www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:03.05.2013

کاندید اکادمیسین سیستانی
2/ 5/ 2013

خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،
احزاب سیاسی و میدیای افغانی!

پاکستان بار دیگر دست تجاوز برحریم مقدس وطن ما افغانستان دراز کرده و در اول ماه می محاظان یک پوسته افغانی را در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار توسط اردوی پنجابی خود زیر حملات توپخانه قرار داد ، یک سربازافغان را کشت وسه تن دیگر را مجروح نمود، این درحالی است که هفته قبل با عین عمل خصمانه 13 تن سرباز افغان را به قتل رسانده بود.

هموطنان گرامی!

هریکی از شما بهتر از من میدانید که، نجات مادر وطن از زیر ضربه های مرگبار دشمنان هستی و موجودیت افغانستان، وابسته به شجاعت ومردانگی و فداکاری فرزندان اصیل و پاک شیر وطن می باشد. خاموشی در برابر تجاوز آشکارو عریان پاکستان، جز تسلیمی و رهاکردن ناموس وطن به این نطقۀ ناپاک استعمار، معنی دیگری ندارد و شایستۀ هیچ افغان باوجدان و میهن دوستی نیست .

وجدان هیچ افغان شرافتمند، مستقل و سربلند راضی به تمکین وتسلیم در برابر نظامیان پنجابی نخواهد شد؟ مگرآنکه شخص عاری ازوجدان و شرافت باخته باشد که بخواهد نظامیان پاکستانی فردا بر خواهر و مادر و دختر و زن و ناموسش دسترسی پیدا کنند.

 پس فرزندان آگاه ،هوشیار،شجاع وبا وجدان افغان اگر صیانت عزت و شرف و ناموس وطن را میخواهند، باید به دفاع از مردم تحت ضربات راکت و توپخانۀ اردوی پاکستان به هرشکل ممکن آن برخیزند و صدای اعتراض و انزجار ونفرت خود را در برابر تجاوز بی شرمانۀ پاکستان بلند نمایند و دولت افغانستان را تحت فشار قرار بدهند تا در برابر پاکستان، این دشمن تاریخی افغانستان،از خود واکنش جدی نشان بدهد و از مجراهای دپلوماتیک، جامعۀ جهانی را از حرکات فاجعه بار پاکستان مطلع سازد و نیز با مراجعه به آرای ملی تصمیمی قاطع در برابرپاکستان بگیرد. تا زمانی که ما صدای خود را از طریق دولت وموسسات سیاسی و حقوقی آن بلند نکنیم و نمایندۀ این دولت در سازمان ملل متحد نگوید که اردوی پاکستان به حریم کشور ما تجاوز نموده وهر روز و هرشب با فیر سلاح های ثقیلۀ خود جان فرزند بیگناه ما را میگیرد وسبب تخریب آبادی ها و آواره گی مردم ما میگردد، جامعه جهانی(سازمان ملل متحد) پاکستان را برای این گستاخی هایش مورد باز پرس و مواخذه قرارنخواهد داد.

احزاب سیاسی وتشکل های ملی ونهاد های مدافع حقوق بشر، شخصیت های خوشنام ودارای وجاهت ملی و رسانه هاى همگانى، می باید ذهنیت مردم را در برابرتجاوز وزور گوئی پاکستان روشن نمایند و از مردم بخواهند تا اتحاد وهمبستگی ملی خود را حفظ نموده چون مشت آهنین برای حواله کردن بردهن دشمن، آماده باشند. پارلمان افغانستان که نمایندگی از ملت غیور وبا شهامت افغانستان را مینماید، باید بیدار و وادار ساخته شود تاچند دستگی را برسر منافع زود گذر شخصی کنارگذاشته ، به فکر دفاع از تمامیت ارضی وطن باشند و از ملل متحد، سازمان‎‎کشور هاى اسلامى، اتحاديۀ اروپا، امريکا و ‏نهادهاى حقوق بشر تقاضا نمايند که مداخلات وتجاوزات آشکار پاکستان را ‏محکوم نموده آنرا توقف دهند.

این احزاب با اشتراک مردم بیدار سراسر افغانستان می باید با راه اندازی تظاهرات ومیتنگ های وسیع وگسترده خویش ، صدای اعتراض و انزجار ونفرت خود را برضد تجاوز و مداخلات بی شرمانۀ پاکستان ابراز کتند. انتظار میرود این عکس العمل ها و مبارزات مدنی ابتدا از کابل و سپس درهمه شهرهای افغانستان از سوی احزاب سیاسی و تشکل های ملی و مترقی وغیر وابسته به محافل مدافع پاکستان، با اشتراک وسیع جوانان، محصلان، معلمان، شاگردان مکاتب و تمام افشار جامعه ادامه یابد.

همین اکنون تعداد احزاب سیاسی در افغانستان از یکصد حزب و گروه سیاسی بیشتر است، اگر از هر حزب یکصد نفر درهر مظاهره اشتراک کنند، تعداد اشترک کنندگان در هرمظاهره به بیش از ده هزار نفر خواهد رسید وچنین مظاهرات میتواند پشت پاکستان را به لرزه در آورد. جای تاسف است که بسیاری از احزاب سیاسی بصورت احزاب سیل بین و ابن الوقت، عمل میکنند ودر مرحلۀ اول حملات پاکستان برمناطق سرحدی ولایت شرقی کشور از هرگونه عکس العمل وحتی پخش یک اعلامیه اعتراض آمیز در قبال تجاوز پاکستان خود داری ورزیدند، سال گذشته بیش از600 راکت و مرمی توپ از سوی نیروهای نظامی پاکستان بر دهات و قصبات ولایت کنر و ننگرهار و نورستان فیر شد ، وبسیاری مردم را متضرر ووادار به ترک مساکن شان نمود ،ولی وزارت دفاع ووزارت امور داخله و پارلمان افغانستان کدام اقدام جدی و مؤثر در این رابطه انجام ندادند.

 ولی اکنون که مرحلۀ سوم تجاوزات پاکستان آغاز یافته است ونظامیان پاکستان به ایجاد پوسته های امنیتی خود درخاک ما ودرنقاط حاکم واسترتیژیک اینسوی خط دیورند شروع کرده اند، می باید نسبت به سرنوشت مادروطن بی تفاوت نمانند و جداً از خود عکس العمل نشان بدهند.

البته تاکنون شبکه های اطلاع رسانی همگانی افغانی از قبیل تلویزیون آریانای آقای بیات درکابل وتلویزیون طلوع با تدویر میز های گرد و دعوت از صاحب نظران افغانی، با طرح مسالۀ تجاوز پاکستان برحریم افغانستان، عملکرد دولت افغانستان را مورد انتقادات جدی قرارداده و نظریات مفید و سودمندی به دولت افغانستان پیش کش کرده اند. روزنامه های معتبر کابل منجمله روزنامه 8 صبح وروزنامۀ آرمان ملی وغیره نیز دراین عرصه قلم زده اند، اما این موضوع ملی در نشرات برون مرزی بخصوص انترنت بازتاب چندان قابل توجهی نداشته است و این وظیفه ورسالت نویسندگان وآگاهان افغان درخارج کشور است تا به این مسئله ملی جدی تر توجه نمایند و اندیشه و تجربه وخرد سیاسی خود را درخدمت آگاهی و بسیج افکارعمومی هموطنان داخل کشور بکار گیرند.

در این اواخر نظامیان پاکستان اقدام به اعمار یک دروازه سرحدی درولسوالی گوشته ولایت ننگرهار کرده اند.

شورای امنیت ملی افغانستان بالاخره دوهفته قبل (در جلسۀ روز دوشنبه  ۲۵ حمل سال جاری) به ریاست حامد کرزی، موضوع ایجاد تأسیسات پاکستان در اطراف خط دیورند را به بحث گرفته و گفته است که پاکستان در ماه حمل امسال، در اطراف خط دیورند در خاک افغانستان دروازۀ مرزی ایجاد   کرده استووزارت دفاع برای برداشتن آن اقدامات لازم بعمل آورد.

دراوازه ایکه نظامیان پنجابی درولسوالی گوشته ایجادکرده اند

پیشروی نظامیان پاکستان در خاک افغانستان به اندازه‌ای است که در خبرها گفته میشود،منزل فریدون مومند یکی از اعضای پارلمان افغانستان، ۳ کیلومتر در عقب تأسیسات جدید نظامیان پاکستانی قرار گرفته است. بسیاری ازمردم ولایت سرحدی افغانستان به این باور هستند که پاکستان در جریان سه دهه گذشته، پیوسته به داخل خاک افغانستان پیش خزیده است.

همان‌طور که در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده است، در سال۱۳۸۲/2003م شماری از پوسته‌های پاکستان در قلمرو افغانستان انکشاف یافته است. سوال اصلی این است که چرا در طول سال‌های گذشته، از تخلف‌های مرزی نظامیان پاکستان جلوگیری نشد؟ چرا به آنها اجازه داده شد تا به تخطی خویش در سرحدات ما ادامه دهند؟ از دو سال به این‌سوست که نظامیان پاکستانی دهات وروستا‌های مردم را در ولایات شرقی، براکت می بندند ودست به پوسته های نظامی می‌زنند، اما رییس‌جمهور کرزی و شورای امنیت ملی فقط دوهفته پیش از خود واکنش نشان ‌داد.

 برخی از آگاهان سیاسی میگویند که چون دولت‌مردان مانزدپاکستان دهان پر آب هستند، بنابراین ناگزیر اند تا در برابر تجاوز پاکستانیها سکوت کنند. یکی ازآگاهان نظامی افغانستان جنرال نورالحق علومی می‌گوید، حکومت همواره در اختیار داشتن زندان بگرام را حاکمیت ملی می‌داند، در حالی‌که بیش از ده سال می‌شود که پاکستانی‌ها شماری از مناطق مرزی ما را اشغال کرده و حاکمیت ملی ما را زیر سوال برده اند، اما حکومت همچنان خاموش است. وی تأکید کرد، غفلت دولت‌مردان ما سبب شده تا پاکستان برای به دست آوردن مناطق بیشتر افغانستان از طریق خط دیورند اقدام کند. پاکستان بیش از ده سال است که دست به چنین اقدماتی می‌زند، اما تا اکنون، دولت افغانستان و نیروهای خارجی که ادعای‌شان حفظ از تمامیت ارضی و استقلال افغانستان است، هیچ اقدام علیه تجاوزات پاکستان نکرده اند.

به باور علومی، سال‌هاست که خارجی‌ها خط دیورند را به رسمیت می‌شناسند، اما اگر این نیروها حتا در همان نقطۀ صفر مرزی دیورند هم تمرکز می‌کردند، پاکستانی‌ها نمی‌توانستند وارد خاک ما شوند و تأسیسات خود را در آن جا ایجاد کنند. جنرال علومی اضافه کرد، در کنار اینکه نیروهای خارجی هیچ اقدامی در برابر این عمل پاکستان انجام نداده اند، حکومت ما نیز خاموشی اختیار کرده، پس مقصر اصلی در این مسأله حکومت افغانستان است.این آگاه نظامی افزود، چون دولت مردان ما دهان پر آب پاکستان هستند، بنابراین ناگزیر اند تا در برابر چنین اقدمات پاکستانی‌ها سکوت کند.

پاکستان در یک اقدام تجاوزکارانه یک هفته قبل قبل 13 تن از سربازان یک پوستۀسرحدی افغان را کشت و دیشب باردیگر دست به یک عمل خصمانه زد، ولی این بار نیروهای بیدار سرحدی افغان به جواب متقابل پرداختند وپس از شش ساعت مقاومت وگلوله باری برمواضع دشمن توانستند دروازه ساخت نظامیان پاکستان را متصرف شوند وآنرا نابود کنند. گفته می‌شود که دراین برخورد یک سرباز افغان کشته شده وسه سرباز دیگرزخمی گردیده اند.

جنازه این سرباز دلیرووطن پرست،امروز پنجشنبه از سوی مردم شریف وحق شناس ننگرهار گل باران گردید وبا تظاهرات پرخروش مردم ننگرهار در شهر جلال اباد بدرقه شد.

این سرباز هرکه بود وهرچه بود، فزند فدارکار وجان برکفی بود که بخاطر صیات از خاک وطن حیاتش را قربانی نمود،جا دارد که از این سرباز وشهامت وطن دوستی به اشکال مختلف تقدیر وتکریم گردد ودولت آینده فرزندان وخانواده او برای دایم تأمین کند تا مایه تشویق سایر سربازان ونیروهای حافظ امنیت وستر سرحدات کشورشده بتواند.

افتخار به این فرزند دلیر وباشهامت افغان که از جان خود گذشت ولی دشمن را نگذاشت شاهد زور گوئی یک پنجابی در خاک افغان باشد.

زنده باد دلیرمردانی که جان از تن میدهند ولی وطن از کف نمیدهند.

ختم

2/5/ 2013

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد