www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:17.03.2009

نویـسنده : آرین بادشاه

ایجاد مرکز 119 پولیس مفید تمام نشد

هموطنان ما میتوانند با تماس به شماره 119 مشکلات و انتقادات خویش را با مقامات پولیس در میان بگذارد، تخلف پولیس را در سراسر کشور مورد پیگرد قانونی قرار دهند و یا در صورت مواجه شدن به کدام مشکل با هر تیلفون می تواند به شماره 119 به تماس شده تا به مشکلات شان به صورت فوری رسیده گی صورت گیرد. یکی از مهمترین وظایف پولیس 119 رسیده گی به شکایات مردم از تخلفات پولیس ملی افغان میباشد. این مرکز با شرکت های مخابراتی وصل بوده دارای 6 خط تیلفونی میباشد و کارمندان این مرکز بطور 24 ساعت در انجام امور کاری مصروف وظایف خویش اند.

چونکه قطعه 119 پولیس یک قطعه اوپراتیفی با صلاحیت و موظف در مقابل تخلفات پولیس در سراسر کشور است، لازم است که سلاح، وسایط و تکنالوژی معلوماتی مخصوص را دارا باشد در حالیکه سلاح های خفیفه و ثقیله، وسایط، تجهیزات مخابروی و تکنالوژی معلوماتی که به دسترس آنها قرار داده شده است، سایر ارگانهای پولیس هم به آن دسترسی دارد.

به نقل روزنامه های پیام روز و راه نجات مورخ 21 حوت 1386 تحت عنوان " وضع امنیتی در کشور بهبود یافته است... "که در آن جناب آقای محترم زمری بشری سخنگوی وزارت امور داخله چنین اظهار داشته است که روزانه حدود یکصد تیلفون از مناطق مختلف کشور از ترتیبات دشمن و حملات انتحاری به این مرکز میرسد یعنی در یک سال (365 روز) 36500 تیلفون از ترتیبات دشمن و حملات انتحاری به این مرکز رسیده است. آیا کسی میپرسد که از جمله 36500 قطعه راپور اخذ شده توسط مرکز اطلاعاتی 119، قطعه مربوطه در طول سال چند مورد دست آورد دارد؟ اگر با موارد اجراات و عملیات اشخاص دستگیر شده را هم بشماریم متاسفانه به 36500 مورد دست آورد نمیرسد پس به این معنی است که مرکز اطلاعاتی/مخابراتی 119 راپور اخذ میکند ولی قطعه مربوطه کدام اجراات و یا عملیات را انجام نمیدهد و یا در کلمات دیگر جناب آقای محترم زمری بشری سخنگوی وزارت امور داخله با مسئولیت نی بلکه غیر مسئولانه قضایا را با مطبوعات در میان میگذارد.

نا گفته نباید گذاشت که راپور ها و گزارشات اخذ شده توسط مرکز اطلاعاتی 119 پولیس جهت رسیده گی عاجل و فوری به آن باید طی مراحل گردد و مهمتر از آن اینکه سلسله مراتب باید رعایت شود. وقتیکه این مرکز راپور را اخذ مینماید فوراً با قرارگاه قوماندانی زون ساحوی مربوطه، قرارگاه قوماندانی زون ساحوی با قرارگاه قوماندانی امنیه ولایت مربوطه، قوماندانی امنیه ولایت با آمریت حوزه و یا قوماندانی ولسوالی مربوطه و بالاخره حوزه و یا ولسوالی با پوسته امنیتی مربوطه در تماس میشود و گزارش میدهد. بطور مثال اگر کسی از فرد انتحار کننده در حوزه پنجم ولایت هرات به این مرکز راپور دهد، این مرکز چون شماره پوسته امنیتی مربوطه و یا شماره آمر حوزه مربوطه را ندارد مکلف اند با قوماندان زون ساحوی و یا قوماندان امنیه آن ولایت در تماس شوند. قبل از اینکه پولیس به محل واقعه برسد مشاهده خواهد شد که فرد انتحار کننده خود را انتحار کرده است.

بهترین راه حل این موضوع البته به نظر شخصی من اینست تا اهالی منطقه شمارهء حوزه و یا ولسوالی مربوطه را داشته باشند تا فوراً با آنها در تماس شده و به مشکلات آنها بشکل عاجل و فوری رسیده گی صورت گیرد بخاطریکه حاجت و نیازمندی به طی مراحل چنین پروسه طویل المدت نمیباشد زیرا هموطنان عزیز ما اینقدر وقت کافی ندارند و مجرمین هم برای دستگیر شدن منتظر نمی باشند و موضوع جالب دیگر اینست که دستگیری افراد انتحار کننده یعنی قضایای سیاسی مربوط به ریاست امنیت ملی است نه پولیس ملی افغان زیرا وظیفه پولیس ملی افغان تنها تامین امنیت در امور داخلی کشور است نه دستگیری افراد انتحار کننده.

به نقل از رسانه ها آقای محترم مل پاسوال همایون عینی بحیث رئیس مرکز اطلاعاتی 119 پولیس ایفای وظیفه مینماید. موصوف یکی از خاین ترین فرد وزارت امور داخله است زیرا تمام ریفورم نا درست پولیس به مشوره دهی او صورت گرفته است. وی زمانیکه بحیث رئیس امنیت ملی کابل ایفای وظیفه مینمود به اتهام جاسوسی به کشور های خارجی بازداشت گردیده بود یعنی در راس چنین یک مرکز محرم کشور یک جاسوس خارجی قرار دارد. مل پاسوال همایون عینی که خود را رئیس مرکز اطلاعات 119 خطاب میکند رئیس نی بلکه آمر و یا مدیر این مرکز است زیرا نظر به تشکیلات وزارت امور داخله در راس یک ریاست رئیس و در راس یک مرکز مدیر و یا آمر قرار دارد در حالیکه مرکز 119 اطلاعاتی پولیس یک ریاست نی بلکه تنها یک مرکز است پس چطور کسیکه در راس این مرکز قرار دارد آنرا رئیس خطاب کرد؟

این مرکز دارای دو آمر و یا مسئول میباشد که از جمله یکی آن وحید به رتبه دویم څارن است. موصوف نه تنها در این مرکز بلکه در ریاست اخذ اطلاعات (استخبارات) وزارت امور داخله نیز ایفای وظیفه مینماید. موصوف از شماره دیجیتال این مرکز با یکی از هموطنان ما به اسم ...... به تماس شده او را به علت موضوعات شخصی خویش مورد تکذیب و تهدید قرار میدهد. صوت ثبت شده موصوف را در مقاله بعدی به عنوان "درافغانستان چه جریان دارد" ارسال خواهم داشت.

جمله (7) نفر افراد ملکی اناث که مسئولیت اخذ راپور و گزارشات در اوقات رسمی طی روز را بدوش دارند، در بخش اطلاعاتی و مخابراتی این مرکز ایفای وظیفه مینماید. افراد مذکور جز آموزش تخنیکی سایر آموزشات لازمه را فراه نگرفته اند. برای تدریس و آموزش این افراد در مورد سیستم های مخابراتی محرم به سطح وزارت از مترجمین شرکت داینکورپ استفاده بعمل آمده است. افراد مذکور در قسمت موضوعات اوپراتیفی و استخباراتی هیچ آموزشی ندیده اند.

یگانه علت که این افراد ملکی اناث قادر به ریشه دوانی به چنین مرکز اوپراتیفی محرم شده اند، جز زیب و زینت ایشان چیزی دیگری نیست زیرا در آنوقت پاسوال محمد اعظم سروری بحیث رئیس عمومی پلان و هماهنگی وزارت امور داخله ایفای وظیفه مینمود که به همگان هویدا است که شخص موصوف یک انسان عیاش و خوشگذران بود. حتی به سطح وزارت امور داخله آوازه است که یکی از افراد ملکی اناث این مرکز با او رابطه نا مشروع داشت و هر صبح پیش از رفتن به شعبه یکبار در شعبه این شخص عیاش و خوشگذران حاضری میداد.

یکی از افراد اناث دیگر این مرکز با یکی از افراد ریاست مطبوعات این وزارت ریشه عشق دوانده است که حتی شواهدی هم در دست است که فرد اناث مذکور از طریق همین شخص به این مرکز دسترسی پیدا کرد. این محترمه از یکسو بحیث کارمند مرکز اطلاعاتی 119 و از سوی دیگر بحیث معشوقه کارمند ریاست مطبوعات ایفای وظیفه مینمود و برای پنهان نمودن فساد خویش تمام مقامات را گفته بود که شخص که کارمند ریاست مطبوعات است، زمینه کار او را در این مرکز مساعد ساخت و همه روزه او را پنهان از تمام افراد میدید و با او در دهلیز منزل چهارم تعمیر مقام وزارت خنده و مزاخ میکرد؛ نامزدش است در حالیکه مسئله نامزدی آنها جز فریب دادن مقامات این وزارت چیزی دیگری نیست.

مشکل در اینجا نیست که محترمه و محترم یکی دیگر را دوست دارند زیرا هر فرد این جامعه حق دارد تا با شخص مورد پسند خویش زندگی خود را سپری نماید ولی مشکل در اینجاست که از قبل محترمه محترم را دوست داشته است و از طریق او به این مرکز دسترسی پیدا کرده است. یقیناً گفته نمیتوانم ولی احتمال میرود که این محترمه وابسته به یکی از گروه های ضد دولتی بوده و فرد ریاست مطبوعات را در جال عشق خود انداخته تا به این مرکز و تمام راپور ها و گزارشات محرم این مرکز دسترسی پیدا کرده آنرا به گروه های ضد دولتی تقدیم نماید؛ زیرا در این هیچ شکی وجود ندارد که گروه های ضد دولتی میخواهند افرادی در صفوف چنین نوع مراکز اوپراتیفی و محرم به سطح کشور و یا وزارت داشته باشند.

یکی از افراد دیگر این مرکز با یک کارمند اسبق مرکز سوق و اداره پولیس ملی این وزارت ریشه عشق دوانده است. نظر به تحقیقات که صورت گرفته، شخص موصوف قبلاً در مرکز سوق و اداره ایفای وظیفه مینمود و حال از این مرکز استعفا داده است. رشته که بین آنها وجود داشت و یا وجود نداشت تا به اکنون معلوم نگردیده است ولی شخص موصوف تا هنوز هم به شماره تیلفون دیجیتال این مرکز در تماس بوده دیوانه وار سعی و تلاش این را دارد تا به این محترمه در مورد موضوعی صحبت نماید ولی از طرف مسئولین این مرکز ممانعت صورت میگیرد. این موضوع را مسئولین مرکز 119 آزار و اذیت لقب داده با وجود اینکه میدانستند این شخص کیست، به اتهام این یک تن از کارمندان دیگر که قبلاً در مرکز سوق و اداره ایفای وظیفه مینمود را بطور شخصی برای تحقیق آورده ولی نظر به تحقیقات فرد مذکور بیگناه ثابت شد و این افراد کدام اسنادی هم نداشتند. سایر ارگانهای امنیتی کشور ما از اینها بیآموزند که چطور کسی را بطور شخصی آورد و از او بطور شخصی تحقیق کرد.

از مقامات ارشد وزارت محترم امور داخله خواهان بررسی قضیه و به محکمه کشاندن اشخاص غیر مسئول این مرکز هستیم زیرا علت ایجاد این مرکز رسیده گی به مشکلات مردم ملت افغان است نه امورات شخصی و اگر این مرکز و یا کارمندان این مرکز نمیتوانند به مشکلات مردم ملت افغان رسیده گی نمایند و به آنها بیشتر مشکلات خلق میکنند پس بهتر است تا استعفا دهند و یا از موقف ایشان برکنار گردند.

ما خواهان اصلاحات در صفوف دولت هستیم و از طریق مطبوعات اظهار مینمائیم زیرا این حق مسلم هر فرد این کشور است تا از طریق مطبوعات و رسانه ها حق خود را از مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان طلب نماید. ما به تغیرات نیاز داریم!

 

WE NEED CHANGE ! ! !

 

Aryan Badshah

The Secret Revealer

+ 93 (0) 772779472

+ 93 (0) 772779473

Aryan.B007@Gmail.Com

Emblem:

مـــاخـــــــــــــذ : پیمان ملی /  پیام روز / راه نجات / چراغ
نویـســـــــــــــنـده : آرین بـــادشــــــــــاه

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی