www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:25.05.2009

نجیب الله شفقیار
 ژورنالیست آزاد افغان

قربانی فصل تاریخ

نشرخبر تهیه و اماده ساختن  فلم قربانی فصل تاریخ از طرف نستوه مرد بی طماع محترم فاروق زرنگ، مژده خوبی برای جویندگان حقایق و واقعیتهای تاریخی ماضی و حال کشور ما و جهان میباشد.

   عوامل و محرکات اصلی و سازنده ی  حوادث و وقایع نیم قرن اخیر کشور ما اکثراً به گونه ی مبهم، کنگ، و در غباری از نیات خصمانه، منفعت جویانه به خورد نسل امروزی و فردای کشور قرار داده شده است. اکثر تاریخ نویسان و واقعه نگاران معاصر کشور تحت تاثیر روابط سیاسی، قومی، سمتی و سمپاتی ها و منافع و موقعیت های شخصی قضایای تاریخی و رویدادهای سیاسی نظامی را وارونه تحریر و بیان داشته اند و کمتربه اصل بیطرفی و قضاوت سالم و بدون حب و بغض درعرضه امتعه ی خویش به بازار سیاست توجه داشته اند. باید اذعان داشت که این شیوه ی قضاوتها شاید بعضاً ناخودآگاه و اکثرا بصورت عمدی صورت گرفته باشد که کارکردهای گروه آخر مایه ی تاسف و تاثرعمیق میباشد. ولی مایه تعجب و سخت دردآور موضع خاموشی و سکوت عده ای زیادی از عاملین، حاملین، سازنده گان و گرداننده گان، محرکین و جاعلین وشاهدان وقایع  سالهای اخیر میباشد که هنوز زنده و صاحب صدا و قلم و قادر به جنگ و فیرتفنگ اند. آنهاییکه چیزهای زیادی و یا همه چیز را میدانند ولی مهر سکوت سوآل برانگیزی بر دهن و موم خجلت باری بر قلم زده اند بسیاراند، که ایشان  خود را در ردیف جعل نگاران تاریخ و واقعه نگاران مزدور قرار داده اند .

    برعکس آنهاییکه دور از واقعیت و خلاف حقیقت گفته و نوشته اند، هستند و بوده اند کسانیکه بدون حب و بغض، چشمداشت  پاداش و طمع به بیان و تحریر حقایق و چشمدیدهایشان پرداخته اند. آنهاییکه نه به منظور کسب شهرت و منفعت شخصی بلکه به حکم و فرمان وجدان و رعایت بیطرفی، حوادث و رویدادها را آنچنانکه بوده و دیده اند بیان داشته و در برابر تاریخ کشور دین انسانی و ایمانی خویش را ادا نموده کاری بزرگی را انجام داده اند که هرگز نباید فراموششان کرد و به تلاشهایشان به نطر اغماض دید، زیرا انجام چنین رسالتی که ریسکهای فراوانی دارد شجاعت، شرافت، پاکی و نجابت میخواهد که متاسفانه تعداد دارای این صفات  کمشار اند.

     در حوادث و جریانات سی، سی و پنج سال اخیرکه دوران فاجعه بار تاریخ کشور ما بوده  ناگفته های و ناخوانده های زیادی بوده که اکثریت خاموش و بی خبر از اصل قضایا و پدیده های این دوران تشنه ی شنیدن و خواندن آن اند. دراین زمینه گرچه کسانی زیادی نوشته اند و گفته اند که متاسفانه کمترین شان آن چیزهایی را نوشتند و گفتند که همانطور بوده و واقع شده است.

     در زمره ی کسانیکه بدون حب و بغض شخصی و کم  و بسیار ساختن و یا بریدن و کم و کوتاه ساختن و یا از خود زیاد و دراز ساختن متاعی را که خواسته عرضه کند یکی هم شخص باتقوا و دور از بازار گرم سیاست، گوشه گیر و بی مدعا، که نه در پی شهرت و مقام  است و نه در حرص نان و نام، محترم فاروق زرنگ  میباشد.  او با تهیه ی فلم مستند  چراغ شهید  در دورانیکه بیان آن حقایق سرسخت تاریخ در کشور ما و حتی در جهان به دیده ی جرم دیده میشد، چنان با جرأت و شهامت  بدون کوچکترین اجبار و تعهد عمل نمود که تا آن زمان  در آن زمینه مشخص، از بزرگان و عوام  فقط دو سه تن حقایق مورد نیاز جامعه را عرضه داشته بودند (مانند شخصیت فرهیخته سیاسی و اجتماعی محترم فقیرمحمدودان).

   من درحالیکه به محترم فاروق زرنگ به مناسبت تهیه ی فلم مستند و تاریخی شان به نام قربانی فصل تاریخ تبریک و تهنیت میگویم و برایش آرزوی موفقیت و توانایی بیشتر در راه اراییه چنین اثار گران ارج مانده گار مینمایم، دیدن و بدست آوردن کاپی اصلی این فلم را به همه دوستان و علاقمندان درک حقایق پیشنهاد مینمایم. یقین کامل دارم که این اثر با ارزش محترم زرنگ نیز از داشته های با ارزش هر خانواده ی علاقمند به سرنوشت، حال و آینده افغانستان خواهد شد.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی