د خپریدو نیټه: 27.09.2010

 تصاویر و اشعار مصور، فرستاده شده توسط علاقمندان و قدردانان شهید دکتور نجیب الله
 

.

 

 
     

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست