www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:13.09.2009


انجنیر زلمی نصرت مهمند
دنمارک

نظری به مصاحبهء سلیمان لایق در برنامه به عبارت دیگر

 سلیمان لایق در مصاحبه اش در برنامه به عبارت دیگر شبکه جهانی تلویزیون فارسی  بی. بی. سی  کادر ها و رهبران حزب وطن سابق ح د خ ا را به وطن و سهمگیری در پروسه های سیاسی فراخواند.!

 بتاریخ 18 اگست، در برنامه به عبارت دیگر تلویزیون فارسی بی. بی. سی  ما شاهد، مصاحبهء محترم سلیمان لایق سیاست دان، شاعر و ادیب معاصر و ملی  افغانستان شخصیت شناخته شده  ومطرح کشور بودیم.

وی  در  سخنرانی، ملاقات، بحث وگفتگو با مردم   از شهرت لازم در جنبیش دموکراتیک و ملی کشور برخوردار است  و بدون شک زندگی و عملکرد او  در چند دهه اخیر در کشمکش های سیاسی  کودتا ها ی درون حزبی،  جنگ های قدرت  میان رهبران ح د خ ا بعدا حزب وطن  افتخارات، اشتباهات،  و کجروی های  جنبیش  به مثابه یک سیاستمدار  و یکی از بنیانگذاران و رهبران  حزب وطن  سابق ح د خ ا از ظهور تا فروپاشی حزب ، بحث بر انگیز میباشد .

  هر گاه  این مصاحبه در تسلسل به مصاحبه 5 و11 سپتمبر2008 سال گذشته  محترم سلیمان لایق با شبکه جهانی  تلویزیون اریانا که از کابل نشرات دارد با  دقت و تحمل و خونسردی مورد تعمق و تفکر قرار بگیرد،  یک حقیقت روشن میگردد و ان اینکه، سلیمان لایق تصمیم گرفته است تا در مورد گذشته و حال حزب، و عملکرد  رهبران حزب وطن سابق ح د خ ا  حرف  ناگفته را بگوید  و مایل است تا پرده از روی زدوبند های پنهانی در حلقه رهبری ان حزب بردارد ،  این مساله یکی از ارزوهای ما سپاهیان حزب بود، که سال ها انتظارش را میکشیدیم.

 هرگاه ما معتقد به دموکراسی ، طرفدار انصاف و عدالت  و پلورالیزم سیاسی عقیدتی استیم و برای ما منافع ملی، ابرو ، عزت و شرف و سرنوشت وطن ومردم ما محک است و در این راه قربانی های فراوان را متقبل هم  شده ایم و هزارن فرزند صدیق این وطن  رفیق و همرزم خود را از دست داده ایم، نه  تنها باید یک شنونده و انتقاد کننده خوب و یا بد باشیم، بلکه  ما هم دین و وظیفه  داریم تا سایر رهبران را که در سطح لایق قرار داشتند و در غار ها خود را پنهان  کرده اند و مانند گذشته از عقب پرده  با سیاست های کاذبانه شان  در راه ایجاد یک سازمان سراسری سنگ اندازی  و باروت  پاشی مینمایند، از غار های شان بیرون  کرد و مجبور شان ساخت که، هرگاه لایق برحق نیست؟ و حقیقت  را  نگفته و یا نمیگوید؟!

 پس حقیقت  از چه قرار است؟ و چرا ساکت اند؟ و به مثابه شاهدان  و اشترا کنندگان در حوادث در بحث  و گفتگو ها  علنی  وارد میدان نمیشوند که، از عقب پرده به این و ان شخص که در سطح لایق قرار نداشتند و حرف های انها در بسیاری موارد مستند  بوده هم نمیتواند و فاقد اعتبار  است، دستور دشنام نویسی  میدهند و خود در کفن لا جوابی قرار میگیرند.

 ایا چنین موضعگیری ها ثابت نمیسازد که  خطاکاران اصلی همین خاموشان اند؟!  دوم اینکه خاموشی انها در برابر اظهارات لایق ثابت میسازد که، چیزی که لایق میگوید حقیقت دارد، و حقیقت هم این است که:  اگر کسی خواسته باشد یانه حرف های لایق به کرسی مینشیند و حقیقت پیدا میکند.!

  نه نور محمد تره کی  نه میر اکبر خیبر نه ببرک کار مل و نه هم داکتر نجیب الله   زنده است که انها را  مخاطب  قرار میدادیم تا حقایق را برای ما میگفتند.

 من باور دارم و معتقد استم که اگر انها زنده میبودند این شهامت را داشتند که حرف های ناگفته  را بگویند زیرا  ترس و غار نشینی جز کرکتر انها نبود! ولی با تا سف که انها تمام اسرار را با خود بردند و از خود حتی چیزی باقی نگذاشته اند تا به قضاوت گرفته شود.

 بنآ مرا عقیده و باور بر ان است که روش و راه  را که محترم لایق بر گزیده است یک حرکت ایست مثبت و باید از ان استقبال و حمایت صورت بگیرد و این روند باید تشویق شود، و نباید از این روش و حرکت در حراس افتید.

 اینکه لایق خوش ما می اید یا نه ؟   مهم نیست ، مهم این است که، ما باید با حرف های او برخورد منطقی  و عقلانی نماییم نه احساساتی؟! و ازآن برای  کاهش اختلاقات و تقویت باورها استفاده معقول صورت بگیرد.!

   من با برخی دوستان کاملأ موافق و هم عقیده  استم که، در این  مصاحبه بار دیگر محترم لایق در بسا موارد  تکراری   تو ام  با حاشیه روی و کلی گویی صحبت  کرد  و  در مورد موجودیت افراطی گری، اشتباهات و انحرافات در حلقه رهبری حزب  اشاراتی داشت، اما بطور نمونه میتوان گفت که در مصاحبه قبلی لایق در مورد  خیبر اکبر   تماس گرفت و اظافه نمود که: ( به گمان من قتل خیبر از درون حزب صورت گرفته است).

وقتی حرف تا اینجا  روشن شد، دیگر زمان شف شف گفتن و گمان زنی ها گذشته ما خواهان ان استیم که،  دیگر به گمان زنی ها پایان داده شود ،ما بی صبرانه  پاسخ این معما   را از لایق صاحب  خواهانیم، این توطیه باید  افشا شود ، در غیر ان مرا عقیده بر ان است که،  چنین اظهارات فقط  سبب گسترش بحران اعتماد و بی باوری ها و افزایش  دشمنی ها میان اعضای خانواده بزرگ دیروز  گردیده و بس!

  تا جای که ما از تاریخ مبارزات ح د خ ا بعدآ حزب وطن درک داریم مرا عقیده بر ان است که انشعابات  در حزب و تولد شدن خلق و پرچم  فقط یک توطیه و دسیسه  رهبران در جهت تمرکز قدرت فردی شان بود و بس.

  ما  از رهبران  جنبیش دموکراتیک و ملی افغانستان  ای توقع را داریم که، به چنین موارد و ده ها مواردی دیگر و ان پیش زمینه های که در نهایت و اخرین تحلیل سبب فروپاشی جنبیش دموکراتیک کشور گردید،  رسیدگی نمایند .

  بگذار حقایق ولو تلخ زهری و سرخ! باشد  افشا و  گفته شود و بر اشتباهات باید شجاعانه اعتراف شود و اعتراف به اشتباهات  کناه نیست.

 یکی از ده ها دلایلی که امروز نام و گفتارشهید دوکتور نجیب ا لله  در دل های مردم حق شناس و شرافتمند افغانستان  جای دارد و نام او  بر سر زبان ها است و مورد پسند و قبول مردم است  این مساله است که :

  دوکتور نجیب الله از عملکرد گذشته حزب انتقاد کرد، برخی حقایق را در مورد عملکرد حزب برای مردم بیان کرد  و به یک سلسله اشتباهات و برخورد منفی رهبران حزب اعتراف کرد و با مردم مسیتقیم داخل مزاکره و دیالوگ شد.

 به همین تر تیب یکی از  ده ها دلایلی که  سبب گسترش بحران فکری، اعتماد  و پراگندگی میان  اعضای خانواده بزرگ دیروز ما است  و تمام حرکت ها در نهایت امر به ياس و نا امیدی می گراید و جنبیش قوام نمیگیرد و با گذشت هر روز به پارچه های  خود می افزاید ، همین مساله عدم برخورد روشن نسبت به گذشته حزب نگهداشت  و پنهان نمودن اسرار  ، خاموشی و عدم بیان حقایق توسط رهبران است.

  نکته مهم و جالب دیگری که  میخواستم به ان اشاره نماییم این است  که: سلیمان لایق در مصاحبه اش در برنامه به عبارت دیگر شبکه جهانی  تلویزیون فارسی  بی. بی. سی در لابلای توضیحاتش واضح و روشن کادر ها و رهبران حزب وطن سابق ح د خ ا را در مورد اظهاراتش  به دیالوگ و مناظره فرا خوانده، و انان را به برگشت به وطن، سهمگیری در فرایند های سیاسی کشور فرا خواند.

 اینکه واکنش رهبران دیگر حزب وطن سابق ح د خ ا در مورد فراخوان سلیمان لایق چگونه خواهد بود؟، مربوط میشود به انها !

  اما  چیزیکه به ما صفوف  بی اتفاق ارتباط دارد این است که ما نباید دنبال رو  اعمال رهبران  دیروز باشیم و در دفاع بی مورد  از این و یا ان رهبر قرار بگیریم و به خاطر رهبرانیکه وجود ندارند بر فرق یک دیگر میخ بکوبیم؟  در زمین رهبران چیزی خواهد روئید که  کاشته اند.

 ما حق داریم احساسات خود را تبارز بدهیم در مورد گذشته ، حال و اینده جنبیش نقاط نظر مان را بیطرفانه و منصفانه  بیان کنیم ،اما حق نداریم که بدن پایه و اسناد و مدارک  به توهین و تحقر یک دیگر بپردازیم و به حریم خانوده دیگران دست درازی نماییم .

پایان

کاپی به ازادی، پیام  وطن و اریایی

  

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی