www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:13.09.2009

 

در حاشیه ای صبورمقدس

صبورمقدس عنوان مجموعه ای اشعار محترم رزاق رحی یکتن از شاعران معاصر کشور است که در زمستان۱۳۸۳ خورشیدی در کشور هالند از طریق بنگاهء نشراتی شاهمامه اقبال چاپ یافت۰

   شعرهای این مجموعه ای زیبا که دریکصدو سی ودو صفحه تنظیم گردیده اند شامل قطعات غزل٬ چارپاره وپاره های دراوزان نیمایی میباشد۰ انچه درمقام مقدمه ازقلم شاعردرین مجموعه امده است حاوی دیدگاه های شاعر درزمینهء درک وتحلیل شعر درحوزهء ادبیات معاصر است۰

شاعر که درفضای شعر واقعی پیوسته صدای گام های وزین انسان وفریاد هشدارانه ای بیداری حماسه وعشق را می شنود به این عقیده است که شعر واقعی انست که گردونه های دشوار تجربه های صمیمی راعبورمیکند وپیوسته درجستجوی کشف وبیان ان روابطی است که فضای مسلط فکری را برای درک جهان٬ طبیعت وانسان بمیان می اورد٬ دریچه ای وقوف برزوایای تاریک اشیا وپدیده ها را برمبنای تجربه های میگشاید که نور تخیل واندیشه ازان عبور میکند ۰ دانشمند مشهور٬ شاعر ونویسنده ای شهیرکشورمحترم داکتر اسد الله حبیب دربخش ازیادداشتی که براین مجموعه نوشته اند چنین مینگارد ۰سروده های این دفتر اشاره به ان دارند که مسافری از جزیرهء تخیل وعاطفه به راه نا نور دیده ای افتاده است تاخوشه چین ازمایشهای خویش باشد وبار بار  سخن شاعرانه به سرمنزلی نفس تازه کند۰ رحی درمطبوعات کشور نام اشنایی بوده است ودرایینه ای این دفتر هم سیمای سخنش ٬ تابناکی تخیل ودست باز درکاربرد زبان را نماینده است٬ رحی خیال نقش های خود رادارد وترفند های موسیقی ساز خودش را وازرویداد های کهن ونو جهان پارسی باخبر است ۰

درعقب  این کتاب که باتصویروخلص زندگی نامهء شاعر مزین گردیده چنین میخوانیم عبد الرزاق رحی فرزند مرحوم داکترعبد الشکوردریکه توت کابل دریک خانوادهء روشنفکرچشم به جهان گشود۰

تحصیلات ابتدایی ومتوسط را درلیسهء ابوعثمان تالقانی ادامه داد وبعد ازفراغت از لیسهء انصاری کابل٬ شامل پوهنتون کابل گردید واز فاکولتهء فارمسی به درجهء لیسانس فارغ گردید۰

درنخستین سالهای فاکولته عضویت اتحادیهء شعرا ونویسندگان جوان راحاصل کرد۰ بااثار استادان نامدار عرصهء شعر وادب کشور چون داکتر اسد الله حبیب٬ واصف باختری وعبد الحمید اسیر (قندی اغا) معرفی واشنا گردید وهمچنان مطالعهء شعر معاصر ایران وزبان نیما رامورد توجه قرار داد۰

او اموزشهای کوتاه را درزمینهء علوم سیاسی واجتماعی درداخل کشور فراگرفت وبه نوشتن مقالات ومضامین سیاسی پرداخت۰

رساله های کوچک درسی وبولتن های اموزشی را درزمینهء اصول٬ اهداف ومیکانیزم اندیشه های وفاق ملی واستقلال اندیشه های سیاسی به رشتهء تحریر دراورده ودرمعرض استفاده قرار داد٬ خشونت های هستی برانداز ٬ دلتنگیهای جانفرسا واجبار تلخ سیاسی اورا به ترک وطن مجبور ساخت۰

مقالات٬ مضامین واشعار وی درمطبوعات برون مرزی افغانستان به نشر میرسد ۰

به عنوان حسن اختتام دوقطعه را ازین کتاب انتخاب نموده برای علاقمندان شعر وادب تقدیم میکنم۰ این اشعار را درسایت ذیل بخوانید.

www.shahmoama.4t.com

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی