www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:07.05.2009

محمد انعام- هوتک

نه کم ونه بیش- حزب وطن ومصالحهء ملي

وقتی درین اواخر گفتگوی حزبیها باحزبیها را دروجود حلقات جداشده ازبدنهء حزب وطن درسایتهای انترنیتی میخواندم ویادرجلسات حزبی خودما درمورد ان ازرفقای مسوول میشنیدم همیشه درذهنم این سوال شکل میگرفت وهم انرا بارفقای حزبی درملاقاتها مطرح مینمودم که گرمعیار تماس٬ گفتگو وبعضآ تفاهمات باجزایر حزب وطن تقارب فکری باشد درینصورت نزدیکترین حلقهء سازمانی باما کمیتهء انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن است٬ هرچند دلایلی وازکارشکنی این وان شنیدم اما هیچیک به دلم نه نشست ودرانتظار روزی بودم تااین کوتاهی ازهرجانب واز هر کس که باشد مرفوع گردد٬ بالاخره کمیتهء اجراییه تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن درخارج درجلسه مورخ یازده اپریل منعقدهء شهرهامبورگ- المان به این امر مهم پرداخت وتصامیم لازم اتخاذ نمود۰ صحبت درینمورد علی العجاله قبل ازوقت خواهد بود اما تصمیم( مذاکره ومراجعه) درنفس خود بمثابه اقدام بالقوه قابل تقدیروتمجید نتنها من که به باورکامل تمام اعضای معتقد ومتعهد حزب وطن قرارگرفته است٬ ما کنون نمیگوییم که بخاطر کی؟ وبخاطر چی؟ اینهمه وقت وامکانات ضایع گردید رفع اشتباه وکوتاهی که درهروقت وارهرکجا اغاز گردد قابل حمایت وستایش است٬ ولی باصراحت وجدیت به ادرس اشخاص مسوول هردوجانب هوشیارباش میدهیم که اعضای حزب وطن دگر از دلایل تراشیهای معطوف به ادامه افتراق که درعقب ان شاید کسانی درصدد تحمیل سلیقهء خود باشند حمایت نخواهند کرد بلکه انرا محکوم وافشا نیز خواهند نمود ٬ برای یکپارچگی ما همه زمینه ها اماده گردیده٬ محورهای فکری وسازمانی تاانجاییکه وضاحت ان مطرح بود واضح وشفاف گردیده اند ٬ ما صرفنظر ازاینکه درتشکیلات موقت ۰۰۰ ویا درکمیته انسجام۰۰۰ گرد امده ایم یک ارزو ویک میکانیزم داریم یعنی مطرح ساختن حزب وطن درمعادلات سیاسی کشور که سخت به ان نیاز وجود دارد ورفتن به سوی مجمع عالی ان ۰ به باور من این(ارزو ومیکانیزم) معیار تعلق عملی فکری وسازمانی به حزب وطن است ٬ هرکس انرا تردید میکند ماصداقت اورا به حزب وطن تردید خواهیم کرد۰

رفقای محترم حزب وطن !!!

   ما درروشنی رسالت بدوش گرفته خود حق نداریم باادامه پرگندکی خود وبارجحان دادن سلیقه های روشنفکرانه خود در راه از سرگیری وظایف ناتمام حزب وطن سنگ اندازی ویا از ان اغماض نماییم٬ باید گاه بود که مزاحمت های فراوان درخارج از حزب وطن برای مطرح نه شدن دوباره ان درگستره سیاسی کشور ادامه دارد يقینآ برای مقابله باان باید قبل ازهمه خودکنار امد درغیر ان خدانخواسته خود به عامل ضد حزب وطن مبدل خواهیم گردید٬ بگذارید باتامین وحدت کامل ٬ باروحیه سرشار ازوطندوستی به سوی مجمع عالی حزب خود باقدم های متین درجهت براورده ساختن ارزوهاوامیال حزب بیشتر از صدهزار عضوی خویش به پیش برویم ودرفش افتاده حزب وارمانهای رهبرمحبوب وشهید سرافرازوطن (دکتور نجیب الله) رامجددآ برفراز کوه ها ودره های جنگ زده کشور دراهتزاز دراوریم۰

شعاردادن بس است٬ اعضای حزب وطن چشم به راه نتایج مشخص وعملی اند

با وحدت ویکپارچگی بسوی مجمع عالی حزب وطن به پیش

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی