www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:17.10.2007

م . ا . ناصح

یکی دو گپ

صادقی اغا سلام علیکم،

 پشتونها میگه اول سلام، پسی کلام. گرچه کتی تو خو دم نقد کدام کلام ملامی ندارم،  فقط چندتا گپ اس کوتاه، لاکن خوب فکریته بگی، چورتی ته هم بزن . کاری که شروع کدی نقصش به کی میرسه. مه که می بینم اول به کسی که تو ازیش دفاع میکنی، دوم ازو حزبی که تو اوره  از خود میدانی. سوم به خودیت که خوده ریشخند  میکنی.

ما خو گفتیم که ادمی جایزالخطاست، سهو وخطا از هر کس سر میزنه، از تو هم سرزد   راستیشه پرسان میکنی کتی خود گفتم که بیا، دمی ریسپانکشی گروه ها و سازمانها گد نه شو.  تو یک گپ زدی، دیگا تیر خوده اوردن  مه هم گفتم دبی عقلو نه یا لری، یا غلی اگه گپ شور بخوره، ادم های سبک، کلی ره کتی خود سبک می سازه، بی ازو دریا با ای رقم  اوخوردن مردار نمیشه.  از هر کسی که شریعته می فامه پرسان کنی همی گپه بریت میزنه.

لاکن نی،  مالوم شد تو ازوای نیستی که گپ ده گوشش بره.  گپ باید که ده گوش تو چوخ شوه. بخیالیم که خرمگس ده جانت چسپیده، تا کمی خرخره نشی علاج نداره و ای دفه که سرو کله تو از اریائی هم بیرون شد، حالی خوب گوش کو ـ 

همی تو که چتیات ته شمشیر  شاه شجاع ثانی نام ماندی  امی تو نامرد خو پیش از  هر چیز قبول کدی که امو خدا بیامرز شاه شجاع ثانی اس.  لاکن چیغ و پیغ انداختی که امی داکتر نجیبه چرا چیزی نمیگین، امو هم خو شمشیر خدا بیامرز بو د.  برو تو خوش که میگی شاه شجاع ثانی بود باشه، لاکن کدام لوده کتی تو قبول خات کد  که داکتر نجیب "شمشیر  شاه شجاع" تو بود.

او بیادر ، کور هم می فامه که دلده شور اس، همه می فامن که داکتر نجیب شمشیر ملت بود که ده فرق تفکر شاه شجاعی و شاه شجاع گک های حقیر  خورد.

 اگه گپ کلان شوه باز تمام دلیل هایشه بریت میگم و ده پهلویش یگان گپ های دیگه هم . باز هموسات، همو مسلات  لاکن یک پرسان از تو دارم : امی تو دوست خدا بیامرز ببرک کارمل استی یا دشمنش ؟

اول خو تو دروغ گوی برامدی، با ای دروغ هایت کلی ره با او دشمن می سازی . هرکس که د کلیت گشت سریش تهمت کدی، اخر مالوم شد سرلوڅ، نه کدام نام مستعار اس ونه نماینده کدام تشکیل، مرد واری ادرس خود را برایت نوشت لاکن تو چشم سفید  که قصد شر اندازی داشتی باز هم امو گپهایته ده اریائی کشیدی، میخواهیجنگ حزبی هاره از سر کوه تماشا کنی  اخر شرم هم خو، خوب چیز اس .

دیگه ای که کسی که خودش ده خانه شیشه ئی شیشته باشه بسیار بی عقل خات بود که دیوالهای مردمه کتی سنگ بزنه. اگه کسی یک سنگ محکم زد خو خانه یش خراب شد. تکه تکه میشه.

او بیادر اگه گپ یک دفعه ده گور بابه کشید، امو کست های ره که قدیر  خان وزیر داخله، از دفتر حزبی تان ده مکرویان پر کده  بود ده میدان برایه، باز او رسوای ره کجا می بری، تو خو بی ازو چندان چیزی نیستی لاکن مرده و زنده خوده ده رسوائی برابر خات کدی. برو بچیم ده مابین حزبی گک هایت که شیشتی باز هرچه که میگی کار خودت، انترنیت و مطبوعات جای ازی گپ ها نیست.  ای گپ ها تبلیغات حربی گک های تان نیست. مردم بسیار چیز ها ره میفامه  و مردم داکتر نجیبه دوست دارن، بری سات تیری بچه گک ها ایلایش نمیته. گپ مره گوش کو  برو کتی شتر خار بازی نه کو که اوگاریت میکنه. داکتر نجیبه بانین که سنگین ده جای خودیش و  ده مابین مردمش باشه، اگه نی روحانیت او شماره می شرمانه، رسوا و بی پرده میشین.

امو کارمله هم بانین، ده هر جائیکه اس ارام خو کنه، بی ازو هم خدا و تاریخ قضاوت مستقل خوده میکنه، شما چرا او بیچاره ره ده دهن مردم میتین. گپ امی ریشسفیده قبول کو، اگه تندور گرم شد هرکس ده او نان خوده پخته خات کد در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

وما علینا البلاغ

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی