www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:09.01.2010

عبدالصمد ازهر

9 /1 / 2010 

 

سپاس از محترم عبدالقدوس سید

 

   بگذارید این مرد با احساس وبا فرهنگ را سپاس گوئیم. آنکه میهن و مردمش را تا مغز استخوانش دوست میدارد و علی الرغم مسلک  نظامیش، عواطف و احساساتش چنان رقیق و هیجان انگیزاند، که خوانندۀ اثر کم نذیرش "جنگهای کابل"، نمیتواند در همنوائی با احساسات و اشک های نویسنده، خود راتا عمق حوادث دردناک و زجرآور، با وی همسفر نگرداند. الحق که این فرزند برومند کشور توانسته است حق مادروطن را به شایسته گی ادا نموده دردهای فرزندان رنج کشیدۀ مام وطن را وجنایات آدمخواران بی فرهنگ مربوط به عصر وحشت وبربریت را با تمام پهنا و ژرفای آن، بیطرفانه و مسئولانه در مقابل خواننده بگذارد. او اولین کسی است که فاجعۀ تاریخ بشریت را چنان شریفانه و دلسوزانه بازنمائی میکند که گویی خودش قربانی تک تک این حوادث بوده، زهرآن تلخی ها را شخصاٌ چشیده وسوز آن سوختن هارا با گوشت و پوست خودش احساس کرده است. او با قلب افغانی و احساس عمیقا ٌ انسانی، مرزهای سمت، زبان، قوم، مذهب،  و فرکسیون را نمی شناسد. برای او یک کشور، یک ملت و یک درد مطرح است. او برخلاف آنانیکه خودرا قهرمان زمان تراشیده همرزمان خودراکم زده با نام های طنزآمیز تحقیر کرده اند، در بارۀ خود هیچ نه گفته ولی ازقهرمانی، جسارت ،میهن پرستی وشرافت فرد فرد همرزمانش ستایش در خور آنها بعمل آورده است. او با اخلاق عالیی که در لابلای نوشته اش متبارز است، حتی بر همقطاران و بزرگانی که با همکاری با این دشمنان انسانیت، موجبات اینهمه فجایع را فراهم آوردند، به صراحت نمی تازد. اما با بردن خواننده به درون آن سوخت و سازها و بیچاره شدن های مردم، آن آه و ناله ها، آن دویدن ها، کوله به دوشی ها، زخمی به دوشی هاو مرده به دوشی ها، آن روزگار سختی که دران آسمان دور و زمین سخت بود و محل فراری وجود نداشت؛ آن طایفه را- آن مسببین اینهمه رنج و عذاب را، آنهاای را که وطن، مردم، عدالت و انسانیت را قربانی هوس های خود وفرمان های دیگران ساختند- مؤدبانه تازیانه میزند.

 

   زهی افتخار بر تو نویسندۀ عزیز !

 

   خواننده گان آثار شما چشم به راه جلد دوم و نوشته های بیشتر شما  اند . برای تان موفقیت ها آرزو میکنم.


کتاب جنگ های کابل از حقیقت جنگ های افغانستان
 حکایت میکند و مجریان وطن ستیز آن را بی نقاب میسازد...

>>> متن کامل

(پیام وطن)

 

   کورپاڼه | صفحه اصلی  

email: payamewatan@yahoo.com