www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:17.03.2010

  عبدالبشیر پیوستون

رهبران سیاسی کودتا را وارد
میدان کردند

اخیراً پخش ویدیو کلیپ ها، که حاوی واقعیت های تصویری مربوط به سقوط دادن نظام جمهوری افغانستان بودند، هنگامه ی بزرگی در میان نیروهای سیاسی افغانی برپا نمود؛ سقوط که فروپاشی تمامی ساختارهای سیاسی جمهوری افغانستان، از جمله ساختارهای ملکی و نظامی دولتی، حزب وطن و متحدین سیاسی آن و ناکامی عملیه ی صلح ملل متحد را در قبال داشت؛ عملیه ایکه انتقال مسالمت آمیز و سیاسی قدرت را از حزب وطن و متحدین سیاسی آن به یک شورای بیطرف اما قابل قبول و دارای صلاحیت و قدرت لازم، ممکن میساخت.

این ویدیو کلیپ ها مطمیناً از جانب یکی از لایه های نیروهای دخیل در کودتای حمل۱۳۷۱ منتشر گردیده و علت آن می باید اهداف و اختلافات جدیداً تبارز یافته باشد. (زیرا نیرو های خارج از کودتای مذکور به این اسناد تصویری دسترسی نداشتند، در غیر آن سالها قبل می باید آنها را نشر مینمودند.)

این ویدیو کلیپ ها تاثیرات بسی شگرفی را در میان صفوف و کادر های نیروهای سیاسی یی بجا گذاشته اند که افراد شامل تصاویر ویدیو کلیپ های مذکور، اهرم اساسی این سازمانها را تشکیل میدهند. بدین ملحوظ تجرید هرچه بیشتر سیاسی این افراد و نیرو های مذکور را زمینه داده اند. دستپاچه گی این افراد با به میدان کشیدن آخرین چهره های ریزرف شان خود مؤید این واقعیت است.

در تداوم همین دستپاچه گیها اینک عبدالوکیل (فردی که محترم خلیل الله زمر، یکی از رهبران سابقه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اخیراً او را به اطلاع رسانی به مقامات شوروی در سال ۱۹۷۱ نیز متهم نموده است ــ رجوع کنید به سایت آسمائی، گفت و شنود مورخ ۳/۳/۲۰۱۰ مسؤل سایت آسمائی با خلیل زمر تحت عنوان رهائی از دو زندان) عضوی هیأت اجرائیه حزب وطن و وزیر امور خارجه جمهوری افغانستان را با ارائه گویا سندی وارد میدان نموده اند. این سند گویا صورت ملاقات محترم عبدالرحیم هاتف معاون غیر حزبی رئیس جمهور نجیب الله در آنوقت و بینین سیوان نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان میباشد که طبق ادعای عبدالوکیل به وسیله یکی از ترجمانان وزارت امور خارجه ــ محترم دکتور اقبال ــ تهیه گردیده است.

حقیقت پیرامون محتویات گفت و گو میان محترم عبدالرحیم هاتف و بینین سیوان هرچه باشد مربوط میشود به این شخصیت های محترم که به لطف خداوند هر دو حیات دارند و امیدوارم کبر سن و صحت مجال دهد تا خود محترم عبدالرحیم هاتف ــ که همیشه شخصیت محترم، قابل باور و اعزاز برای اکثریت افغانها بوده اند و هستند ــ در زمینه عکس العمل نشان دهند. ولی تا آنجائیکه مربوط به سند و محتوای آن می گردد:

۱ ــ این گویا سند فاقد هر نوع مشخصات یک سند رسمی قابل اعتبار (مقدمه، تاریخ، امضای تهیه کننده٬ مهر وزارت خارجه که مدرک آرشیف آن وزارت گردد و....) است.

۲ ــ شواهد فراوان حتی در متن همین گویا سند وجود دارند که این ملاقات بتاریخ ۳۱ حمل یعنی چار روز بعد از کودتای ۲۷ حمل) صورت نگرفته است. این حقایق خود امکان تحریف محتویات ملاقات و جعل را در زمینه منتفی نمیسازد؟

۳ــ این سند هیچ چیزی را در رابطه به واقعیت کودتای نظامی یی تغییر نمیدهد که با بغاوت از حیرتان آغاز و با سقوط حاکمیت در کابل و تسلیمی قدرت به بخش معینی از مجاهدین تکمیل گردید؛ کودتای که مطابق به اعلامیه مشترک مورخ ۲۴ عقرب ۱۳۷۱ رهبران شوروی٬ روسیه فدراتیف و هیأت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی صورت گرفت، اعلامیه ایکه در تقابل با عملیه صلح ملل متحد یعنی انتقال قدرت به یک میکانیزم بی طرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم صادر گردیده و اهداف جدا گانه ای در برابر خود قرار داده بود.

نگارنده مصمم هستم در رابطه به مسایل سه گانه فوق در آینده قریب حقایق مفصل تر توضیحی را ارائه نمایم.

 

 

   کورپاڼه | صفحه اصلی  

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

-