www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:25.04.2009

انجنیر حبیب رحمانی
دنمارک

نامهء حمایتی
( درد ها مشترک است، فقط زبان و عمل مشترک بکار است)

 رفقای ګرامی، نخست از همه سلام های دوستانه و رفیقانه مرا قبول کنید.!

به مثابه یکی از اعضای منفرد حزب وطن که تا کنون در هیچ یک از نهاد های سیاسی پیوند تشکیلات  ندارم از،تصمیم جلسه مورخ 14.04.2009 تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور، مبنی  بر  اغاز مذاکرات مجدد میان تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن  و کمسیون انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن  حمایت خودرا ابراز داشته، اطمینان و باور وجود دارد که ، شما رفقا( هدفم حلقه رهبری هر دو کمیته است)  درایت  و اراده ان را دارید که، دیګر تمام اختلافات سلیقوی را کنار  ګذاشته ،به سوی وحدت  قدم میګذارید. باید خاطر نشان شود که، مانند من  ده ها  عضوی منفرد حزب وطن که ،درنهاد های سیاسی دیګر پیوند تشکیلاتی ندارند، از شمارفقا؟! انتظار براداشتن ګام های عملی و سازنده را در این راستا دارند. این دوګانګی  و فاصله ها فقط و فقط تا  کنون به نفع مخالفین  اعاده فعالیت دوباره حزب وطن تمام شده و بس.! انها در این مدت از میان طرفداران از سرګیری فغالیت دوباره حزب وطن  تا جای که مقدور بود سر بازګیری کردند.! این دو ګانګی  پروسه و میکانیزم رفتن به سوی برګزاری کنګره و یا اجتماع عمومی حزب وطن  را  به مشکلات متعدد و بن بست روبروساخته، سبب افزایش  بی باوری و بحران فکری اعضای حزب وطن شده است.!  تا جای که من میدانم میان این دو کمیته ،در مواضع سازمانی و برناموی  کدام اختلاف نظرغیر قابل حل وجود ندارد درد ها مشترک است، فقط زبان و عمل مشترک در کار است. اما مشکل، مشکل بر سر مساله زعامت است که، با درد و تاسف  این مشکل از ګذشته برای ما به میراث مانده است که، ما تا کنون راه علاج این مرض مضحک را در یافت نکرده ایم.   زمان به سرعت میګزرد و انتظار فکر کردن ما را  نمیکشد، مشکل زعامت  باید حل و دنبال هدف باید ګام برداریم.  برای حل این مشکل پیشنهاد من  واضح و روشن است، و ان را دوستان  خوب و نیک میدانند و من ادعای ان را  ندارم که رفقای ما راه حل مشکل را نمیدانند.برای فروکش عطش زعامت  راه درست و معقول معلوم است که همانا  رفتن به سوی انتخابات و تن در دادن به اصل دموکراسی است. اما از انجایکه تا، رسیدن به انجا برګزاری کنګره و  انتخاب ارګانهای قانونی راه دراز در پیش است، به نظر من اګرالی تدویر کنګره حزب وطن  ،برای يک ـ دو سال سخنګو  به شکل دورانی  انتخاب شود،  اقدام  سودمند به نظر میرسد  و در ان صورت برای قضاوت  کردن  عمل سخنګوی  مورد نظرمعیار  قرار  میګیرد، ڼه علاقمندی ها شخصی، سلیقوی و روابط .! به این ترتیب به نظر من  از یک سو عطش رهبر شدن ها فرو کش مینماید  و از سوی دیګر   در عمل زعامت قابل قبول خود  به خود به عرصه مبارزه و سیاست قد  بر افراشته، جای برای سوال  باقی  نمانده، باور ها بیشتر و فواصل از بین میرود.

به امید شنیدن خبر وحدت

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی