www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:16.01.2013

 نویسنده: رحی

مختصری با اعضای حزب وطن

همرزمان دلیر و اگاه حزب وطن

اینک با تدویر مجمع عمومی حزب وطن و در پی ان حضور فعال سیاسی این حزب در وضعیت موجود سیاسی کشور، مطابق پیش بینی ها انگیزه های جذاب تاریخیء این حرکت بزرگ سیاسی بر جریان اراده و اگاهی اعضای حزب وطن چیره میشود. جذابیت سیاسی و تمکین تاریخی اینحرکت بزرگ با گذشت زمان بر فضای رکود سیاسی ناشی از بی باوری به امکانء حضور مجدد حزب وطن تاثیر گذار میشود. سگوت و انفعال مزمن سیاسی با طنین گام های صبور و سنگین حزب وطن در هم می شکند ونوعی تحرک و بیداری سیاسی را بشارت میدهد.

تدویر مجمع عمومی حزب وطن تاثیر گذار ترین حادثه درزندگی اعضای حزب وطن پس از فرو پاشی این حزب است.

مشارکت فعال نمایندگان منتخب بخصوص نسل بالنده و جوان در تصویب اسناد مرامی حزب وتعهدات آشکار آنها در امر تحقق ارمانهای پاک حزب وطن این امید واری را عملا بوجود اوردکه ان حلقه گمشده درزنجیر تسلسل وتداوم نهضت روشنفکرانه افغانستان اینک در دست ماست وبدینوسیله تاریخ پر افتخارگذشتهء ما با حرکت های روشنگرانه امروز به اینده با اطمینان وصل میشودودرنتیجهء تداوم طبیعی این روند صفوف رزمنده حزب وطن از وجود نسل اگاه امروز تکمیل خواهد شد..

هم اکنون در بیشتر از نیم ولایات کشور و حوزه های شهر کابل شو را های حزب وطن فعال بوده و با گذشت زمان بطور طبیعی انکشاف می یابند. صدای حمایت و پشتیبانی اعضای حزب وطن در گوشه و کنار کشور، خارج از ان واستقبال گرم انها از فیصله های مجمع عمومی طی تدویر جلسات بصورت قطعی اطمینان بخش و نیرو بخش است.

تردیدی وجود ندارد که توسعه - انکشاف و استحکام سازمانی و تشکیلاتی شورا های حزب وطن در داخل وخارج تمام واقعیت های محیط پیرامون مبارزه سیاسی ما را متحول خواهد ساخت ویک بار دگر اموزه های سیاسی اندیشه مصالحه وجازبه های فکری ناشی از ان را در متن جریان های فکری معاصر کشور رسوخ خواهد داد.

عنقریب جلسه سراسری اعضای حزب وطن در اروپا دایر و ساختار های رهبری کننده ان در کادر اصول ونورم های کاملا دموکراتیک ایجاد خواهد شد، حق مشارکت - انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه شرکت کننده گان محفوظ باقی میماند.

همرزمان عزیز:

در شرایطی که مجمع عمومی حزب وطن پلورالیزم نظریاتی درون حزبی را مطرح میکند ودر شرایطی که همه ساختار های تشکیلاتیی حزب وطن از شورا های محلی گرفته تا مجمع عمومی انتخابی اند و در آینده نیز چنین خواهد بود، مشارکت اعضای حزب وطن وتمثیل اراده انها درمیدانهای جدید تاسیس شده توسط مجمع عمومی، مظهردرخشان اگاهی وبلوغ سیاسی اعضای حزب وطن خواهد بود که بر بنیاد ارزش های عالی فرهنگ سیاسی باید متجلی گردد.

کمیته حزبی حزب وطن در اوپا با خلوص نیت و ارادهء راسخ به امر انسجام اعضای حزب وطن بشما مراجعه میکند تا به کمر بند احیای مجدد و تکمیل پروسه انسجام دوباره چنگ انداخته و کانون گرم خانواده سیاسی تان را با هوشیاری سیاسی و درک استثنایی بودن لحظات کنونی از نفوذ احتمالی عناصر آشوبگر در امان نگهدارد. حزب وطن- حزب وطن باقی خواهد ماند وهرگز در گرداب باطل حرکت های اغفال کننده سیاسی اب تنی نخواهد کرد ودر نیرنگ خانه های ازدحام گمراه کنندهء سیاسی موجود سر نوشت و افتخارات بدست امده رابه معامله نخواهد گذاشت، این حزب ظرفیت کامل وامکانات قابل دسترس برای بارور شدن ومطرح شدن دارد.

از دید گاه حزب وطن هرحرکتی که باعث تضعیف پروسه انسجام و تجزیه اعضای حزب وطن، زیر هر عنوان و شعاری که عملی گردد یک اقدام خلاف مسیر تاریخ است اما هر اقدامی که معطوف به تکمیل پروسه انسجام، کنارامدن و رفع تباعد اجباری اعضای حزب وطن باشد نه تنها مورداستقبال است بلکه درتامین زمینه های تعمیل ان همه امکانات صادقانه فراهم میگردد. حرکت های ناشیانه و احساساتی ممکن است بار دگر ارزو های پاک اعضای حزب وطن را مورد تاراج و چپاول قرار بدهد. نگذارید در های تفاهم و مشارکت زیر تاثیر عوامل گمراه کننده مسدود شوند، پل های عبور بسمت جوشش های مجدد سیاسی نباید زیر فشارمارش های اشوبگرانه تخریب شوندونباید اجازه داد تا فرهنگ ترویج بغاوت جای ارزش های متمدن مبارزه سازمانی را بگیرد.

عده ای از همرزمان ما که در نتیجه عوامل مختلف از شرکت در پروسه مجمع عمومی و انکشافات بعدی ان باز مانده اند ویا ملحوظاتی را مطرح میکنند، در صورتیکه ماهیت این ملحوظات در حدی باشد که انکشافات پروسه تدویر مجمع عمومی را تکمیل نماید حزب وطن حاضر است در نشست های رو یاروی و در فضای عاری از تسلط انگیزه های سلیقوی این ملحوظات را به بحث بگیرد و زمینه های عملی تحقق انها را جستجو وفراهم سازد. مهم نیست که این ملحوظات نظریاتی باشد ویا تشکیلاتی و ساختاری، انفرادی باشد ویا دسته جمعی، در هر صورت مورد احترام، حمایت و استقبال قرار خواهد گرفت. اما حساب ان عده ای که برای جابجا شدن در معاملات مروج سیاسی داخل کشور از فقدان ادرس سیاسی در عذابند ودر تکاپوی آدرسی برای خانه پری جدول های پنهانی و شیطانی اند کاملا ازین محاسبه جداست.

بار دگر میخواهم تاکید نمایم که حزب وطن سال ها قبل از لحاظ تشکیلاتی فرو پاشیده است همزمان با این فرو پاشی تمام ساختار های رهبری کننده ان نیز اصولا فرو پاشیده است، دگر از ادرس ان حزب از هم پاشیده خود را معاون و ارشد و. . . گفتن ویا القاب باد برده را زمزمه کردن فقط میتواند یک بی خبری محض باشد، درغیر ان اگر ان حزب معاونین دارد، کادرهای ارشد دارد، اعضای شورای مرکزی دارد و صفوف هم به هزاران وجود دارد پس طی این دو دهه ما دنبال چه میگردیم؟ واین همه کمیته و کمیسیون برای چیست؟ ویا اصلا این مقامات طی این دو دهه کجا بودند و مصروف چه کاری بودند؟. من فکر میکنم انچه ازان حزب بمیراث مانده است نام پر افتخار موسس و بنیانگذار ان حزب، نجیب الله، تفکر سیاسی او یعنی اندیشه سیاسی مصالحه و اعضای متساوی ا لحقوق و متساوی ا لمسوولیت حزب وطن است.

استفاده های ابزاری و کاربرد القاب ومقام های فاقد اعتبار و زنده ساختن چهره های فراموش شده در ذهنیت ها در واقع، کلیت بهم گره خوردهء تسلسل یک بازی سیاسی است که هدف ان تاریک نشان دادن اهمیت تاریخی مجمع عمومی حزب وطن و منحرف ساختن اراده اعضای حزب ازجریان مسلط پروسه ها وانکشافات جاری به نفع حزب وطن میباشد.

اراده های خفته در بالین سکوت و خمیازه های کسالت اور دیگر نمیتوانند انگیزه ایجاد کنند. ما حزب وطن را برای تاریخ اینده سیاسی افغانستان در نظر داریم. اندیشه سیاسی مصالحه بعنوان بنیاد فکری حزب وطن برای تاسیس عرصه های جدید نظریاتی به نسل اگاه وبالنده نیازمند است. رهبران اینده این حزب نسل برومند ونیرومند اینده خواهد بود این میراث با ارزش سیاسی و تاریخی بدستان توانای نسل امروز به اینده باید منتقل شود. اینست شیرازهء رسالت تاخیر نا پذیر ما در قبال حزب وطن.

مشروط ساختن حضور فعلا حزب وطن بمشارکت پیشکسوتان سیاسی دیروز و سنت گرایی در اطاعت بی چون وچرا از رهبران دیروز ویا تصور میراثی بودن مقامات رهبری کنندهء این حزب یک حرکت خلاف ارزش های مدرنیته و بمعنای کوچک ساختن حزب وطن است، انهایکه حزب در برابر چشمان شان فروپاشید و فاجعه فرو پاشی تا کنون از روان اعضای حزب وطن باج میگیرد، دو دهه سکوت خود را چگونه توجیه میکنند؟ فشار روانی ناشی از غفلت نا بخشودنی این مقام ها قامت نهضت روشنفکرانه افغانستان را درین دو دههء پر اشوب چنان خم کرد که حزب وطن با وصف انکه بنیاد فکری ان میدان دار تمام عرصه های تاریخ وسیاست بوده است نتوانست سلامت تشکیلاتی خود را اعاده کند.

همرزمان عزیز:

من به این نقل قول افلاطون مراجعه ممیکنم که گنجشکی را که در دست داری به امید کبوتری که در هواست ازدست مده .

حزب وطن خانه مشترک همه ماست که اینک با تدویر مجمع ان حضور ابرومند ان در وضعیت سیاسی موجود تامین گردیده است. عزت، ابرو و وقار سیاسی ما در درون این کانون گرم وطنپرستانه تضمین است، خیمه های بر افراشته شده در اطراف این خانواده بزرگ بزودی در طوفان معاملات سیاسی منهدم خواهد شد و انچه پایدار میماند فقط حزب وطن و نام نامی رهبر محبوب ان نجیب الله شهید است، جریان بلا توقف مبارزه مشروع و داد خواهانه را به بیراهه کشانیدن اشتباهی است که تارخ ونسل های اینده هرگز انرا نخواهد بخشید. با درود های صمیمانه.

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد