www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

د خپریدو نيټه / تاریخ نشر:14.11.2011

 خبر

کنفرانس بین ا لمللی کارشنا سان تحت عنوان

 افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ - ۲۰۱۱ در راه استقرار دولت و جامعه با ثبات
در شهر دبی تدویر یافت

بتاریخ ۸ و ۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ کنفرانس بین المللی کار شناسان تحت عنوان: افغانستان طی سالهای ۲۰۰۱ ۲۰۱۱ در راه استقرار دولت و جامعه با ثبات در شهر دبی تدویر یافت.

درین کنفرانس کار شناسان امور افغانستان از مراکز مطالعات استراتیژیک غیر دولتی کشور های مختلف و همچنان نماینده های دولت و اکادمی علوم افغانستان شرکت نموده بودن.

 کنفرانس در جریان دو روز در ۸ بخش، مسایل مختلف مربوط به افغانستان را مور بحث و بررسی قرار داد ۰ سناریوی کنفرانس طوری ترتیب شده بود که هر بخش توسط یکی از کارشناسان ریاست میگردید و در ختم کار هر بخش، سخنرانان به سوالات مطرح شده پاسخ ارایه میکردند.

 غـــــرض شرکت در کنفرانس از محترم میر افغان باوری، محترم عبد البشیر پیوستون و محترم فقیر محمد ودان نیز دعوت بعمل امده بود که متاسفانه محترم میر افغان باوری نسبت مشکلات تخنیکی (پاسپورت و ویزا) نتوانست در کار کنفرانس شرکت نمایند.

 محترم پیوستون تحت عنوان افغانستان در مسیر دگرکونی ها و محترم فقیر محمد ودان تحت عنوان ساختار اجتماعی - سیاسی افغانستان و تغییر ان در مسیر انکشاف اوضاع (۱۹۶۴ - ۲۰۱۱) در روز اول کنفرانس صحبت نمودند؛ همچنان محترم پیوستون مسولیت پیشبرد یکی از بخش های کنفرانس را که موضوع بحث ان نحوه ء زندگی و خصوصیات اجتماعات افغانها در امریکا، اسیا و روسیه بود (صحبت کنندگان اصلی عبارت بودنداز محترم وستوک، فقیر محمد ودان، عزیز اریانفر و داود مرادیان بودند) بعهده داشت.

 محترم پیوستون ومحترم ودان در صحبت های خویش جوانب مختلف حوادث و عوامل بحران در افغانستان و راه های برون رفت از ان را مورد بحث قرار داده وبطور مشخص پیرامون جـــــریا نات سه دهه اخیر کشور، اجمالی بر وضیعت کنونی . مداخلات صریح و روشن پاکستان وایران در امور داخلی افغانستان، تروریزم بین ا لمللی، تولید و قا چاق مواد مخدر، عوامل فساد وحکومت داری خوب و همچنان جهات اساسی سیاست مصالحه ملی، حزب وطن، نقش شهید داکتر نجیب الله در پروسه تفاهم، تامین امنیت، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ج۰ا، ابعاد داخلی و خارجی کودتا ها علیه حاکمیت ج۰ا، به اشتراک کنندگان کنفــــــرانس معلو مات دادند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

 در بخش ازین بیانه ها امده است:

... ما برانیم که بعد از امضای قرارداد ژینو و خروج نیرو های متجاوز شوروی در حالیکه دکتور نجیب الله، معقولترین بدیل افغانستان شمول جنگ و بحران سیاسی کشور (سیاست مصالحه ملی) را برای همه افغانها و جوانب در گیر مطرح نمود، اتکا بر سیاست ادامه جنگ و اقدامات کودتایی هیچ گونه تقدس و مشروعیت اسلامی و ملی نداشته و تقابل ناجایز با اراده و مصالح ملت افغان محسوب میگردد.

 در بخش دیگری از بیانیه ها چنین امده است:

... نظامیان پرقدرت پاکستان و از آن میان سازمان جهنمی آی . اس . آی، باوجود توافقات رسمی دولت آن کشور بمثابه شریک ایالات متحده امریکا در مبارزه علیه تروریزم ؛ به حمایت، تربیت، تسلیح و تمویل مالی طالبان، سایر سازمانهای منطقوی ترورستی و القاعده پرداخته و میپردازد .

جمهوری اسلامی ایران علی الرغم تظاهر به مناسبات دوستانه با دولت کنونی افغانستان نه تنها به تسلیح و تمویل اپوزسیون مسلح ادامه داده بلکه با استفاده از روش ها، وسایل و افزار مختلف به عملیات گسترده نه چندان مخفی نفوذ در ارگانهای دولتی، در احزاب، سازمانهای اجتماعی، وسایل اطلاعات جمعی، موسسات فرهنگی و حتی با سؤ استفاده از اعتقادات مذهبی مردم افغانستان و نفوذ در عبادتگاه ها پرداخته، اختلافات اتنیکی، زبانی و مذهبی را دامن زده ؛ بر خلاف منافع ملی کشور ما خواسته و میخواهد افغانستان را به افزاری در جهت اهداف استیلاگرانه و منافع استراتژیک خویش مبدل سازد .

(سخنرانی های محترم پیوستون و محترم ودان به کنفرانس در اینده نزدیک از همین طریق نشر میگردد)

 سازماندهندگان کنفرانس اعلام نمودند که اسناد کامل کنفرانس بعد از ترجمه به زبان های مختلف بزودترین فرصت نشر و همچنان غرض استفاده انستیتوت های تحقیقاتی و استراتیژیک که مصروف مطالعات پیرامون افغانستان هستند ارسال میگردد.

 

 

 

  کورپاڼه | صفحه اصلی

email: payamewatan@yahoo.com
 

 

استفاده و نشر مجدد مطالب پیام وطن تنها در صورت ذکر منبع اصلی نشر آن مجاز میباشد