www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

کاندیدای اکادمیسین سیستانی

اشغال موسی قلعه، توطئۀ جدید پاکستان

برخورد دولت با آن قابل تائید است !
 

   از بیستم ماه جنوری سال روان  ببعد که نگروپونته، مدیر ادارۀ اطلاعات ملی امریکا به کنگرۀ آن کشورگزارش داد: "پاکستان  جای امنی برای القاعده است وازآنجا برنانه های خود رابرای شرق میانه وافریقا سازماندهی میکند وبه منافع امریکا صدمه میزند"، وبلافاصله این اظهارات از جانب دولت افغانستان تائید گردید، آتش زیر پای پاکستان وحامیان طالبان روشن شد.

   بدنبال  اظهارات این مقام سیا، رئیس جدید سنای امریکا از حزب دموکرات، خانم نانسی پلوسی در رأس هیئتی از سناتوران وسپس وزیر خارجۀ امریکا وبعد وزیر جدید دفاع امریکا رابرت گیتس به اسلام آباد وافغانستان سفر کردند وبا سران ومقامات بلند رتبۀ هردو کشور تبادل نظر نمودند وبا ایقان به حمایت پاکستان از گروه طالبان وسران القاعده، رئیس جدید سنای امریکا، حتی کمک های امریکا به پاکستان را منبعد وابسته به میزان همکاری آن کشور در امرکنترول مرزهایش با افغانستان وانمود ساخت.

   در همین راستا وقتی قوماندانی نیروهای ناتو به یک ژنرال امریکائی تعلق گرفت، این ژنرال با صراحت اعلام داشت، ازاین ببعد طالبان را حتی درخاک پاکستان تغقیب خواهد کرد،میخواست به جهانیان بگوید که طالبان از پاکستان برنامه ریزی میشوند وبعد از عملیات تخریبکارانه درافغانستان دوباره به آنکشور برمیگردند، ولی دولت پاکستان مثل همیشه بازهم با پرروئی از حضور طالبان وسران القاعده در خاک خود انکار کرد وگفت : طالبان وسران شان در خود افغانستان در میان مردم پایگاه وطرفدارانی دارند.

   از آن تاریخ ببعد ما شاهد اقدامات وتوطئه های  تازۀ  ISI ودولت آن کشورهستیم. این بار پاکستان برای اینکه توجه جامعه جهانی و نیروهای بین المللی درافغانستان را به اهمیت وقدرت طالبان در میان مردم نشان بدهد، حملات تخریبکارانه طالبان را ازولایات  هم مرزبا پاکستان، کمی دورتر به داخل کشور ما کشانده است.

   بعد از درگیری نیرو های ناتو با شورشیان طالبان در پنجوائی که مردم محل رابحیث  سپرخود قرارداده بودند، و درچنی حالتی وتمیزدادن طالبان از مردم عادی وغیر نظامی در یک محل برای عملیات هوائی یک امرغیر ممکن است ، بنابرین نیروهای ناتو برای نشان دادن قدرت خود به طالبان، بدون مشورت با مسئولین امنتی افغانستان به حملات هوائی دست زدند وتلفات انسانی فراوانی  بجا گذاشتند. درآن عملیات تعدادی از افراد غیر نظامی کشته شدند ، واین امر، موج عظیم تنفر وشکایت مردم محل را از عملیات نیروهای بین المللی بهمراه داشت،تا جائی کرزی  را واداشت به حال مردم مظلوم  و برباد رفتۀ پنجوائی قندهارقلباً اشک بریزد، و به آدرس پناهگاه طالبان یعنی پاکستان سخنان تندوتیزوصریحی بیان کند.

  اینست که پاکستان، اکنون با اعزام اجباری  گروه های دهشت افگن طالبان والقاعده به موسی قلعه وکجکی در ولایت هلمند، میخواهد طوری وانمود کند که ، اینک طالبان درآنسوی قندهار، در ولایت هلمند نیز هواداران وپایگاه هائی دارند وشورش طالبان، یک شورش عمومی وملی است ونیروهای بین المللی باید با آنها همانگونه رفتار کند که دولت پاکستان با قبایل وزیرستان شمالی داشته است. سخنرانی اخیر پرویز مشرف مبنی موجودیت طالبان ورهبران شان در داخل افغانستان، که بلادرنگ از سوی یک مقام وزارت داخلۀ افغانستان تردید شد، به همین منظور سازماندهی شده است. تا بدگمان مجامع بین المللی ویقین امریکا را از خود دور سازد. تاثیر این نوع تبلیغات پاکستان تا حدی موثر افتاد که نمایندگی دفترسازمان ملل متحد درکابل نیز به این امر قانع شد تا بیان کند که دولت افغانستان باید با رهبران مخالفان (ملاعمر وحکمتیار) به گفتگو بنشیند.

  اظهارات اسدالله وفا، والی هلمند مبنی ورود نزدیک به ۷۰۰ تن ازافراد وابسته به طالبان والقاعده از پاکستان به موسی قلعه وکجکی چیزی نیست که برای نیروهای ناتو وامریکا پوشیده باشد، اما دولت افغانستان که بدرستی از ترفندها وتوطئه های پاکستان در رابطه با امنیت کشور واقف است، بخاطر حفظ حیات مردم بیدفاع وغیر وابسته به گروه طالبان تاکنون که دوهفته از اشغال مرکز ولسوالی موسی قلعه میگذرد از بمباردمان موسی قلعه خود داری کرده است. ورنه نابودی طالبان درموسی قلعه ودیگر نقاط هلمند در برابر امکانات نیروهای ناتو وامریکا، کار بسیار مشکلی نیست، اما برای پاکستان زهرطرف که شود کشته  خیراسلام آباد است. از نظر پاکستان اگر مردم عادی کشته شوند، قربانیان از سر تاثُر برای انتقام گیری از نیروهای خارجی، به گروه طالبان می پیوندند، واگرازطالبان کشته شوند، این تاثربیشتر سبب غیض وبرافروختن آتش انتقام  آنها در مقابل نیروهای دولتی وبین المللی میگردد که در هردو صورت باعث نا امنی وبرهم زدن ثبات  درافغانستان میشود، چیزی که آرزوی پاکستان است .

   با گذشت پنج سال از سرنگونی رژيم طالبان واستقرار حکومت کرزی بجای آن در افغانستان، مسئله نا امنی و فعاليت های دهشت افگنانۀ گروه طالبان به تحریک استخبارات نظامی پاکستان، هنوز يک معضلۀجدی در برابر دولت اين کشور و حاميان بين المللی آن محسوب می شود. سفراخیر رئیس جمهور کرزی به انگلستان وایتالیا نیز برای آگاه ساختن رهبران آنکشورها از توطئه های جدید پاکستان در ارتباط به افغانستان است.

   ما هوشیاری وتأمل دولت ونیروهای امنیتی افغانستان را بجای اشغال شتاب زده موسی قلعه که تلفات انسانان بیگناه محلی را به همراه دارد، یک هوشیاری سیاسی بجا میدانیم وتا آنجا که به تصرف دوباره آن به کمترین تلفات میسر باشد، به دولت افغانستان حوصله مندی آرزو میکنیم. قلم بدستان افغان باید هرچه بیشتر درافشای دسایس وتوطئه های پاکستان سهم بگیرند و دولت افغانستان  را به موضعگیری برحق واستوارترش در برابرتوطئه های پاکستان تشویق ورهنمائی کنند.

 پایان ۱۶ /۲ / ۲۰۰۷

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<