www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:10.03.2010

نوراکبر پایش

 

به استقبـال جلســه مشـورتی کمسیون تفاهم ووحدت که موفقیت آن نقط عطف در استـحکام٬ تعمیـق و گستــرش تشــریک مسـاعی اعضـای متشـکل و غیـر متـشکل حزب وطن٬ سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای تدارک مجمع عالی آن به حساب میآید و بـه همیـن ترتیب ناتوانی آن در برابر اهــداف عوامـل و دســایـس افتراق گامی خواهد بود در جهت ایجاد فضا و شرایط مسـاعد برای تحقـق خواست ادارات ویژه منطقوی و فرامنطقوی که جلوگیری از حضور همبسـته و متـحد نیروهای وطندوست و ترقی پسند افغانی و از آنجمله اعضا و سازمانهای ایجاد شـده از بدنه حزب وطن را هدف قرار داده است.

 

 تصریح مواضع٬ مقدمه ناگزیر برای تفاهم و وحدت

درین اواخر تحرکات وحدت طلبانه در میان اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن حجم بیشتر فضای مناسبات میان آنها را اشغال نموده است. عوامل این تحرکات هرچه باشند فی النفسه جریان مثبت و امیدوار کننده است.

 یکی ازین جریانات مطرح و مؤثرحضور فعال کمسیون تفاهم ووحدت است که از کارآن یک ونیم سال میگذرد. در واقع این کمسیون قبول کثرت، تنوع دیدگاه هاو مواضع سیاسی در یک کلیت باهم بافته یی مبنی بر وحدت عمل برای حضور دوباره و متحد خانواده از هم پاشیده یی بزرگ سیاسی ما بر اساس نظریه سیاسی ــ تشکیلاتی تأمین وحدت دوباره پارچه های پراگنده آن از طریق تدارک و تدویر مجمع عالی اعضا و سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن، سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که بیان مواضع نظریاتی و دیالوگ صریح رفیقانه (ونه سازشها و رعایت های غیر سازنده) مقدمه ضروری آن میباشد.

فیصله های کمسیون تفاهم ووحدت تحمیل نظریه این یاآن شخصیت حقیقی و حکمی در سایه معادله اقلیت و اکثریت نیست، پراتیک یک ونیم ساله آن شیوه جدیدی را آزمود که نه تنها بر اعتماد متقابل استوار است بلکه درتقویت و تعمیق آن نیز تاثیرات متقابل نیرومند از خود بجا گذاشته است. همه فیصله های آن بر اساس اجماع نظر بعمل آمده است که اصلآ سوال تحمیل فشار در آن گنجایش ندارد. این جریان از تجربه خود تکمیل میشود و تکامل میپذیرد.

تآکیدات یکنواخت وسنتگرایانه درمخالفت با بیان آرا و نقد حوادث تاریخی در درون این جریان و یا توسط آن همراه با گویا وارد نمودن فشار ازطریق افاده های مبنی بر تحریم کمسیون تفاهم ووحدت از یکطرف و سقوط عمدی نقد و بیان مواضع سیاسی تا سطح دشنام گونه ها از طرف دیگر تلاشهای باز دارنده ای است که اگر بتواند حرکت بسوی مجمع عالی اعضا و سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن را متشنج و متوقف سازد.در چنین وضیعت تصریح مواضع کمسیون تفاهم ووحدت به ضرورت اساسی برای بقای وتداوم کار آن مبدل گردیده است. با این درک عطف توجه به مسایل آتی را بسیار ضروری و مبرم میدانم.

 ۱ــ وضیعت جدید که بعد از انتشار تعدادی از ویدیو کلیپها بوجود آمد، عده یی به عوض برخورد درست مبتنی برحفظ تعادل میان منافع عمومی و این قضیه مشخص (بدون اینکه به واقعیت ویرانگر رویداد های مذکورکم بها داده شود)، در نتیجه افراط و تفریط به سنگر دفاع وحمله بر اشخاص لغزیده وعلامت تساوی را در میان اشخاص و سازمانها گذاشتد و بدین ترتیب آدرسهای غلط نشانی گرفته شدند . طوریکه معلوم میشود عناصر وحلقات ملوث درین جریانات نیز خیر خود را در بی خیری میبینند وحاضر اند بلای آمده را حتی اگر به قیمت تقابل سازمان ها هم باشد از سر خود رد کنند.

طوریکه ازوضیعت بر میآید تشویشهای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج که طی اعلامیه مورخ ۲۶/۲/۲۰۱۰ انعکاس یافته عینی، جدی و قابل تأمل اند.

این مشکلات زمانی جدی تر و تهدید کننده تر عرض وجود میکنند که بعضی تشکلها امروز خود را با دیروز بعضی از اعضای خویش یکی دانسته، گره میزند. درینصورت است که وجود چهره های آشنا در ویدیو کلیپها واقعأ محرک و موجد بی اعتمادی و بی باوری میگردند.

ما این مسله را بطور قطع نه از دیدگاه څارنوال می بینیم ونه از موضع قاضی . این رویدادی است که در یک مقطع مشخص تاریخی کشور ما اتفاق افتاده ونه تنها زمینه ساز تداوم فاجعه فراگیر و کثیرالابعاد بوده بلکه آنرا چندین بار به نفسش نیز ضرب زده است.

اگر واقعأ با معضله موصوف خواهان برخورد سیاسی هستیم و نمیخواهیم به حیث مانع در مسیر همگرایی آغازشده قد علم کند، بیائید با برداشتن گام شجاعانه بر آن نقطه پایان بگذاریم، فاجعه سقوط دادن پلان شده حاکمیت جمهوری افغانستان را٬ (حاکمیتی را که خود داوطلبانه پایان کار خود را به نفع تحقق عملیه صلح سازمان ملل اعلام داشته بود) که منجر به فروپاشی کامل نهاد های ملکی و نظامی دولتی گردید،فروپاشی حزب وطن وتاثیرات زیانبارودرهم کوبنده بر متحدین سیاسی آنرا در پی داشت٬ ناکامی عملیه صلح ملل متحد ودرنتیجه کشانیدن افغانستان به دور جدید فاجعه جنگ ویرانگر و انتقال قدرت و حاکمیت دولتی بدست بنیاد گرایی، داوم غارت٬ چپاول وتبدیل دوباره کشور را به میدان زور آزمائی قدرتهای طماع وزورگوی منطقوی و فرامنطقوی سبب شد٬ جریان ضد منافع و حاکمیت ملی و مخالف خواست کافه مردم افغانستان ارزیابی و هر نوع رابطه خود را با آن رویداد ها به حیث تشکلهای که بعد ازین رویداد ها و در نتیجه پراگنده گی ناشی از آن و برای زدودن این پراگنده گی ها بوجود آمده ایم منتفی اعلام و بدون اینکه کارت مصؤنیت برای کسی و یا کسانی، صرفنظر از اینکه درکدام حزب و یا سازمان عضویت دارند، (چه چهره های آشنا در کلیپ ها و چه هر آدرس معلوم و مجهول دیگر) صادر کنیم، فیصله کنیم هرکسی اگر مرتکب جرمی شده مسؤلیت دفاع از خود و توجیه عمل خود را در مجمع عالی اعضا وسازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب،خود بعهده دارند. ما شخصیت های مستقل حزبی و تشکلهای متفاهیم هیچ شخص ویا اشخاصی را (با توجه به شرط فوق) به حیث مانع تدارک و بلاخره تدویر مجمع عالی (کنگره) قرار نمیدهیم و به راه خود ادامه میدهیم.

۲ ــ  هدف اساسی وتعویض ناپذیر ما تدارک مجمع عالی اعضا و سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن، سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. وظیفه ایکه در فیصله نامه جلسه مورخ ۳۰ و ۳۱ جنوری سال جاری عیسوی (هامبورگ ـ جرمنی) کثیرالاجوانب و طولانی ارزیابی گردیده ووظیفه ما اساسأ زدودن دشواریها از روی راه تحقق آن و کوتاه ساختن معقول و منطقی زمان رسیدن به هدف است.

تصور من اینست که آغاز عملی پروسه تحقق این وظیفه (که در داخل کشور باید تحقق یابد) با همت و حمایت اعضا و تشکلهای عضو کمسیون تفاهم ووحدت که در داخل افغانستان امکانات اثرگذاری فعال تشکیلاتی و سیاسی دارند، تسریع شده میتواند.

از جلسه کمسیون تفاهم ووحدت صمیمانه تقاضا دارم تا این امکان را مورد بحث و ارزیابی قرار داده و تشریک مساعی اعضا و سازمانهای خود را با سکرتریت کمسیون غرض اقدامات مشخص و هدفمند جهت همکاری با رفقا در داخل کشور بسیج نماید.

۳ ــ مهم ومفید است تا در فیصله ها به این مسله توجه مبذول گردد که تلاشهای تقرب میان اعضای کمسیون (از وحدت عمل گرفته تا وحدت تشکیلاتی و سازمانی) در حالیکه میتواند ممد این پروسه تلقی گردند نمیتوانند بدیل آن به حساب آیند.

۴ ــ به منظور پیشگیری از ایجاد سؤ تفاهمات و دشواریهای ناشی از آن بهتر است این مسله نیز تصریح گردد که وجود اختلاف نظر ها در مورد گذشته به معنی اختلاف نظر در مورد حرکت جمعی ما بسوی مجمع عالی نیست و لذا نقدو بررسی گذشته استقرا، قیاس و ارائه اسناد و شواهد در مورد آن مسایلی مربوط به تفکر و مناسبات داخلی اعضای متشکل وغیر متشکل کمسیون است. نیروهای متفاهیم (اعضای کمسیون) باید در طرح، بررسی و بحث روی آن جانب رعایت اصولی و زبان نقد علمی را رعایت کنند.

۵ ــ یکی از مسایلی که ظاهرآ در تعبیر و تعریف آن اختلاف وجود دارد مفهوم مجمع عالی (کنگره) است.

برای ما ایـن مسـله بطور قطع در جلسـه مورخ ۳۰ و۳۱ جنـوری سـال جـاری عیسـوی منعقده هامبورگ (جرمنی) حل وفصل گردیده است.

هدف از تدارک مجمع عالی (کنگره) مجمع عالی احزاب، سازمانها وحلقات ایجاد شده از بدنه حزب و اعضای انفرادی آن است و نه کدام کنگره دیگر. هر کنگره ایکه در تداوم کار برای تدویر کنگره موصوف دایر میگردد قابل حمایت است ولی اگر به حیث بدیل آن دایر گردد عملأ اقدام باز دارنده از پیوست دوباره خانواده مشترک سیاسی ما و حضور متحد و همبسته آن در وضیعت سیاسی کشور است.

 

 

   کورپاڼه | صفحه اصلی  

email: payamewatan@yahoo.com