نشرات ویژه

 

 

 

پیام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در هالند

بمناسبت چهار دهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله

دوستان وهمرزمان عزیز :

اینک چهاردهمین سالروز شهادت دکتور نجیب الله در شرایطی فرا میرسد که ما اعضای حزب وطن در دایرهء این سالروز ها سر گردانیم. ومخالفین تفکر سیاسی نجیب الله نیز در دایرهء مخالفت ها سر گردانند. طی این مدت نه موافقان و هوا خواهان نجیب الله امر انسجام را انگونه که توقع برده میشد به اتمام رسانیدند ونه مخا لفان وی توانستند که نام نجیب الله  واندیشه های رهایی بخش اورا از صفحهء سیاست و تاریخ بزدایند.

اما انچه درین میان برازندگی دارد اینست که نجیب الله بیرون از تاثیر این موافقت ها ومخالفت ها با گذشت هر روز در ذهنیت ها - محیط سیاسی وسیع تری را از ان خود میکند و تفکر سیاسی او پا بپای تکامل تاریخ راه جهانی شدن را تجربه میکند و در ذهنیت عامهء ملی و بین المللی بازتاب نیرومند میابد.

ما این تجلیل بزرگ را به این ارزومندی گرامی میداریم که تاثیر سیاسی این تجلیل ها در پروسهء انسجام مجدد اعضای حزب وطن به سر اغاز یک حرکت و تعهد جدید برای ادامهء راه نجیب الله شهید مبدل گردد. و همرزمان نجیب الله شهید توفیق یابند تا با تدویر کنگرهء حزب وطن گام های عملی را در جهت تثبیت جایگاه تاریخی حزب بردارند.

نفرین تاریخ به همه انانی که در مخالفت با نجیب الله سهمناکترین انتقام را از مردم بیچارهء افغانستان گرفتند و این مردم مظلوم را از داشتن یک زعیم با خرد ملی محروم ساختند.

بگذار این نام جاودانه شود.

 

 

 

 

>>>

لومړۍ پاڼه | صفحۀ نخست