www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:21.05.2009

تصامیم شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

HPIM2378.JPG

11 می 2009  شهرهامبورگ جرمنی

انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا بتاریخ 11 می 2009 به اشتراک هفت عضوشورای رهبری ورئیس کمسیون نظارت تحت ریاست پروفیسور دوکتورغلام سخی رئیس انجمن تشکیل جلسه نموده به ارتباط اساسنامه انجمن، ایجاد دیپارتمنتها،تهیه سمبول، تعین حق العضویت، ایجاد سایت انترنتی ونام آن، پلان کارآینده شورای رهبری وسایرموضوعات جروبحث نموده وتصامیم ذیل را اتخاذ نمود:

ـ اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا که پرنسیپاً درجلسه مجمع عمومی مورخ 28 فبروری 2009 درشهرهامبورک تصویب شده بود،جهت تصحیح وتکمیل اساسنامه  کمیته پنج نفری موظف گردید تا بعد ازتصحیح وتکمیل ، به شورای رهبری جهت  تائید بسپارد. شورای رهبری بعد ازجروبحث،اساسنامه را به اتفا ق آرای حاضردرجلسه  تائید نمود. وبه کمیته اجرائیه وظیفه سپردتا درقسمت ترجمه اساسنامه به لسانهای مختلف اروپائی، ثبت وراجسترآن اقدام نماید.

ـ به اساس فقره دوم ماده 23 اساسنامه عضویت محترمه وحیده وحدت درشورای رهبری وعضویت محترم عبدالفهیم قیومی درکمسیون نظارت نسبت عدم حضورجلسات وابراز عدم همکاری شان درانجمن بشکل تحریری،الی جلسه مجمع عمومی به حالت تعلیق قرار داده شد.ومحترم غلام سخی صمیم رابه حیث عضوشورای رهبری،ومحترم کاوه کاویان به نماینده گی ازحقوقدانان جوان که درمجمع عمومی نیزمطرح شده بود به حیث عضو مشوره تی شورای رهبری تعین گردیدند.

ـ جهت پیشبردفعلی امورانجمن دیپارتمنتهای (روابط بین المللی)، (تشکیلات)، (نشرات) (مطالعه و پژوهش)، (فقهی)، (ارائه مشوره های حقوقی دربخشهای مختلف به شمول پناهنده گی و انتیگریشن) و (فامیلی) درنظرگرفته شد. بخاطر پیشبرد اموردیپارتمنتها محترمان عبدالهادی ابوی،صمیم،محمد اکبر،محمد رسول،شرین افضل، سادات، دهزاد، واثق و گل احمد موظف شدند، تا باهمکاری سایر حقوقدانان محترم برتکمیل وغنای امور هردیپارتمنت به اساس رشته تخصص وتجربه شان اقدام نمایند.                                 

HPIM2377.JPG

  ـ درزمینه ایجاد صفحه انترنتی برای انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا قبلا تصمیم اتخاذ شده بودومحترم میرعبدالواحد سادات مراحل شکلی ایجاد صفحه انترنتی راتکمیل نموده وپول آنرا شخصاً تحویل وبه شکل اعانه برای انجمن لطف فرمودند.عنقریب سایت انترنتی

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا تحت نام www.Hoqooq.eu طبق تصمیم جلسه باید نشرات انجمن حقوقدانان شکل علمی ـ حقوقی داشته باشد. وعلاوتاً دارای آرشیف قوانین،میثاقها وکنوانسیونهای بین المللی وسایر آثارعلمی ـ حقوقی جهت استفاده مثمرهموطنان ما باشد. لذاازتمام حقوقدانان ودانشمندان خواهشمندیم تا درزمینه بلند بردن دانش حقوقی هموطنان ماسهم فعال گرفته وبا توضیح وتشریح قوانین، مطالب حقوقی وسایرموضوعات آموزنده برغنا صفحه مذکوربافزایند.

مسئول تخنیکی سایت  محترمه لیمه ابوی تعین گردید.وتحت نظرهیات با صلاحیت تمام امورنشرات انجمن صورت گیرد.

ـ  شورای رهبری درزمینه حق العضویت اعضا با نظر داشت معضلات اقتصادی اکثریت اعضا سالانه مبلغ 20 ایرو وحق الشمول مبلغ 5 ایرو تعین نمود.آنعده اعضای محترم و هموطنان عزیزما که استعداد مالی نسبتاً بهتردارند،میتوانند با تادیه اعانه این نهاد عام المنفعه حقوقی راتقویه وکمک نمایند.انجمن جهت سهولت وشفافیت درامورمالی ،حساب بانکی افتتاح خواهد نمود تا تمام حسابات پولی ازطریق حسابات بانکی صورت گیرد.     همچنان اعضای حاضردرجلسه شورای رهبری جهت تقویه بنیه مالی انجمن درحدود  مبلغ 340 ایرو کمک نقدی نمودند.

ـ درپلان کارآینده انجمن برعلاوه ثبت وراجستراساسنامه،جهت سهمگیری واشتراک سایر حقوقدانان درانجمن که نسبت معضلات مختلف نتوانستنددرجلسه افتتاحیه انجمن شرکت نمایند باید طبق متن اساسنامه شعب انجمن درکشورهای اروپائی تاسیس گردد.                ـ  شورای رهبری انجمن مطابق ماده چارم اساسنامه تصمیم گرفت که طی نشر اعلامیه پشتیبانی خود را دردفاع ازحقوق تلف شده مهاجرین هالند وسویدن اعلام نماید وبا ثبت وراجسترشدن اساسنامه  انجمن دراورگانهای مربوطه طبق فقره 6 ماده یازدهم اساسنامه  منحیث یک شخصیت حقوقی بامراجع مربوطه درتماس خواهد شد.

ـ شورای رهبری تصامیم لازم درجهت بهبود کار آینده وایجاد یک دفترمرکزی انجمن درشهرفرانکفورت آلمان اتخاذ نمود.

 ـ اساسنامه انجمن درآینده نزدیک درسایتهای انترنتی بنشرمیرسد.

هیت رهبری انجمن باردیگرازآنعده هموطنانیکه درکارایجاد این نهاد عام المنفعه حقوقی ما راکمک نموده اند،بخصوص ازمحترم عبدالغفار گرامی که قبلاً طرح اساسنامه را به لسان پشتووفعلاً اساسنامه را به لسان انگلیسی ترجمه نمودندوازمحترم نیک محمد سلطانی که در دایرنمودن جلسه شورای رهبری زحمات زیاد رامتقبل شدند ابرازسپاس وقدردانی نموده موفقیت های شایان برای شان آرزومینماید.

جلسه به امیدوحدت وسهمگیری همه حقوقدانان افغان مقیم اروپا جهت خدمت به هموطنان عزیزدراین انجمن ،خاتمه یافت.

باتقدیم احترام

عبدالواسع غفاری

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی