د خپریدو نیټه: 23.09.2010

عبدل عظیم راهی

دشهید ډاکتر نجیب الله د شهادت د څوارلسم تلین په مناسبت

هغوته چې له تور تم نه کرکه لری او د رڼا درناوۍ کوي،

دوستانو دا دی زمونږ د گنهکاری ځمکې پنډ وسکی، څوارلسم ځل د نور د مور پر لمن بیا هغه شوم  ټکې ته رارسی، په کوم کې چې شیطانی ځواکونو د یوې ډیوې رڼا، په هغو چې د سولی او امن لورې او گودر  لټاوه ونه لوروله او د جهل او تیارو لښکرو هغه د هستۍ له پاڼی د باندی و غورزوله .

هو! جهل په پوهی لنډ مهاله بریالۍ شو خو لا لورې او بریدونه ندی ورک . شپه که تیاره ده مڼی په شمار دې.

ټینگ باور دی چې د امن او سولی لار کی به بیا نور و ځلیږي او د چا په سر چې د جهل خپسه نده ناسته او د زړونو د نور چینی ئې ندې وچی شوې ، کله چې د آریا نا د څلور لاری نه تیر یږی نو د یو شهید روح  دا آواز اوری چې :

لت په سرو وینو را ځوړند په دار ښه یم
په وریښمین پالنگ کی مرگ په ما حرام دی

بی گودره په اوبو نه یم گډ شوی

له اوله ما منلۍ دا انجام دی

سپیلنۍ شوم د ساقی تر نرو سترگو

ما اخستی د منصور د لا سه جام دی

څوک چې سوله آزادی و طن ته راوړې
دوی اخستی زما د وینی انتقام دی
 
په ډ نمارک کی د وطن گوند د شورا له خوا

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست