www.payamewatan.com
     
 

ع. سنجش

به مقام محترم تشکیلاتِ مؤقت اعضای حزب وطن،
 در داخل و خارج از کشور!!

برادران عزيز:

   قبل ازهمه از اقدام  نيک و وطن پرستانه  تشکیلاتِ مؤقتِ اعضای حزب وطن سپاس گذاری  مينمايم  که  به ياد  انعده اعضای حزب وطن که جان های شيرن خويش را يکجا باعزيزان و اطفال نازنين خويش در راهی دفاع از نوامیسِ ملی کشور از دست دادند يا د آوری نمودند.  ازین اقدام ایشان حمایت نموده و آن را به دیدۀ قدر مینگریم.  سپس لازم میبینم تا در مورد عللِ عملی نشدن سیاست مصالحۀ ملی و پیامدهای ناگوار ناشی از آن مختصراً اظهار نظر نمایم:  

دوستان ارجمند!
اين يک واقعت است که  نسبت به عدم درک  و خيانت  بعضی از رهبران  در داخل حزب که خلاف سياست آشتی ملی واقع شدند همچو حالت در کشور به ميان آمد.  این عمل آنها
 نتنها باعث  ازبين رفتن  رژيم وناکامی سياست خیرخواهانۀ مصالحۀ ملی و حزب وطن شد بلکه باعث ایجادِ مشکلات بی مانند برای  اعضای صداقتمند حزب وطن و در مجموع تمام مردم افغانستان گردید.  اگر این خیانت درون حزبی، توأم با تحریکات خارجی آن به انجام نمیرسید، مردم دچار مشکلات و سرگردانی های مزید نمی شدند، اردوی افغانستان، که یک قرن قدامت تاریخی داشت، همچو به یکبارگی از بین نمیرفت و دارایی های عامه و خصوصی غارت نمی شدند.  مسئولین این همه بدبختی ها که بعد از سال ۱۹۹۲ پی هم دامن گیرِ مردم افغانستان گردیدند همان چند تن از عناصر بی احساس در رهبری حزب بودند که با نیات شوم و خائنانه پیوستند.   یقیناً مردم افغانستان  همچو افراد را  نخواهيد بخشيد. اگر اتحاد و فعاليت صاداقانه درامر تحکيم مصالحۀ ملی صورت می گرفت، قرین به یقین است که امروز کشورِ ما دارای قدرت بزرگ سياسی و نظامی میبود و باور کامل دارم که  به همچو روزگاری روبرو نمی شديم و مسايل مربوط به  افغانستان به شکل مسالمت آمیز حل وفصل ميگرديد.  زيرا  تعدادِ اکثريت مردم افغانستان از سياست مصالحۀ ملی  پشتبانی ميکردند و طرفدار طرح سياست مصالحۀ ملی  بودند. 

   ولی اینک میبینیم که همان عناصر، که یک بار امتحان خود را داده اند،  بازهم باز هم قسمت خود را به آزمایش گرفته اند و در تصور رهبری حزب هستند و بازارِ حزب سازی و نهضت سازی ها را گرم کرده اند ولی برای سیاهی لشکر از همان حزب مادر سرباز گیری میکنند.  چنین فعالیت ها نشاندهِ آن است که آینها   فقط يک  مرام دارند و آن این است  که چه گونه رهبريت آن حزب را حاصل نمايند.  اینها هیچگاه نیت احيای حزب وطن  را ندارند زيرا اگرميداشتند، در آنصورت به ساختن احزاب جداگانه چه ضرورت بود؟

دوستان گرامی!
   ما مزۀ نفاق راچشيدم و میبایست که از آن عبرت نیز میگرفتیم که نشد. من به آنعده از اعضای حزب که تحت يک نام و نام ديگر زير قيادت همچو افراد جمع شده اند ابراز ميدارم  که  تحت نام حزب وطن جمع شويد نه تحت نام افراد و اشخاص، زيرا تحکيم سياست مصالحۀ ملی در کشور خواست همۀ افغانها است (خرید و فروش تصاویر شهید دوکتور نجیب الله، طراحِ این سیاست، در کوچه ها و بازار های کشور و محبوبیت روز افزون وی در بین اقشار مردم مدللِ بر صحت و صداقت این ادعاست). پس نبايد قربانی سياست نفاق گرايی  شويم،  بهتر است که  متحدانه در احيای مجددِ حزب وطن و ادامه سياست مصالحۀ ملی که تقاضاى مردم افغانستان است بپردازيم.  اقدام تشکیلاتِ مؤقت اعضای حزب وطن در داخل و خارج از کشور، اگر صادقانه باشد يک گام نيک است و پيروزی بزرگی را کسب خواهد کرد.

گرامی باد نام و خاطرۀ پر افتخار شهيد ډاکتر نجيب الله

پیروز باد مساعیِ خستگی ناپذیری اعضای صادق حزب وطن
در راهی ایجاد تفاهم و احیای مجدد حزب وطن

با احترام

سنجش

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<