د خپریدو نیټه: 28.09.2010

 

 عبدا البشیر پیوستون
۲۷ ماه سپتامبر ۲۰۱۰

 شهید نجیب الله:

تو در اذهان یک ملت برای همیشه جاویدان باقی خواهد ماند

پیام بمناسبت چهارهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

چهارده سال از حماسه شهادت داکتر نجیب الله میگذرد. مردم افغاسنتان نجیب الله و اندیشه های او را همیشه گرامی خواهند داشت.

 اعضای حزب وطن نیز بحق نجیب الله را بحیث سیاستمدار اگاه، وطندوست و رهبر توانا و شجاع ارج میگذارند.

 نجیب الله در راه ارمان های بزرگ ملی خویش بدست مشت از اجیران افغان دشمن یکجا با برادرش شهید احمد زای به شهادت رسید. دشمنان از اندیشه های نجیب الله که تحققش افغانستان مستقل، مترقی و مدرن رالهام میداد هراس داشتند.

 نجیب الله در جلایش اندیش ها یش در قطار رهبران مانند امان الله خان، مهاتما گاندی و نلسن ماندیلا به بخش از صفحات زرین تاریخ معاصر مبد ل گشته است.

 ما اعتقاد کامل داریم که بهترین بزرگداشت از نجیب الله مبارزه در راه اندیشه های سیاسی و ارمانهای شریفانه ایشان است.

 ما از نجیب الله می اموزیم و دراه نجیب الله گام میگذاریم.

 به استفاده از فرصت به مناسبت چاردهمین سال شهادت داکتر نجیب الله سابق ریس جمهور و ریس حزب وطن تاثرات قلبی خود را به همسر محترم شان، محترمه داکتر فتانه نجیب، فرزندان شان، مردم قدر شناس و صلح دوست افغانستان و اعضای حزب وطن تقدیم میدارم.

 همچنان به مناسبت چهاردهمین سال فاجعه شهادت جوان نامراد، برادر و رفیق همرزم شهید نجیب الله، احمد زی شهید تاثرات قلبی خویش را به همسر محترم و دختران ارجمندِ ایشان تقدیم مینمایم.

 

   
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست