www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:14.06.2008

شعار های

تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

به مناسبت هجدهمین سالگرد
نـامگـذاری حــزب وطن

اعضای حزب وطن!

با انسجام مجدد صفوف رزمندۀ تان، هجدهمین سالروز نامگذاری حزب را با تشکل تان درترکیب تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به سرآغاز رستاخیز پر قدرت و مجدد تان در وضعیت سیاسی کشور مبدل نمائید. مردم افغانستان چشم امید به این رستاخیز دارند.
 

رزمنده گان تشکیلات موقت انسجام اعضای  حزب وطن!

 بمثابه وارثین برحق آرمانهای والا و انسانی مدافع نامدار نوامیس ملی، مبارز نستوه راه صلح و آشتی و شهید سرافراز وطن (شهید دوکتور نجیب الله)، بار مسئولیتِ رسالت  بزرگ و پر افتخار تاریخی را بدوش دارید. بخاطر انجام پیروز مند این رسالت تلاش نمائید.
 

اعضای حزب وطن!

تدویر مؤفقانه کنگرۀ حزب وطن، وظیفه مشترک مبرم کنونی و مسوولیت بزرگ تاریخی ماست، دست بدست هم داده در راه انجام این رسالت؛ آگاهانه، مصمم و استوار گام بردارید.
 

مردم افغانستان!

   با تبارز آگاهانه وحدت ملی، همه باهم بخاطر ختم جنگ و تامین صلح پایدار در افغانستان؛ این  خانۀ مشترک ِ مقدس ابائی مان، تشریک مساعی نمائید.
 

مردم افغانستان !

تروریزم، مافیای مواد مخدر و جنگ سالاران هیولای سه سرشیطانی است که با اتکا برعدم کفایت و فساد لجام گسیختۀ ادارۀ دولتی، از خون؛ گوشت؛ پوشت و استخوان  شما تغذیه نموده پروسۀ تامین صلح و ثبات، اعمار مجدد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور را تخریب و کمک های جامعه جهانی به افغانستان را به یغما میبرد. علیه این هیولا و متکای آن ( عدم کفایت دستگاه دولتی و فساد لجام گسیختۀ آن ) مبارزه نمائید.
 

تبار های باهم برابر و برادر ساکن افغانستان !

افغانستان خانۀ مشترک شماست، با سهمگیری آگاهانه خویش پروسۀ وحدت ملی را تقویت و تسریع نموده، دشمنان افغانستان و عمال داخلی آنان را دیگر اجازه ندهید که این امر مقدس ملی را اخلال نمایند.
 

تبارهای ساکن افغانستان!

شما واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ افغانی هستید؛ زبان و سایر ارزشهای فرهنگی شما بخشی از فرهنگ پر افتخار وغنامند تاریخی مادروطن مشترک ماست. از روند منطقی رو به تکامل آنان به فرهنگ ملی، در همسویی با ارزشهای فرهنگی جهان، پشتیبانی نمائید.
 

شخصیت های محترم متنفذ قومی و محلی افغانستان!

شما از ظرفیت بزرگ تاثیر گزاری بر ذهنیت های عامه و سمتدهی عمل اجتماعی مردم برخوردار هستید. این نیروی عظیم انسانی را در امر مقدس خیر من الناس و حُب وطن سوق دهید.
 

زنان با شهامت افغانستان !

شما نیمی از پیکرۀ جامعۀ افغانی هستید. با تشکل در سازمان اجتماعی خویش ، بخاطر دستیابی به سهم شایستۀ تان در تمام عرصه های حیات مدنی (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و برضد تمام انواع تبعیض و ستم جنسی بطور مشترک و آگاهانه مبارزه نمائید.
 

جوانان سربلند و افتخار آفرین کشور !

شما سرمایۀ بزرگ و با ارزش انسانی کشور هستید. با آمادگی جهت  تشکل سازمانی  برای مبارزه منجسم در راه صلح، ترقی وانکشاف، نیروی خروشان جوانی  و استعداد های بالندۀ تان را آگاهانه و متحد در امر تامین صلح و ترقی، عدالت و دموکراسی بکار اندازید.
 

علمای دینی، خطیب ها و ملا امامان جلیل القدر مساجد و تکایا !

سیاست مصالحۀ ملی با اتکا به امر مقدس والصلح الخیر، تایمن صلح دایمی و دستیابی به  اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترقیخواهانه یی را در نظر دارد که با ارزشهای دین مقدس اسلام، سنن پسندیدۀ مردم ما و مختصات جامعۀ افغانی مطابقت کامل دارد. پشتیبانی  از این سیاست مظهر حُب ِ وطن ، خدمت به خلق الله  و تلاش برای کسب رضای خداوند (ج) است.
 

سرمایه داران و تاجران افغانستان!

امکانات مالی  توأم با احساس وطندوستانۀ شما سهم ارزشمندی در پروسه ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح تولید و عاید ملی و اشتغال هر چه بیشتر هموطنان تان به کار تولیدی و فکری دارد. با بکار اندختن امکانات مالی خویش درعرصه تولیدی نقش تاریخی وطنپرستانۀ تان را ایفا نمائید.
 

شخصیت های علمی، فرهنگی  افغانستان !

کارمندان رسانه های جمعی، روشنگران کشور!

کار خلاق ِ روشنگرانۀ شما عامل اساسی تقویت و تسریع پروسۀ عقلانی رشد و انکشاف نهاد های مدنی و تربیت انسان متجدد در کشور است. برای ایفای هرچه شایستۀ این نقش و مسوولیت تاریخی تان، تلاش نمائید.
 

کارگران و دهقانان زحمتکش وطن !

سیاست اقتصادی تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن مبنی بر تحقق اصول رفاه عامه و دفاع از رشد شاخص های انکشاف بشری، بهبود و ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی شما و اعضای خانواده های شریف تان را در نظر دارد.  با پیوستن خویش صفوف رزمنده این تشکیلات را بیشتر تقویه و پروسۀ دستیابی به آرمانهای انسانی  فوق را تسریع نمائید. 
 

مهاجرین افغانی مقیم خارج!

شما جزء انفکاک ناپذیر جامعۀ افغانی و بخش از سرمایۀ با ارزش انسانی وطن محبوب ِ مشترک خویش (افغانستان عزیز) هستید؛ بخاطر حفظ و تقویت علایق تان با مادر وطن از منافع ملی افغانی دفاع نموده و  بخاطر غنای  هرچه بیشتر ارزشهای فرهنگ افغانی و آمیزش معقول آن با ارزشهای عام بشری تلاش نمائید.
 

 مردم افغانستان !

 با اتکا به اصول حفظ و تقویت منافع ملی و رعایت ارزشهای پذیرفته شده سازمان ملل، از همکاری های جامعۀ جهانی در امر مبارزه علیه تروریزم و مافیای مواد مخدر و کمک های آنان در امر اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش، رفع اثرات جنگ و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان حمایت نموده و برضد آن گرایشهای منفردانه درین پروسه مبارزه نمائید که مغایر با اصول و ارزشهای فوق اند.
 

مردمان کشورهای همسایه افغانستان !

نتیجۀ سیاست های ناکام افغانی زمامداران مداخله گر شما، وثیقۀ با اعتباریست که : تداوم سیاست های بی ثبات سازی اوضاع افغانستان نه تنها جنگ و خونریزی را در این کشور همسایه تداوم و دشمنی تاریخی را میان مردمان  کشورهای ما وشما زمینه میبخشد،  بلکه منافع ملی و زندگی آرام شما را در سر زمین تان نیزبا امواج فزاینده تهدید نموده و مینماید.  علیه این زمامداران و سیاست های مداخله گرانۀ شان مبارزه نمائید.
 

شخصیت های سیاسی و زمامداران کشور های همسایۀ افغانستان!

موقعیت جغرافیایی ـ سیاسی افغانستان را نه بمثابه عامل انفصال، بلکه بمثابه شاهراه اتصال ملت ها درک نمائید. مردم افغانستان با درک رسالت تاریخی خویش شمارا از چنین موضع، به واقعبینی  سیاسی که متضمن منافع مشروع ملی هریک و همۀ شما نیز است،  فرا میخواند.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی