پیام روشان احمدزی

بمناسبت چهاردهمین سالگروز شهادت دکتور نجیب الله

در هستی پروانه اگر یار نبود

این سلسله جز گردشء تکرار نبود

ان مرد زخود رفته در اغوشء خدا

منصور نمیگشت اگر دار نبود

دوستان و همرزمان عزیز حزب وطن:

خاطرهء شهادت نجیب الله یکی از غم انگیز ترین رویداد های سیاسی قرن است.

انسانی که پس از مرگ به این همه شکوه و جلال میرسد و القاب بمراتب بزرگتر از انچه را که در زمان حیات داشت کمایی میکند - انسان عادی نیست.

نجیب الله الگوی حیرت انگیز  و اسطورهء ماندگار تاریخ معاصر افغانستان است.

او در عشق نا تمام خویش سر داد ولی سنگر نداد و تا اخرین لحظات دشوار ازمون سنگین تاریخ در کنار مردم  بخاطر داعیهء بر حق صلح و ازادی مردانه ایستاد.

شاید او برای همرزمان حزبی اش یک رهبر شایستهء سیاسی بود ولی بدون شک برای مردم - یک زعیم  ملیء خردمند و با وقار بود.

اینجانب ضمن انکه از تمام دوستان و عزیزان هموطن که درین غم بزرگ با ما مشارکت میکنند اظهار سپاس میکنم - برای رهروان و همرزمان برادر شهید خود پیروزی های بزرگی را از بارگاه ایزد بیچون تمنی میکنم.

روشان احمد زی

 

 

 

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست