www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:19.02.2009

جنرال سید عبدالقدوس " سید "
جنرال سيد عبدالقدوس " سيد "

ابتکار صلح، شگوفهء امید
( در بارهء ابتکار صلح دوکتور وحید، وحید الله )

 بر گذاری کنفرانس " بن " ، در سال 2001 : عدم رعایت اصول پیشنهادی سازمان ملل متحد به نا دیده انگاشتن واقعیت های جامعه افغانی انجامید .

  حکومت موقتی و انتخابی برخاسته از آن با ويژه گی های عدم تخصص و تجربه، بی کفایتی و مدیریت ضعیف، سیاست های فاقد چشم انداز ستراتژیک، کشور را نه تنها در قعر مصیبت، آشوب های متداوم، فقر، بیکاری مرض و مخدرات گسترده پرتاب کرد، بلکه با کشانیدن پای جامعهء جهانی و ناتو به باطلاق جنگ ها در افغانستان، به گسترش، آشوب ها و نا امنی ها شتاب تازه بخشید . در نتیجه میهن ما بهترین چانس های طلائی را برای تأمین صلح و عمران مجدد، و دموکراسی از دست داد .

   امروز تداوم جنگ جاری از یکسو بوسیله ائتلاف بین المللی زیر نام مبارزه علیه تروریسم، و از سوی دیگر جهاد، یک نسل عصیانگر و خشمگین، علیه حضور خارجی، انبوه قربانی وویرانی بجا می گذارد. شهر وندان شکیبای افغانی که بار گران و مصیبت اصلی این آشوب ها و خشونت ها را به دوش حمل می کنند ، با یاس جانگذاری، نجات و بیرون رفت ازین وضع غم انگیز را انتظار می کشند .

   همهء مردم راه حل قضیه را نه از طریق  گزینه نظامی بلکه از طریق گفتمان ملی، تدویر لویه جرگه که همه نیروهای جامعهء افغانی را احتوا کند ممکن و میسر می دانند.

خوشبختانه از چندی بدینسو، مساعی و تلاش ها از سوی بسیاری محافل، از جمله سازمان ملل متحد، در بارهءحل قضیهء افغانستان آغاز گردیده، و اشغال کرسی، ریاست جمهوری ایالات متحده بوسیله بارک اوبا ما، شخصیت که مردم مصیبت رسیده افغانستان چشم براه پیروزی آن بودند، تحرک خاص یافته است .

   یکی از طرح های ابتکاری و ستودنی، در راستای حل معضله فعلی کشور، که در واقع بازتاب امید ها و آرزو های مردم افغانستان که با سفره های خالی و شانه های استخوانی، صلح و عمران مجدد میخواهند میباشد، بوسیله یک هموطن آقای دوکتور وحید وحید الله، کارمند ارشد سازمان ملل متحد ارائه گردیده است . ایشان درین طرح نه فقط بحیث سیاست مدار ویک متخصص حل منازعات جهانی، با تجارب گسترده از حل مناقشات، بالکان و افریقا، بلکه بحیث یک مصلح اجتماعی با توجه به فرهنگ گفتمان مصلحت اندیشی و ظرافت های جامعهء افغانی چهره نمایانده است.

خوانندگان و هموطنان گرانقدر :

 بنده بحیث یک شهروند افغان، مشتاق صلح، ترقی و ایده های دموکراسی که همه روزه از استماع گزارشات ، غم انگیزآشوب ها، و استمرار خشونت های ریشه دار. تلفات انسانها، به تأثر و اندوه سنگین و ملال آوری مواجه میشوم و از آنجای که بر گذاری انتخابات ریاست جمهوری را  پاسخ چالشهای گسترده فعلی کشور نمی بینم ، پیشنهاد مینمایم :

بیائید با مطالعه و بررسی این راهکار ابتکاری، مطرح شده بوسیله دکتور وحید وحید الله که در زیر آمده است  با ارائه نظریات و پیشنهادات به غنا مندی آن مساعدت رسانده، آنرا مورد پشتیبانی اخلاقی و معنوی قرار دهیم،  ودر راه تحقق آن که صلح و عمران مجدد کشور را به یاری جامعه جهانی ارمغان میدهد، بذل مساعی نمائیم .

( با مهر و احترام )

 ****

متن و طرح ابتکارصلح بوسیله دکتور وحید وحید الله


در عکس دکتور عاشه روزی میکی رو ، معاون اول سر منشی سازمان ملل متحد
 یکجا بادکتور وحید الله وحید در جریان یک مراسم قدردانی از خدمات سازمان ملل متحد
 در راه حفظ و تحکیم امنیت منابع آبی جهان ( ۵ فبروری ۲۰۰۹ نیویارک مقر سازمان ملل متحد )

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه1

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه2

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه3

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه4

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه5

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه6

ابتکار صلح داکتر وحید وحیداله طراح وبنیانگذار موافقت نامه های" بن " صفحه7

سوالات، نظریات تان را به sayedaq@web.de مطرح فرموده ممنون سازند .  

 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی