشروع و با کیفیت حزب وطن کار مشترک و باهمی نموده با قلب های سرشار از عشق بوطن و مغز های متعهد به اندیشه های رهبر شهید سیاسی ـ عقیدتی واحد مان (دوکتور نجیب الله) در مجمع عالی شرکت نمائیم. در مجمع عالی هر عضو حزب حق دارد نظر خویش و انتخاب کنندگان خویش مطرح نموده و از حق رای خود در هن گام اتخاذ تصامیم استفاده نماید تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن بطور قاطع مصمم است از نام حزب وطن و تداوم مبارزه حزب به همین نام دفاع نماید. ما میدانیم که حزب، نام آن و حتی اندیشه های سیاسی همه و همه و سایل و افزار دستیابی برای رسیدن اهدافی است که مطرح می گردند. ما با صراحت ابلاغ میکنم که درک و اعتقاد ما اینست که هم اندیشه سیاسی مصالحه ملی، و هم نام حزب وطن افزار سیاسی اند که کارایی، معقولیت، مقبولیت و جاذبه عام دارند و و درست به همین منظور هم است که ما بار ها اعلام کرده ایم که رفقای تشکیلات. . اعضای حزب وطن بمثابه یکی از اشترا کنند گان مجمع عالی حزب وطن در جریان کار مجمع عالی ازین نام دفاع خواهند کرد.

 موضع تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در مورد افرادی که در حمل ۱۳۷۱ عضو حزب وطن بودند و حتی در مقامات عالی حزبی نیز قرار داشتند و در توطئه سازمان یاقته از خارج بخاطر سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و فرو پاشی حزب وطن قبل از انتقال قدرت مطابق پلان پنج فقره یی سازمان ملل متحد و سبوتاژ این پلان سهم گرفتند، مانند گذشته روشن، شفاف و بدون هیچ گونه ابهام است : قبل از همه و بیش از هر کس دیگر تشکیلات ما و اعضای آن در جهت افشای سهم و نقش این افراد در توطئه مذکور و رابطه انان با سازماندهندگان خارجی این توطئه تلاش نموده و مینمایند. ما در تمام مذاکرات از چنین موضع در برابر این افراد و نقش فردی شان در توطئه مذکور برخورد نموده ایم و مینمائیم. خوش بختانه اکثراین افراد بدنام اکنون رابطه شان را با حزب و طن قطع و دیگر معترف به عضویت در حزب وطن نیستند. ولی نمیتوانند انکار کنند که در هنگام توسل به توطیه عضو حزب وطن بودند. درست از چنین موضع عمل خائنانه انان در مجمع عالی حزب وطن مطرح میگردد. همچنان به انها این حق داده میشود که در اجلاس مجمع عالی شرکت کنند و از عملکرد شان اگر میتوانند دفاع نمایند. اینست اقدام مشروع مجمع عالی حزب وطن و باید آن را چنین درک کرد.

 

این نوع درک تشکیلات موقت، تعلقیت ما را به اندیشه سیاسی مصالحه ملی به مثابه بنیاد عقاید سیاسی ما مشروعیت میبخشد. چنین درک و تعلق ما این حقیقت را واضح میسازد که نجیب الله رهبر سیاسی و عقیدتی ما است، نه رهبر صرفآ سیاسی – فکری ما. زیرا عقیده مشخصه، اندیشه سیاسی است که مبازره با وقف سیاسی رزمند گان مجهز با این عقیده سیاسی را بنیاد میبخشد و بهمین ملحوظ است که شخصیت دکتور نجیب الله با حزب وطن، حزب که تشکیلات موقت... . در راه تدویر مجمع عالی ان مبارزه مینمایید، پیوند نا گسستنی دارند.

 ما هم بنیاد های اندیشوی – سیاسی حزب وطن، هم اندیشه سیاسی مصالحه ملی را و هم شخصیت دکتور نجیب الله را بمثابه طراح و بنیان گذار این اندیشه و این حزب در نظر داریم و گرامی میداریم

 

 چرا ما روی مفاهیم مشروع و با کیفیت تاکید میکنیم؟ :

 منبع مشروعیت و عامل کیفیت از نظر ما چی است؟

- مجمع عالی حزبی مورد بحث ما مشر عیت خود را از کن گره دوم ح. د. خ. ا می گیرد. زیرا ما حزب نو و حتی حزب وطن نو« بی ارتباط و بدون پیوند تاریخی و اندیشوی با حزب وطن» نمیخواهیم تاسیس کنیم. در حالیکه ما ساختار تشکیلاتی حزب وطن را درست ترین و هدفمند ترین ساختار سیاسی – تشکیلاتی میدانیم هدف ما ایجاد حزب نو طبق مدل حزب وطن نیست، بلکه تداوم حزب وطن و اندیشه های ان با در نظر داشت شرایط جدید و مراجعه به ارای اکثریت و دموکراتیک اعضای مجمع عالی نه با دیکتات و صدور فرمان های از قبل تنظیم شده و خارجی عمل خواهیم کرد. باید همه بدانند که تشکیلات مؤقت مصمم است در مجمع عالی حزب وطن از نام حزب وطن و تداوم مبارزه حزب با همین نام معقول و مقبول، دفاع مینماید.

- این ارتباط و پیوند با کنگره دوم ح. د. خ. ا و مصوبات این کنگره، هم از لحاظ تا ریخی و هم از لحاظ اندیشوی برای ما از اهمیت استثنایی بر خور دار است. زیرا به ما مشر عیت میبخشد تا گذشته حزب خویش را بررسی انتقادی نموده و در مورد عوامل سقوط حا کمیت جمهوری افغانستان و فر باشی حزب وطن – نقش حزبی های که به حیث عوامل سقوط «به اشکال مختلف سیاسی و نظامی» عمل کرده اند، به محکمه حزبی کشانیده شوند. ا گر ما از این پیوند ب گذریم قضاوت حزبی در مورد گذشته حزب نمیتواند مشروع باشد. به همین منظور ما روی تدویر مشروع مجمع عالی پافشاری نموده به تحقق آن در عمل وفادار هستیم، امکان و بهانه نمی دهیم و نخواهیم داد که دشمنان ما مجمع عالی حزب وطن را غیر مشروع بدانند. متاسفانه عده از دوستان نیز یا بنابر عدم درک و یا بنابر تحریکات منابع غرض بعضاً چنین مطر ح مینمایند.

هدف از تدویر با کیفیت مجمع عالی حزب وطن چیست؟

ما جنبه های کمی و کیفی عالی تر در امر تدویر وتداوم کار و اندیشه های مطروحه و مصوب مجمع عالی را در نطر داریم. ما تلاش داریم تا در کار مجمع عالی بهترین (آگاه ترین و خوشنام ترین) نمایندگان اعضای حزب وطن حضور یابند. این امر کیفیت عالی بحث ها، اسناد تصویب شده و سایر تصامیم مجمع عالی را منجمله تصمیم بیرامون انتخاب رهبری بعدی حزب را تامین مینماید. ما نمیدانیم آنانیکه طرح تدویر مجمع عالی مشروع و با کیفیت حزب وطن را به باد استهزا قرار میدهند، چه چیز را جز این میخواهند بگویند که آنها تدویر مجمع عالی نا مشروع و بی کیفیت حزب وطن را در نطر دارند. این دوستان ما یا نافهمیده دهن میگشایند و قلم میفرسایند و یا مورد مشوره های حلقات صاحب غرض قرار گرفته اند و احتمالات بدتر آن نیز میتواند در مخیله خطور کند.

 

 در یک کلمه

در کار تدویر مجمع عالی یا مجمع عمومی حزب وطن بیشتر به محتوا و مضمون توجه میکنیم و زمانیکه ما از مجمع با کیفیت صحبت میکنیم به همین اصل توجه داریم.

این یعنی:

الف ـ  اصول بنیادی اعتقادی حزب وطن را دنبال و رهنمای عمل خود قرار میدهیم

ب  -  تلاش صورت می گیرد تا زمینه های تفاهم و تشریک مساعی حتی المقدور بیشترین اعضای حزب وطن را مساعد ساحته و اشتراک نمایند گان وسیع حزبی ها ی راکه به اصول بنیادی حزب وطن پشت نکرده اند تامین نمایم.

ما به واژه اعضای حزب وطن برخورد عمیق و اندیشه وی داریم و تعریف مشخصی را از آن در مرامنامه ارائه داده ایم.

ما حق نداریم در وضعیت موجود استثنایی، فوق العاده و بغرنج سیاسی ـ تشکیلاتی مضمون را فدای برخورد د گم با احکام اساسنامه یی بسازیم که فقط در درموجودیت حزب و برای تنظیم مناسبات داخلی ان قابل رعایت است.

ـ به هر اندازۀ که ما بسوی تدویر مجمع عالی حزب وطن نزدیک می شویم و حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی ممکن تر و مشهود تر میگردد. دشمنان حزب وطن نیز با بکاربرد آخرین امکانات علنی و مخفی شان در ایجاد موانع وتعمیق سؤ تفاهمات میان اعضای صادق حزب وطن فعالتر می گردند. بیجای نخواهد بود تا من یک واقعه تاریخی را از شهید داکتر نجیب بالله در یکی از جلسات بیروی سیاسی حزب برای تان از زبان یکی از همرزمان ما که بنابر مکلفیت وظیفوی در جلسات بیروی سیاسی حزب شرکت مینمود، بازگو نمایم. داکتر صاحب گفت:

« رفقای عزیز! باورم اینست که اختلافات میان رفقا اگر هر قدر هم بزرگ و عمیق باشد، راه حل خود را در یک مباحثه رفیقانه میتواند و باید بتواند پیداکند. اما من در عقب چنین اختلافات که میان رفقا راه حل خود نتوانسته و نمیتواند پیدا کند دستان مغرض خارجی را می بینم. »

انکشافات بعدی که به کودتا شهنوار تنی منجر شد واقعیت نتیجه گیری داکتر صاحب را به درستی نشان داد. ما باید تکرار چنین برخورد ها را انتظار داشته باشیم. دشمنان خارجی حزب وطن آرام نه نشسته اند و نخواهند نشست، انها هنوز امکانات، ریزرف ها و همکاسه های شان را در خدمت خویش دارند. وضعیت از اعضای حزب وطن هوشیاری میخواهد.

 سیر تحولات در کشور ما سریع است زمان برای ما توقف نمیکند ما نمیتوانیم بحیث ناظرین سیاسی بی تفاوت نظاره گر حواد ث باشیم، انسجام مجدد اعصای حزب وطن و تدویر مجمع عالی ان نسبت به هر وقت دیگر ممکن تر گردیده است در عین حال اکثریت خاموش حزبی ها نمیتوانند تا ابد در انتظار تصمیم گیری های ما باشند، ما به یک کار پر ثمر و موثر سازمانی و اتخاذ تصامیم قاطع نیاز داریم. زمان ایراد سخنزانی ها غیر عملی گذشته است کار تشکیلاتی، کار سفسطه بازی های پر طمطراق نیست عد ه ای از افراد که مشغله جز ارایه طرح های بلند بالای غیر عملی ندارند و هنوز هم با سفسطه بازی ها پروسه ساختاری انسجام مجدد حزبی ها را مختل میکنند، اگاهانه و یا نا اگاهانه در خدمت بی گان گان قرار گرفته اند، تشکیلات موقت به همت رفقای با فهم و مستعد که در ساختار های انسجامی تنظیم هستند با موفقیت کامل توانسته است که اصول موقت مرامی و اساسناموی حزب وطن را که به مجمع عالی ارایه خواهد شد تهیه نمایید، متن این اسناد حدود سه ماه است که در جلسات اعضای تشکیلات در داخل کشور مورد بحث قرار دارد و قرار است مسوده طرح پیشنهادی مرامنامه و اساسنامه بزودترین فرصت با پشنهادات رفقا تکمیل، در جلسه اینده شورای مرکزی اشکیلات موقت در کابل از جانب تشکیلات ما نهایی گردد. ما به نظریات سایر اعضای حزب وطن که در تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن عضویت ندارند نیز نتنها احترام قایل هستیم بلکه انرا ضرورت تکمیل پروسه ای ارایه این مسوده ها به اجلاس مجمع عالی حزب میدانیم طرح مسوده اسناد مذکور قبل از پیشنهاد به مجمع عالی حزب وطن در مطبوعات به نشر خواهد رسید، باور مندیم که بحث هم گانی و ازاد در مورد محتوای اسناد متذکره، مسوده های مذکور را غنای هر چه بیشتر بخشیده اماده ارایه به مچمع عالی خواهد ساخت، ارزو مندیم همه اعضای حزب وطن و سایر اندیشوران با رسالت ما را درین زمینه یا ری رسانند.

حزب وطن، حزب همه ای افغانهای صلح خواه ترقی پسند، دمکرات و عدالت خواه است ما با چنین درک از حزب وطن، مجمع عالی انرا تدارک مینمایم.

 

   
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست