www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:26.03.2009

 ک۰ کمال

طرح وحید وحید الله٬ یک اجندای ملی

 حقیقت اینست که بعد از درګذشت نابهنګام همرزم سیاسی ودوست فرهنګی ام مرحوم عبد الواحد فراهی عضو شورای مرکزی حزب وطن٬ شخصیت با وجاهت وبا صلابت ملی دستم چندان توان نګهداری قلم را درانګشتان خود نداشت به رغم ان انرا برداشتم تا بدلیل این ضایع بزرګ مراتب تسلیت ام را به فامیل محترم ان مرحومی٬ دوستان٬ همرزمان وکافهء ملت عزیز خود تقدیم داشته و به شخص مرحوم فراهی از بارګاه پروردګارش طلب امرزش وبهشت برین نمایم۰

واما در مورد طرح ۰۰۰

       حرف معمول ومقبول اینست که جلو خطا وګناه را درهرکجا ودر هر نقطه ایکه بګیریم کار مفید وستودنیست٬ میګویند انچه تاریخ نشانمیدهد اینست که ما از تاریخ نیاموخته ایم ٬ سالهاست دیګ را که به نیت پلو پختن بارنموده ایم پیوسته از ان شوله میخوریم واشپزان ما یکبار هم درطی این مدت طولانی به روی خود نیاوردند که اخر علت درکجاست ؟ اینک چند دهه است که کبوتر صلح از اشیانه وطن ما به سمت وسوی نا معلومی پرواز نموده واز نبود ان در عذابیم ٬ هرکس وهر ګروه به زعم وسهم خود راه برګشت انرا بیان داشتند ولی نتیجه تاکنون برعکس ارزوها بوده است٬ ګفتند داوود خان کودتاه کرد و راه قدرت ګیرکان را از طریق کودتاه ها بازنمود٬ ګفتند کمونستها قدرت را غصب کردند وبرخیها که خود را در تنګناه یافته بودند بمقاومت پرداختند٬ ګفتند روسها کشور را اشغال کرد و برخیها محض برای کسب رضای خدا وهمبستر شدن با حوران بهشتی جهاد نمودند٬ اخرالامر  شهزاده سرخ بحیث اولین کودتاچی ازبین رفت٬ کمونستها به سرنوشت مشابه روبرو شدند٬ روسها نیز خاک مارا ترک ګفتند وسرانجام انهاییکه این همه را برای جنګ شان با مردم خود وسیله ساخته بودند نیز به ارزوهای دنیوی واخروی خود رسیدند باز جنګ برای چه ؟! خواهند ګفت جنګ بین تنظیم های صالح و منافق۰ اما اندک دقت ویک نګاه عاری از تعصب هر چند ما را با ګوناګونی ابعاد جنګ اشنا خواهند نمود ولی مهمترین نتیجه این خواهد بود که علت العلل اساسی تصادمات حامل بار ایدیولوژیک بودند٬ ایدیولوژیهاییکه برمبنای نفرت اساس ګذاشته شده بودند٬ دشمن ساز و بحران زا بود۰ درینصورت نا ګفته پیداست تا انکه ایدلوژیهای نفرت را نفرین نکنیم صلح جاګزین جنګ نخواهد شد۰ با افتخار وسربلندی میتوان ګفت که دربین تمام نیروهای سیاسی٬ حزب وطن اولین وتاکنون اخرین حزب سیاسی ویکطرف منازعه بود که با درک بیهودګی تمسک به ایدیولوژیهای بیګانه ووارداتی انرا بحیث اولین پیش شرط رفع بحران کاملآ کنار ګذاشت وعوض ان اندیشهء مصالحهء ملی را بحیث معرف طرز تفکر خویش قبول نمود ٬ طرز تفکر که برعکس ایدیولوژیهای بیګانه ٬ برمبنای برادری٬ مذاکره٬ تفاهم وتساهل استوار بوده وکنار امدن همه بدون استثناء را برای حل بحران یګانه اجندا ملی وبی بدیل ترین مکانیزم میپندارد ٬ این اجندا ومیکانزم که تا هنوز بدلایل متعدد ضد ملی واز انجمله یکبار درحالیکه داشت به ثمر بنشیند دراثر کودتای مشترک راست وچپ عقیم ساخته شد وتا کنون نیز مسولین از کنار ان ګذشته اند ٬ همانګونه که اصل همه را مطرح میسازد درغیاب تمسک همه به ان ٬ افغانها از راه وامکان دیګر به صلح نخواهند رسید واین چیزیست که طرح محترم دکتور وحیدالله در روشنی ان وبا توجه به واقعیت های جامعه وبا درس ګرفتن از بن اول پیشکش هموطنان ما ګردیده استکه با ید پیرامون ان با دقت واحساس  مسولیت اندیشید و انرا بحیث یک فرصت وغنیمت به بحث ګرفت ۰

     قرار معلوم محافل سیاسی واهل خبره به این باورند که بنیاد کنفرانس بن محدود بود ودرست بهمین دلیل نتوانست درختم بحران دست وپاګیر انطوریکه انتظارش میرفت نقش ایفا نماید ۰ وکذا هیچ بن دیګر که عوامل تامین کننده ثبات افغانستان را مدنظر نداشته باشد نمیتواند مداوای درد افغانها ګردد ۰

 بن اول اغازګر پروسه ای به نفع افغانهاست ٬ بن از بنیاد نادرست نیست ٬ باداشتن نارسایها اغازګر حرکت ارتقایی از یک سقوط مطلق وارتجاعی بود ٬ مشکل اساسی درکنفرانس بن در استخدام وسایل بود که درخدمت پروسه اغاز یافته از کنفرانس قرار داده شدند ٬ صلح ودموکراسی که به پاسداران مطمین ومومن ضرورت داشت مسولیت ان بر کسانی اعتماد شد که فقط درکشتن وبستن مهارت داشتند وهر ګز استعداد وتمایلی به دفاع ازین ارزشها نداشتند ٬ اینک با ګذشت زمان کافی بن دوم ویا به اساس طرح محترم وحیدالله لویه جرګه انتقالی  باید راه طی شده را بادقت ارزیابی نموده ٬ پروسه را از یکسو همه ګیر واز سوی دیګر با استخدام وسایل معتقد به پروسهء دموکراتیزه ساختن٬ انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان بیمه نمایند ۰ ادامه بن اول بهر نیت وبهر صورتیکه باشد ادامه اشتباهات ګذشته وتراکم ان است که به انفجار اجتماعی خواهد انجامید ٬ باید خود را با سرعت ممکن از تاثیر ارامش کاذب قبل از توفان رهانید وبه عواقب ناګوار ان تا دیر نشده اندیشید٬ قانون اساسی٬ انتخابات٬ ازادی بیان وارزشهای ازین دست بدون تردید موارد دلخوش کننده اند اما حل کننده نیستند ودر همین راستا ادامه بحث های ګرم درمورد اینکه انتخابات در اول جوزا ویا دربیست ونهم اسد سال اینده برګزار ګردد هیچ یکی از چالشهاییکه مردم بان مواجه اند حل نمیکند٬ بهتر است درینصورت هیچ دایر نګردد ودرعوض امکانات ان برای جستجوی راه حل واقعی وعملی مشکلات مردم هزینه ګردند ۰ لویه جرګه انتقالی ووارد نمودن تغیرات درقانون اساسی به معنی بازګشت وعقبګرد نیست بلکه رفع اشتباهات وتصحیح سوالیست که نادرست طرح ګردیده وبا الطبع با پاسخهای نادرست تا کنون جواب یافته است ۰

   مردم که تاکنون بیشترین امید شانرا در رفع بحران که فراګیر بوده وظاهرآ بخش نظامی ان برجسته است به دولت بسته اند که متاسفانه از اثر نازل بودن کیفیت ان توانایی مقابله با بحران را ازهمان اغاز غایله نداشت ٬ شرایط دولت حد اقل درهمین عرصه نظامی بحران غیر عملی ونادرست اند ودر واقع اصرار به ادامه ان است انهم از جانب دولت که ناتوان ودرمانده است و به اصطلاح از مجبوریت جل خر را بالاپوش ګفته به تن میکند ۰ دولت بدلیل ګریز از مسولیت خود از شعار مصالحه ومذاکره که برشرایط غیر عملی استوار است استفاده ابزاری مینماید ٬ به یک واقعیت باید توجه داشت که مردم از مخالفین دولت حمایت نمیکنند ولی بدلیل عدم کارایی دولت با ان  همکار نیزنیستند ۰

    مصالحه واساس هر مذاکره مستلزم امادګی برای داد وستد است که باید ظروف ومیکانیزمهای انرا منجمله از طریق لویه جرګه انتقالی باید بوجود اورد ومخالفین را اطمنان داد تا دران شرکت نمایند ۰ یکبار دیګر  با ګوشهای باز این ګفته شهید دکتور نجیب الله رییس جمهور فقید جمهوری افغانستان را باید ګوش فرا داد که ګفته بود اګر مخالفین مصالحه جنګ را برما تحمیل مینمایند٬ ما باید صلح را برانها تحمیل نماییم۰ مصالحه شعار زود ګذر ومعامله ګرانه انطوریکه بعضیها می اندیشند نبود وهر ګز نخواهد بود ٬ مصالحه با تمام صداقت به محتوا وضرورت  ان با ید طرح وتعقیب ګردد٬ جنګ تمام امکانات وحدت ملی٬ ابادی وازادی کشور مارا می بلعد ٬ اګر تداوم جنګ به نفع دشمنان افغانستان است٬ افغانها انتخاب به جز صلح را ندارند ٬ نخستین شرط رسیدن به صلح دربعد داخلی اغاز ګفت وشنود وتفاهم بین الافغانی است٬ تفاهم بین الافغانی امکانات پراګنده افغانها ودوستان بین المللی شانرا درسمت منافع مشترک مان کانالیزه نموده هدفمند ومثمر ثمر میګرداند. ماباید از هر وسیله ای ومنجمله از طرح محترم دکتور وحیدالله بعنوان یک غنیمت بزرګ (برای انهم که از خود ماست) برای رساندن دست افغان به افغان استفاده نماییم واګر همین مامول براورده ګردد وهمه بدون استثاء به ریسمان افغانیت ومنافع ملی چنګ بیاندازیم درانصورت وفقط درانصورت برګشت کبوتر صلح را به اشیانهء افغانی اش  تضمین نموده ایم.

به امید رسیدن هر چه زودتر به این روز.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی