www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:11.04.2009

ک۰ کمال

محاکمهء غوث زلمی لکه ای ننگ برجبین اخوانیت

بتاریخ ۹ اپریل تیاتر بنام محکمه ٬ اقای غوث زلمی را بجرم (!) ترجمه قران به حبس درازمدت (بیست سال) محکوم نمود۰

       اګر شب پرستان بر مقدرات مردم ما حاکم نمیبودند دیګر کاری را که اقای زلمی به انجام ان مبادرت ورزیده است نتنتها قابل عتاب نیست که برعکس قابل تقدیر وتمجید نیز است٬ وی درترجمه قران به زبان فارسی همت ګماشت تا درک وفهم انرا به هموطنان ما سهلتر سازد۰ ترجمه قران باعربی ویا غیر عربی جرم پنداشتن خود جرم وتحجرګرایی محض است٬ چه وقت٬ درکجا واز جانب کدام (خدا وپیغمبرش) ګفته شده است که قران را ترجمه نکنید مګر با متن عربی ان ؟؟؟

    قران سالها قبل درهمین ایران امروزی ودرهمین شرایط تسلط اخوند ها بران بدون متن عربی وانهم درقالب شعر به زبان فارسی ترجمه شده است٬ همسایه ای دارم متدین ونماز ګذاراز کشور مراکیش من شخصآدرمنزل او قران را دیده ام که به زبان مراکشی بدون متن عربی ترجمه شده است٬ اګر ترجمه قران درایران ومراکش جرم نی که بحیث یک عمل پسندیده مورد تایید وستایش قرار میګیرد ونوع خدمت در راه فهم بیشتر احکام الهی پنداشته میشود نمیدانم درافغانستان این اسلام ازکجا امده که فرزندان حسن البناء انرا وسیله ای برای سرکوب دګراندیشان وروشنفکران مانند غوث زلمی وپرویز کامبخش مبدل نموده اند؟ وبرای همبستر شدن با باکره های موعود زندګی بردګران را جهنم ساخته اند۰

    سیستم فاسد عدلی وقضایی کشور برای تحقق به اصطلاح قانون وشریعت(!) بی واسطه ترینها وبی پشتوانه ترین ها را اماج قرار میدهند تا مګر توانسته باشند درمضحکه ای بنام حسابدهی حکومت به ملت با وجدانهای خفته ارقام مبنی بر اجراات٬ خاک ګفته برچشم مردم بپاشند٬ ولی به مفسدین فی الارض که بر اسبهای طلایی سواراند٬ زر٬ زور٬ بانک وټانک دراختیار دارند٬ قاتل٬ قاچاقبر وغاصب اند نمیتواند بګوید که بالای چشمان مبارک تان ابرو قرار دارد۰

خدای غفور اسمانی میفرماید والذین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم ذکرالله فاستغفروالذنیوبهم۰۰۰

ترجمه : انکه درانجام عملی مرتکب اشتباه شود وبیدرنګ بران اعتراف کند واز پروردګار خویش امرزش طلبد مومن واقعیست۰

   اما چه کنیم که فرعونیان زمینی برای توبه انسان سرزمین ما هم ګوش شنوای ندارند ٬ شاید اسلام سرزمین ما نه ان باشد که خدا وپیغمبرش درمورد ان بدیګران ګفته اند٬ اینجا یکی دوشیزه ای جوان را درمحضر نامحرمان شهوت پرست فرش زمین مینماید وانرا خلاف عنعنات افغانی وانسانی به شلاق می بندد٬ ان دګری تحت عنوان احوال شخصیه شیعیه بر دختران از خود بیخبر نو ساله واجب میګرداند تا در هر شرایطی جوابګوی تمایل جنسی شوهران شان باشند وبدون اجازه پا را فراتر از خط قرمز که شوهران شان کشیده اند نګذارند٬ سومی وچارمی بنام جهاد بخود اجازه میدهند بر اطفال صغیر تجاوز جنسی نمایند٬ داراییهای شخصی ودولتی را غصب نمایند ٬ روی بانوان ما تیزاب بپاشند وهر شر که به خیر او باشد انجام دهد۰ حدیث شریف حاکی از ان است که بهترین مومن کسیست که از ازار دست وزبانش دیګران درامان باشند۰ غوث زلمی نه ادم کشته٬ نه بمال ونه هم به ناموس کسی تجاوز کرده٬ نه قاچاقبر ونه هم جاسوس است مګر جزای تمام این جنایتکاران به او داده میشود٬ بلی به کسی که محض برای رضای خدا ومفهوم ساختن کلام خدا به ترجمه ان همت ګماشته است وتازه اینکه وقتی میداند که این کار هرچند نیکوی او مطلوب طبع خبیث دکانداران دین نیست معذرت هم میخواهد ولی خدایان زمینی (نعوذ ابا لله) انرا نمی پذیرند۰

   دلم میګوید که مادر عقیم این شب بالاخره فرزندی را بنام صبح خواهد زایید٬ غوث زلمی وسایر دګر اندیشان به اسطوره داستانهای این شب مبدل خواهند شد وانګاه بسیاریها خواهند ګفت ای کاش فرصت وموردی پیش اید تا ما نیز غوث زلمی ویا پرویز کامبخش شویم۰

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی