www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:18.08.2007

پوهنیاربشیرمومن

به مناسبت هشتادوهشتمین سالگرد استراداستقلال کشور

   هشتاد وهشت سال قبل از امروز  شاه امان اله خان  پس از وفات پدرش در خطابه خویش به مردم چنین گفت: من این تاج را بخاطر آزادی های داخلی وخارجی بر سر می نهم ، من امید وارم تا شما مردم شریف مرا درین راه کمک نماید. طوریکه آشکار است انگلیسها 3 باربه خاک ما لشکر کشی نمود وسر انجام پس از جنگهای نابرابرکه استعمار برتانیا  به منظور تحکیم سلطه خویش بر کشور ما تحمیل کرد، هر گز موفق به باداری  دوامدار درین سر زمین نه شده اند. تاریخ افغانستان مبین این واقعیت است که افغانها عاشق آزادی هستند وبخاطر آن پیوسته وبلاوقفه ، ایثار وجان فشانی کرده اند و این امر باعث ان شده تا مطالب دیگر به حاشیه رانده شود. این ملت مغرور وسر کش غلامی کسی را نپذیرفته وسر تعظیم  به کس فرو نیاورده است. شاه  امان اله خان با درک این واقعیت همراه با دیگر یارانش استتقلال را اعلان کرد. اما دولت بریتانیا یعد از حیله ونیرنگ زیاد بالاخره مجبور گردید تا به تاریخ 28 اسد 1289 آزادی کامل را به رسمیت بشناسد وشاه جوان اساس یک دولت مدرن ودموکراتیک را بنیاد نهاد که متاسفانه  به تحریک انگلیسها  بواسطه  امیر حبیب اله کلکانی سقوط داده شد وتا امروز همان سیاهی به شکلی از اشکال ادامه دارد. به هر صورت 28 اسد روز استرداد استقلا ل کشور ما وتحقق کار ساز یگانگی ملت افغان است. برای نسل جوان استقلال واستقلال طلبی افغانستان که همین اکنون در سراسر کشور آزادی وعدالت را شعار می دهند،این روز که توسط  غازی امان اله خان علم بر داری  واعلان گردید، یک روز بزرگ ملی وجشن ملی به حساب می آید. جوهر استقلال خواهی  رهائی از اسارت وبرده گی است وجنبش های استقلال طلبانهء تاریخ پیوسته از تسلط استعمارگران واز امر ونهی شان به تنگ آمده وخواهان آزدای  وحاکم بر سر نوشت خود میشوند. پس اگر به بهانهء استقلال آزادی نفی ومحدود شود غرض اصلی استقلال خواهی نفی شده است، در نتیجه آزادی هر گز تابع متغیری از استقلال نمی تواند باشد. ولی بر خلاف در صورت پذیرفتنی وممکن است که دولت خارجی ویا سازمان ملل از راه های مشروع بین المللی جامعه را برای خروج از اسارت وبرده گی در برابر دولت مستبد کمک وپشتیبانی نماید. درین صورت دخالت خارجی قابل تحمل تر ازاستبدا د داخلی است. مشروط بر اینکه دولت ویا دول خارجی  کلتور وعنعنات مردم را احترام بگذارد ودر جهت ایجاد جامعه مبنی بر قانون وبر اساس پرنسیپ های معلوم سازمان ملل واعلامیه حقوق بشر عمل نمایند. نه آن چیزیکه سربازان امریکائی امروز در افغانستان انجام میدهند که به خاطر یک فیر از یک قشلاق تمام آن را به آتش میکشند ، عروسی های مردم را مراسم به خاک سپاری مردم  وغیره اجتماعات را به وجود اسرار مکرر پریزدنت حامد کرزی زیر آتش قرار میدهند وحاضر به هماهنگی با قوای داخلی نمیشوند، ووهمزمان به انواع تجاوزات واز جمله به تجاوزات جنسی دست میزنند .امروز امریکائی ها عملاً دولت آقای کرزی را بی اعتبار وفاقد صلاحیت ساخته است، آقای کرزی ظاهراً رئیس جمهور کشور است اما قدرت واقعی  هنوزهم در چنگال همان قوماندانان وغارت گران است، که بد بختانه امریکا از ایشان پشتیبانی میکند.  به همین شکل در بخش خارجی ایالات متحده امریکا کماکان به عوض فشار بالای پاکستان به حمایت از آن ادامه میدهد.  روشن است که چنین اعمال خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی است وهر گز برای مردم افغان قابل قبول نیست وهمین اعمال و ناروائی امریکائیها عامل اصلی اوجگیری جنبش طالبان در کشور گردیده است.  از جاب دیگر با وصف آن که در سراسر کشور مان انواع جنایات  خود وبیگانه جاری است، نیروهای دموکرات حتی در خارج از وطن هیچ گام جدی را به منظورهم آهنگی وتفاهم بر نداشته اند ودر مجموع گروه ها وجمعیت های اپوزیسیون کمافی سابق دچار ضعف وپراگنده گی هستند. مردم افغانستان از تمام  نیروهای چپی وراستی که دست شان به خون مردم آغشته نباشد (در اینجا افراد منظور است نه سازمانها به دلیل اینکه حکم کردن در مجموع به یک حزب وجنایت کار خواندن آن ویا قوم کسی بی خردی مطلق است) و به برتری خویش نقش پیشقدم وشایسته را قائل هستند، می خواهد که لیاقت وشایستگی خود را قبل از همه در اتحاد صادقانه  وگذشت از منافع شخصی وگروهی با دیگر نیروهای ملی در عمل نشان دهند، زیرا در شرایط کنونی فقط با وحدت عمل  به حیث نیروی فشار  بالای دولت میتوانند جلو فساد، چوروچپاول،بی قانونی وجنایات را بگیرند، بدون همکاری این نیروها وایجاد صف علیه غارتگران همه حرفها مفت  وواهی بوده وهیچ چیزی کرده نمی توانند وفقط به وضعیت موش که در بوتل شراب افتاده بود  صدا میکرد  که کجا هستید پشکها... شباهت خواهد داشت.  نیروها وشخصیت های که خود را ملی وبا نفوذ میدانند وداد از مردم، ترقی، وعدالت میزنند  باید بدانند که هر حرکت منفی دولت وهر جنایت وخرابی که در وطن صورت میگیرد ، نیتجهء پراگنده گی وخود خواهی شماآقایون است، ومسئولیت آن به دوش شما خواهد بود وفردا حق آن را ندارید که در برابر فرزندان وطن با سر بلندی حرف بزنید   مردم از شمامی خواهد اگر دورغ نمی گوید ، فریب نمی دهید واگر بالای ما تجارت نمیکنید ، باید سلیقه ها، خط های فکری سیاسی، ایدیا لو ژ یکی ودیگر امراض مهلک را درین برهه حساس تاریخ به منظور صلح وصفا واستفاده از کمک های بین المللی  کنار بگذارید وخود خواهی ها وخود بزرگ بینی ها را قربانی  مصالح ومنافع افغانستان کنید. بیاید به پاس حرمت روح پاک شهیدان راه آزادی، استتقلال  ورفاه کشوروپرچمداراسترداد استقلال کشور شاه امان اله خان، به اعتقاد کامل به تمامیت  ارضی کشور واستقلال همه جانبهء آن، حقوق انسانی وقومی ،مردم افغانستان را در همه    مناطق و ولایات کشوربه دیده احترام  وتکریم  بنگریم  وآداب ورسوم ولهجه ها هر قوم  وتبار راچون شاخه های پربار درخت کهن بنیاد فرهنگ وتمدن افغانستان به حساب آوریم  ودرپاسداری از آن درمسیر آمیزش ویگانگی ملت سرفراز افغانستان وبالنده گی کشور تلاش  نمائیم  وبا باور مندی به این شعار پناه ناپذیر که هرنقطه خاک افغانستان خانه هر افغان است ومیراث فرهنگی وتمدنی واقتصادی کشور را از آن همه مردم این مرز وبوم بدانیم.  سرناهای  شوم دشمنان وطن ووحدت ملی که گاه وبیگاه اینجا وآنجا زمزمه میشود ،را محکوم نمایم وبه حکم تاریخ ورسم پر بار افغانها با همه مردم آزدایخواه و استقلال طلب افغانستان در بوجود آوردن آینده درخشان وایفای دین خویش تلاش نمایم.

پاینده باد استقلال افغانستان

درود به هموطنان مبارز وآزادیخواه افغانستان

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<