www.payamewatan.com
     
 

کاندیدای اکادمیسین سیستانی
سویدن
- ۲۰۰۶/۱۲/۶

انجنیر احسان الله بیات،

قهرمان کمک های بشردوستانۀ افغانستان

   سه دهه جنگ و ویرانی  وآدمکشی بوسیلۀ گروه های افراطی در کشور، اکثریت مردم را چنان خاکستر نشین ساخته که باوجود کمک های جامعه بین المللی وسرازیر شدن میلیاردها دالر به افغانستان ،مردمی که هستی شان مورد غارت وچپاول زورمندان تنظیمی  قرارگرفته است، تا هنوزکمر راست نکرده ودر شرایط بسیارناگوار وسرمای جانفرسای زمستان در زیر خیمه های مندرس، بدون خوراک وپوشاک کافی بسر می برند.

   دیدن کودکان خوش سیما، اماگرسنه ونیم برهنه ومحروم ازلباس وپاپوش برروی برفها دربرون از خیمه های پاره پاره ، جگرهر انسان با احساس را آب وقلب هر آدم با وجدان را خون میسازد.

   یکی از این انسانهای بیدار وجدان، انجنیر احسان الله بیات است که چون فرشتۀ نجات بسر وقت مردم مظلوم وبی پناه وبیچاره افغانستان میرسد وبه فحوای این اندرزحکیمانه"چو استاده ای دست افتاده گیر!" دست افتادگان را میگیرد. این انسان با احساس ومردم دوست، در چه جاها ودر چه مکانهای نیست که دست انسانهای محتاج را میگیرد وبا پول نقد ومواد خوراکه والبسه وادویه به مردم مساعدت میکند؟ اومثل طبیب حاذقی بردلهای درد مندان جامعه  مرهم میگذارد و با دستگیری  از مظلومان وافتادگان وجدان اجتماعی خود را آرامش می بخشد.

   من این انسان شریف وجواد و با مروت را فقط از طریق تلویزیون آریانا دیده ومیشناسم وهیچگونه معرفت قبلی با ایشان ندارم که از کجاست وچکاره بوده است.  اما کارنامه های بشردوستانۀ او درافغانستان برمن واعضای خانواده ام چنان موثر و دلپذیر بوده است که همواره اخبار تلویزیون آریانا را می بینیم تا باز مساعدتهای مالی وانساندوستانۀ بنیاد بیات وسازمانده  آن، انجنیر احسان الله بیات، این انسان جوانمرد، ودلیربا شهامت را تماشا کنیم وبا دیدن او خود را تسکین بدهیم. فکر میکنم درافغانستان کسی نباشد که از دیدن سیمای مردانه وسخاوتمند آقای بیات بیدریغ  در ضمیرخود احساس  تحسین وتمجید نکند.

   ما شاهد بوده ایم که : بنیاد بیات در تمام ماه رمضان امسال به روزه داران  فقیر و محتاج در تمام نواحی کابل و یتیم خانه ها و زندانهای افغانستان از کابل تا قندهار وپکتیا و مزار شریف ودیگرولایات کشور افطاری تهیه میکرد وبه روزه داران تقدیم مینمود تارضای خدا را از طریق رضای بندگان خدا بدست آورد.

   بنیاد بیات به سیلاب زدگان مرغاب قبل از دولت ومؤسسات امداد رسانی بین المللی مساعدت رسانده است،ما شاهد بوده ایم که شخص انجنیر بیات به  مسافران جاده های یخبندان در برف کوچها غذا وکمپل رسانده است. انجنیر بیات آنکسی است که بجای نشستن درپشت بخاری گرم منزل خود، در عوض  موظفین پاک سازی شاهراه ها، شخصاً در برف پاکی شاهراه سالنگ درسرمای منفی ۳۰ درجه زیر صفرشرکت جسته و با بلدوزر وافراد خود به وسایط ومسافرین بند مانده در برفها کمک رسانده است، درحالی که قانوناً این وظیفۀ وزیر فواید عامه وموظفین شاهراه ها بود واست، مگر چنانکه من وهمه افغانها در صفحۀ تلویزن آریانا همه روزه به چشم سر مشاهده میکنیم، این انسان فداکار واز خود گذردر فکر مردم محتاج افغان است. این انسان بشردوست حتی به مناطق دور افتادۀ درحال جنگ در ارزگان وپنجوائی کمک های بشردوستانه خود را به مردم نیازمند رسانده است.

   بنیاد بیات نه تنها به مساعدتهای نقدی و جنسی خود به مردم مستمند ادامه میدهد، بلکه در کار باز سازی افغانستان نیزسهم بسیار فعال ومؤثرگرفته است. بنیاد بیات تا آنجا که من از طریق اخبار وگزارش های تلویزیون آریانا دیده ام، از پول وسرمایۀ شخصی خود در مناطق دور افتاده کشور به ساختن شفاخانه ها، مکاتب ومساجد پرداخته وحتی ازسرپناه برای زنان بیوه وبیکسی که شوهران خود را در جهاد از دست داده اند، نیزدریغ نورزیده است. وبدون مبالغه بنیاد بیات در این راه صدها میلیون دالر به مصرف رسانده است.

   دراینجا  سوالی پیدا میشود که چرا کمک های انسان دوستانۀ بنیاد بیات در حیات مردم محتاج ونیازمندما، این قدر محسوس وقابل لمس است، ولی کارهای بازسازی دولت افغانستان با این همه تشکیلات دورو دراز وبا آنهمه کمک های میلیارد دالری در حیات مردم حتی در پای تخت محسوس نیست؟ شاید برای این است که "بنیاد بیات" به آنچه  نیت کرده ، صادقانه پایبند است وبه منظورخدمت به مردم افغانستان صادق ترین اشخاص را استخدام کرده که از برف وباران وسردی وگرمی هوا هراسی ندارند وضمن عرضۀ خدمات خود، نیکنامی بنیاد بیات، را نیزمد نظر دارند،ولی نهادهای باز سازی افغانستان فاقد چنین افرادی اند وآنهائی که در این نهادها موظف اند، به جای خدمت به وطن ووطنداران خود، بیشتر به فکر خدمت بجیب خود اند.

   دوشب قبل شنیدم و دیدم کهً بنیاد بیات برای رشد فرهنگ وارتقای سطح شعور مردم با مساعدت هزاران کتب علمی و ادبی وتاریخی در زبانهای ملی پشتو ودری به کتابخانۀ عامه کابل و کتابخانه پوهنتون کابل وکتابخانه شورای ملی وحتی کتابخانۀ ارگ ریاست جمهوری وکتابخانه های ولایات کشور،خدمات بزرگ فرهنگی نیزانجام داده است که بایست به این خدمات ارج وبهای بزرگ نهاده شود. این درحالی است که بنیاد بیات در بخش تقدیر از هنرمندان ونویسندگان وشاعران وتدویر محافل ادبی وراه اندازی کنسرتهای پرشکوه با اشتراک هنرمندان برون مرزی افغان،همواره  زنگ غم از دل شنوندگان وبینندگان افغان زدوده است.

   بنیاد بیات، با راه اندازی شبکۀ جهانی تلویزیون آریانا ، گام بسیار بلندی در عرصۀ اطلاع رسانی از اوضاع رقت بار افغانستان برداشته است. ما افغانهای خارج از کشور تا قبل از فعال شدن این شبکه احساس کمبودی بزرگی ازناحیۀ  جریانات داخل کشور میکردیم، زیرا قبل ازپخش شبکۀ جهانی آریانا، فرزندان ما ازبرنامه های ایکه بزبان های ملی افغانستان نشر شود، محروم بودند ، اما خوشبختانه با راه اندازی شبکۀ جهانی آریانا این کمبود رفع شد،بخصوص که برنامه های شبکۀ آریانا همه با استندرد بین المللی تهیه میگردند وهربرنامه از دیگری بهتر ودیدنی تر است وگردانندگان برنامه ها همه درکار خود سعی وتلاش میورزند تا برنامه های جالب وآموزنده وموثرارائه کنند،برنامه های که تا کنون من دیده ام، واقعاً کم نظیر ودرسطح عالی بوده اند وهیچگاهی درافغانستان من برنامه هایی باچنین کیفیتی بالا مشاهده نکرده ام. قبل از همه اخبار وگزارش هایی که تلویزیون آریانا ارائه میکند، خیلی تازه، بیطرفانه وآگاهی دهنده  است، نطاقان اخباردر هرسه زبان دری وپشتو وانگلیسی در سطح عالی قراردارند.پرودسران برنامه های حقیقت، دیدگاه، وآنطرف واقعیت،لرغونی شتمنی، برنامه کودکان، برنامه انتخاب بینندگان وپنج آهنگ تاب خیلی موفق اند.

   نکتۀ بسیار پراهمیت در تمام برنامه های این شبکه این است که تا کنون از هیچ برنامه تلویزیون آریانا حرف وسخنی که از آن بوی تبعض قومی یا زبانی ونفاق ملی بمشام برسد شنیده نشده است، درحالی که در تلویزیونهای خصوصی دیگر متاسفانه و یروس نفاق ملی بگونه های مختلف جلوه کرده است.

   آیا در افغانستان غیر از بنیاد بیات و انجنیر بیات کس دیگری نیست که پول وسرمایه داشته باشد وچون بنیاد بیات  در راه کمک های بشردوستانه قدم بگذارد ؟ بدون تردید کسانی بسیاری هستند که پول وسرمایه دارند، ولی دارای احساس بشردوستی نیستند وغریزۀ  پول دوستی وسرمایه اندوزی چشم وجدان شان را کورکرده تا درفکر مردم بیچاره وهردم شهید افغانستان نباشند. امروز در شهر کابل تمام  رهبران تنظیم های هفت گانه پشاور ورهبران هشت گانه ایران با سرمایه های هنگفت حضور دارند وهریک شان در قصرهای افسانوی با خدم وحشم  وزوجات متعددزندگی میکنند. وبرخی از آنها حتی ده چند بنیاد بیات پول وسرمایه دارند، مگرهیچ یکی از آنها، اینقدر همت واینقدر مروت و مردانگی  ندارند که دست بسوی مظلومان ومحتاجان هموطن خود درازکنند و خرچ یک زمستان مثلاً یکصد خانواده رابدوش بگیرند واعضای خانواده ها را از رنج سرمای جانسوز کابل نجات دهند تا کاهی از کوه های گناه خود را کم کرده باشند. برخی میگویند اینهاحتی اگر یک دهم زکات پولهای نقدی که در بانکها دارند به این مردم بیچاره کمک میکردند، شاید امروز این همه گدا و فقیر و بیچاره در وطن نمیداشتیم.

هموطنان بزرگوار!
انسان موجودی است که در اجتماع پا به هستی میگذارد، بزرگ میشود، از محیط ماحول خود می آموزد، خود را میسازد و بر محیط ماحول خود تاثیر میگذارد.

   شخصیت انسان، در جریان فعالیت های اجتماعی وتاثیر گذاری برجامعه واز طریق بکار گیری ارز شهای اجتماعی وانسانی حادث ومتبلور میشود. ودرچنین وضعیتی است که  شخص در جامعه به عنوان شخصیت ملی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی تبارز میکند ومردم  به توانائی  شخصیت او پی میبرند وبه قدرت سازماندهی آن شخصیت باور پیدا میکنند. با این منطق میتوان گفت: اینک جامعۀ ما پس از سی سال کشت وکشتار وتخریب کردن همه ارزشهای مادی ومعنوی، صاحب یک چنین شخصیتی فدا کار و از خود گذری شده است  که قصد دارد خرابیها را مرمت کند، بردلهای شکسته وزخمی  مرهم گذارد وسرشک از چشمان یتیمان وبیوه زنان ومادران داغ دیده پاک نماید.این شخصیت پاک نهاد ودلسوز ومهربان وازخود گذروسازمانده بی بدیل، آقای انجنیر احسان بیات است که شایسته است اورابه عنوان  "قهرمان کمک های بشردوستانه " مردم افغانستان بنامیم، زیراقهرمانان ملی کسانی استند که اشکهای مردم را از رخ شان پاک کنند، نه آنانی که خانه وکشانۀ مردم را ویران وشهر کابل را به خاکدان تبدیل کرده اند. قهرمان ملی به کسی  باید گفته شود که بدون چشمداشتی ، از مال ودارائی خود بگذرد و به اقشار محتاج و بینوای کشور به موقع کمک برساند. قهرمان ملی بکسی باید گفت که ازمنفعت شخصی بگذرد واز حساب خود به اعمار مکاتب و بیمارستانها و سرپناه برای زنان بیوه و بیکس بپردازد، نه آنکه مکاتب وبیمارستانها و وجاده ها وپلها راویران وملت را دچار فقر ودربدری کرده باشد. قهرمان ملی را باید مردم بدون اکراه و بدون زور و بدون ترس  با خوشی و طیب خاطر و صفای  باطن در اذهان وقلوب خود بپدیرند وجای بدهند، وشایستۀ چنین لقبی امروز غیر از آقای انجنیر بیات که میتواند باشد؟

   دانشمندان آگاه وقلم بدستان رسالتمند! ازشخصیت های اجتماعی وملی باید پاسداری کرد واز آنها بخاطر داشتن حس قوی بشردوستی وعواطف نیک انسانی شان قدر نمود وآنها را به جامعه بشری معرفی باید کرد تا سرمشق تقلید دیگران گردند. بدون تردید تاریخ نام چنین شخصیت های خیر وجواد و راد مرد را در سینۀ خود ثبت میکند ونام نیک آنها را به نسل های فردا انتقال میدهد. زنده باد افغانستان

زنده وموفق باد انجنیر بیات،

 قهرمان کمک های بشردوستانه افغانستان

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<