www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:12.11.2013

(خطاب به جناب نوری وکمیته محترم فارو)
نوامبر ۲۰۱۳

جناب نوری مسئول پرکار وموفق سایت وزین افغان جرمن درمقاله تحت عنوان (بیهوده گی دفاع حامیان جنایات بشری احزاب خلق وپرچم) ضمن طرح مواردی نیم نگاهی به انجمن حقوقدانان افغان در اروپا داشته اند. قبل از پرداختن به موضوع باید خاطرنشان ساخت که: بنابر دو دلیل به بگو، مگو ونقد کلمه به کلمه وجمله نمپردازیم: اولاْ اینکه ـ در احوال اسفبارکنونی افغانستان وحالت دربدری، مهاجرت وغربت گشودن باب جدل های بیهوده فقد وفقد به نفع دشمنان تاریخی افغانستان تمام میشود وما از پرداختن به مسایل و مصائب وطن ومبارزه واقعی بخاطر احقاق عملی حقوق مردم وشهدا منحرف میسازد.

 دوم دیگر اینکه: باوجود یکه جناب نوری بسیارغیرمنصفانه به انجمن تاخته اند، اما از آنجائیکه درزمره ریشسفیدان قرار دارندوکارهای سودمند فرهنگی را انجام داده ومنجمله باارادت واخلاص دیوان آزادی خواه شاعرفریخته، شیون کابلی را تدوین وبه نشر رسانیده و... بدینرو صحبت ما با ایشان درکمال احترام، دوستانه وطبعاْ با رعایت عفت قلم میباشد. جناب نوری نوشته اند که: (شنیده ام که... به مقاله شان مراجعه شود) دراین ارتباط باید گفت که: چراوچگونه جناب نوری با هشت دهه تجربه زنده گی وتحصیل عالی درفرانسه واقامت درآن کشورمتمدن، به حساب شنیدن واستماع چند حرف واهی وبه اصطلاح سرچوک چنین فتوا صادر مینمائید. (درین حالت جای گله و گذاری از جنگ سالار باقی نمیماند) توقع ما این بودکه جناب نوری اسناد واعلامیه های انجمن را که ایشان در سایت وزین افغان ـ جرمن به نشر رسیده و ملاک حقیقت ما است مورد نقد وقضاوت قراربدهند. درمورداینکه گویا انجمن توسط کسانی اشغال گردیده، به شکل مطایبه باید گفت که کافرهمه را بدین خویش می بیند لطف نموده وبه سایت وزین افغان ـ جرمن نگاه نمائید که درحال اشغال شدن توسط چند شعله ئی قراردارد. (با بزرگان وعزیزان جریان دموکراتیک نوین یاشعله جاوید خلط نشود) این تقلاها وسروصداها با انگیزه سیاسی زیر نام پاک شهدا بخاطرکوبیدن رقبای سیاسی، خدا ناخواسته پای حرمت سایت وبزرگان همکار که بنام وطن ومردم قلم میزنند هم مانند: جناب عطائی، جناب مایار، جناب داکترکاظم، جناب سیستانی، جناب وهاج، جناب یوسفی و... مطرح وصدمه خواهند زد. این تقلاها باعث میگردد که بزرگان وقلم بدستان توانای کشور از پرداختن به مسایل و مصائب وطن کنار بمانند. هم اکنون موضوع پایگاه های نظامی امریکا مطرح است: همه ما میدانیم که بااین موضوع افغانستان باسیاست بیطرفی تاریخی وعنعنوی وداع مینماید. بگذاراین بزرگان دانش وتجربه شان را در رابطه به این کلیدی ترین مسئله افغانستان وهمچنان مسایل انتخابات که هست وبود کشور درگروآن است مطرح نمایند. نه پرداختن به این مسایل حیاتی وکلیدی در آتیه چگونه توجیه خواهد گردید ؟ ازجانب دیگر این درامه های سیاسی باعث نابودی حقوق واقعی شهدا ومردم میگردد. به جناب نوری وخواننده گران ارج عرض میگردد که این نهاد اجتماعی ـ مسلکی، مستقل وغیر وابسته به جریانات سیاسی ضرورت به اشغال ندارد هرافغان (پرچمی، خلقی، شعله ئي، افغان ملتی، تنظیمهای جهادی، طالبی و...) بدون هرگونه تبعیض وتمایز قومی، زبانی، سمتی، سیاسی، حزبی، تنظیمی، مذهبی و... که واجد شرایط مندرج دراساسنامه باشند میتوانند بدون جدل، یورش و اشغال عضویت انجمن شان راحاصل، دانش وتجربه مسلکی شان را درخدمت افغان وافغانستان قرار دهند. ماکدام آله ووسیله جرمشناسی در اختیار نداریم، به حس ششم وغیب گوئی نیز تمسک نمی نمائیم وهمچنان کدام بغض خاص به کدام شخصیت سیاسی ویا جریان سیاسی نداریم ونه به حساب ذوق وسلیقه شخص ویاجریانی را خوب وبد نمیگوئم وهیچگاهی جرئت نخواهیم کرد تا درنقش مفتی، محتسب، قاضی ومحکمه عمل نمائیم: معیاروملاک عمل ما اصول قبول شده جهانی حقوقی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وسایر اسناد ناشی از آن میباشد. بدینرو درمطابقت بااصول قبول شده جهانی مشروعیت جرم وجزا، برای ما برائت الذمه حالت اصلی است. وکسی را که به حکم قطعی محکمه، محکوم علیه قرارنگرفته، مجرم نمی شناسیم. به اطمینان باید عرض کرد که درانجمن حقوقدانان افغان دراروپا به فضل خداوند نه مجرمی وجود دارد ونه کسی به حرمان ازحقوق مدنی محکوم گردیده است. جناب نوری توصیه فرموده اند که: (انجمن باید ازفرصت استفاده، جنایات ضدبشری حزب دموکراتیک افغانستان رامحکوم و به صفوف مظلومان بپیوندد.) عرض شود که: فرصت بدست آمده نی بلکه فرصت خود ساخته است وخوشبختانه انجمن حقوقدانان دراروپا درردیف نهاد های فرصت طلب نمیباشد که به توصیه اشخاص وگروه ها نیازمند اثبات حقانیت خود باشد.

ماضرورت آنرا نداریم تا به مثابه یک نهادمسلکی ـ حقوقی صرفاْ جنایات این دوره را محکوم وسایرین را برائت بدهیم. جنایت، جنایت است و قاتل، قاتل است. بدینرو درانجمن ما خوشبختانه افراد با سوابق مختلف سیاسی عضویت دارند که مشترکاْ جنایت وجنایتکاران تمام دوره ها ورژیمهاوتمام احزاب وتنظیمها راباقاطیعت محکوم مینماید. واگرخفه نشوید این موضعگیری ما شامل تنظیم جبهه نجات ملی که شما افتخارهمکاری آنرا داشته اید نیز میشود. بدینرو برخلاف توصیه بزرگ منشانه شما، ضرورت پیوستن به صفوف مظلومان مطرح دیده نمیشود، زیرا انجمن مدافع واقعی وپیگیر افغانان مستحق ومستضعف در داخل وخارج کشور است که مورد تظلم قرارگرفته وبگیرد. تکیه براصول وپیروی از اساسنامه انجمن به ما اجازه نمیدهد که توصیه جناب نوری را درمورد محکوم کردن وطرد آقای دهزاد را عملی نمائیم. مثل اینکه همین حشرونشرباچند هموطن شعله ئی جناب نوری را شعله ورساخته است. عرض شود که طرد وقلع وقم دریک نهاد دموکراتیک هم مانند انجمن حقوقدانان افغان دراروپا وجود ندارد. جناب استادعبدالبصیر دهزاد با دیگرهممسلکان در اجلاس موسس اشتراک، بخاطرشهرت، به مثابه یک حقوقدان دارای تحصیلات عالی ازطریق رای گیری سری ورقابت آزاد احراز مسئولیت نموده اند. وطی این مدت با بسیار دلسوزی وصداقت درحالیکه برضد جنایت کاران جنگی وضد بشری جدی میباشد ازحقوق مشروع افغان مستضعف ومستحق دفاع نموده ومینماید.

چند سخن باکمیته محترم فارو: به دوام صحبت باید عرض شود که ازجدل بیهوده وضیا وقت درکلمات میگذریم درغیر ان هرقدر جستجونمودیم با کلمه سکوت درنوشته جناب نوری که انگیزه تحریریادداشت شما گردیده برخوردیم، به هرحال:

کمیته محترم فارو به سبک وسیاق پارلمانی انجمن را مورد استجواب قرارداده، وحکم فرموده اند که گویا انجمن درقبال نشرفهرست ناقص شهدا خاموش بوده است. بایدعرض شود که انجمن ازخود نصب العین واساسنامه دارد که برطبق آن فعالیت مینماید. درموردنشرفهرست ناقص وطرح آن دراحوال مشخص فعلی باانگیزه اوپراتیفی وتبلیغی، نه تنهاحجم جنایات هولناک آن دوره (۱۹۷۸ و ۱۹۷۹) تقلیل مییابد بلکه درعین حال باعث ائتلاف حقوق مردم وشهدا میگردد. انجمن به تاسی ازسخن حضرت مولانا عمل نموده که میفرمایند:

دراین بازار عطاران مرو هرسو چو بیکاران
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد
به هردیگی که جوشد مه آور کاسه و مه نشین
که هردیگی که میجوشد درون چیز دیگر دارد

باید حرمت وعزت شهدای وطن را گرامی داشت، این سر وصدای سیاسی مدافعان سینه چاک بعدازسی وچند سال چه معنی دارد ؟ موضوع شهدا چنانچه گفته شد به احاد ملت تعلق داشته ویک داعیه ملی میباشد. انجمن ازبدو تاسیس صادقانه در راستای تحقق واقعی شهدا ومردم گام گذاشته وکمیته فارو باید آگاه باشد که انجمن حقوقدانان افغان دراروپاهیچ گاهی نیازبه لابی ولابیگری ندارد و وکیل دفاع جنایتکاران جنگی نمیباشد. انجمن به مثابه نهاد مسلکی تعهد اخلاقی، انسانی وافغانی دارد تا ازحقوق مشروع مهاجر افغان دفاع نماید وبی نیازازاثبات است که درمجموع اروپا افغان نیازمند مساعدت میباشند. همه ما اطلاع داریم که همین اکنون یونان دوزخ مهاجران ومنجمله مهاجرین افغان مبدل گردیده است. درهالند نیز تعداد ازهموطنان ما در دام دسایس الحیل قرارگرفته است. دفاع ازحقوق مشروع آنان برطبق قوانین نافذه اروپا یکی از وظایف تاخیر ناپذیر انجمن به حساب میآید. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به حیث یکنهاد با طیف وسیع بدون هرنوع تبعیض وتمایز دراین راستا درخدمت هموطنان قرار دارد. به کمیته فارو درمورد میعارهای قبول شده صنفی باید خاطر نشان نمود که: مانمیتوانیم انکار نمائیم که شما بسیاری مسایل را بخوبی میدانید. اما بد نسبت اگر قبول نمائیم که این میعار های را ازما وشما، مسئولین مراجع ذیصلاح میدانند که مسئولیت ثبت وراجستر را عهده دار میباشند، خوشبختانه انجمن نه دروجود چند تن محدود، بلکه در طیف وسیع به حیث شخصیت حقوقی در مقیاس اتحاد اروپا ثبت وراجستربوده ودارای ارگان نشراتی وآدرس مشخص میباشد.

تعریف معیار به دلخواه یک شخص یاگروه درجوامع دموکراتیک غیرموجه پنداشته میشود درخاتمه به جناب نوری وکمیته محترم فارو، انجمن حقوقدانان بسیار دوستانه خاطرنشان مینماید تا بخاطر احقاق حقوق شهدا ومردم بدون پلانهای سیاسی و به دور از حب وبغض در پروسه حقیقت یابی (ما به یاد داریم که چگونه سال گذشته جناب صبورالله سیاه سنگ دریک پژوهش همه جانبه وغیرمغرضانه درمورد داودخان نه تنها حقایق راروشن ساخت، بلکه بربسیارزوایائی تاریک تاریخ روشنی انداخت) ورفتن به طرف عدالت واقعی انتقالی صادقانه گام بگذاریم.

چند غبار ستم انگیختند آب خود وخون کسان ریختند
عمربه خشنودی دلها گذار تازتو خوشنود شود کردگار
سایه خورشید سواران طلب رنج خود وراحت یاران طلب
گرم شوازمهرزکین سردباش چو مه وخورشید جوانمرد باش

بااحترام

شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد