www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:12.09.2007

نوشته اندری سیرینکو
ترجمه امرالدین سرحد

اردو ملی افغانستان گوشت دم توپ ناتو

 

پلانهای ریفورم  اردو افغانی درگرماگرمی عملیات جنگی

بعد از سه سال اردو ملی افغانی اماده خواهدبود  تا درعملیات های ناتو خارج از کشور خویش اشتراک ورزد قسمیکه معاون اول وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان احمد یوسف نورستانی اظهارداشت شمولیت قطعات قوای مسلح افغانی جمهوری اسلامی افغانستان در قطعات اتحادیه اتلانتیک شمالی که به اساس فیصله های  بروکسیل به مناطق گوناگون دنیا ارسال میگردد یکی ازاهداف پلان وردگ محسوب که نظریات ریفورم ومدرن کردن اردو ملی افغانی انچه که مصمم است تادرسال 2010 ریس  امور نظامی افغانستان عبدالرحیم  وردگ انرا باید عملی نماید.

دورنمای متحد ناتو

 درخطوط عمومیپلان وردگ که از طرف احمد یوسف نورستانی درکنفرانس پرابلم امنیت بین المللی شورای همکاری اروپا وتشریک مساعی اتلانتیک ناتو طوریکه درگذشته نزدیک درشهراوخرید ماکیدون دایر گردید درانجامعین وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان  درک کرد که عملی کردن مفکوره  ریس او تغیرات اساسی وبنیادی ماموریت افغانی دراتحادیه اتلانتیک شمالی است .

به گفته احمد یوسف نورستانی پلان وردک ازسه مرحله متشکل ودو تاسه سال را دربر میگیرد .بدین ترتیب اوحتما باید بطور قاطع درسالهای 2009 و2010 جامه عمل به ان پوشانیده شود .احتمال ان ممکن است که زمان اخرین تغیرات قطعی وبنیادی درقوای مسلح افغانی در سال 2009 بوده که درجمهوری اسلامی افغانستان انتخابات نوبتی پارالمانی وانتخابات ریاست جمهوری وصلاحیت های ریس دولت حامدکرزی به اختتام میرسد غیر تصادفی نیست .

احمد یوسف نورستانی تاکید نمود که اهداف ستراتیژیکیپلان وردک عبارت  ازدستیابی به خود مختاری افغانستان درتامین امنیت خویش میباشد .شرایط کلیدی حل چنین مسایل ،عصری ساختن اوردوملی افغانستان بطور اثر بخش وموثران به یک قوای مسلح شایسته وکامل است .گمان میرود که بدست اوردن چنین شایستگی درتامین تجهیزات تخنیکی اوردوملی افغانستان به مقیاس وستندرت اتحادیه اتلانتیک شمالی به هراندازه سریعتر وهرچه زودترصورت گیرد همین اجرات غرض بدست اوردن همه جانبه   شمولیت اپراتیفی و یکجا شدن اردوجدید افغانی بانیروی ناتو صورت گیرد بهتر  میباشد . احمد یوسف نورستانی خاطر نشان ساخت که درمرحله نخست پیاده ساختن پلان وردکتنظیم نمودن میکانیزم دایمی تامینات مالی وبودیجوی باکفایت برای  اردو ملی میباشد . به گفته معین اول اداره نظامی افغانستان که قبلا بعضی اوقات  وقفه زمانی درتادیه معاشات که به علت نارسیدن کمک های پولی کشورهای غربی به اردوی ملی افغانستان ارتباط داشت که چنین سکتگی تاثیرات منفی را بالای سطح پیشبرد اهداف وتقاضای عصر حاضر وارد کرد .طوریکه نورستانی تاکید کرد ضرورت بران است که درمرحله نخست ریفورم بنیادی وسهم گیری تامینات مالی درعصری ساختن اردو ملی افغانستان بطور معادل ودایمی صورت گیرد  بهتر خواهد بود که تا این اجرات به اردو افغانستان اجازه دهد تا قراردادهای ضروری راعقد تا  تخنیک های محاربوی وهمچنان اعاشه وتامینات پرسونل مربوطه خویش را اکمال نماید.درجریان اجرات نخستین مرحله پلان وردک اکیدا باید بیشتر اکمال ضروریات اردوی ملی افغانستان بطور قناعت بخش بخصوص به هلیکوپتر ها ، طیارات جنگی وهمچنان ارتقای تعداد پرسونل قوای مسلح افغانستان میباشد صورت گیرد. اگر نورستانی را اعتبار کرد ،امروز نیروی امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان به تعداد 50 هزار نفر بالغ میگردد.  وتا اخر سال   2007 دراردو افغانستان به تعداد 64 هزار سربازان وافسران محول وظیفه خواهد شد.

وبه سال 2008 درپلان است تا تشکل پرسونل ان به 70 هزار نفر ارتقا یابد . احمد یوسف نورستانی خاطر نشان ساخت ، که امروز سطح فرار سربازان از ردیف اردو ملی افغانستان از 10 تا 12 نفر اضافه نمیگردد ..     واین ارقام نشان داده شده  قابل قبول وپزیریش بوده ونشان دهنده  ان است  که به خدمت عسکری درصفوف اردوی افغانی جلب وتوجه برا ی مردان را گردانیده است .

درمرحله دوم عملی ساختن پلان وردک مدرن کردن اردوی ملی افغانستان که د ران بیشتر ازهمه   سهم گیریی فعال وپیشبرد فعالیت های نظامی __ اپراتیفی خاصی غرض حفظ وحمایه ثبات درافغانستان میباشد . به قول نورستانی درین مرحله کنترول از اقدامات نظامی اردوی ملی افغانستان باید از اتحادیه اتلانتیک شمالی درساحه افغانستان حتما به قوماندانی اردوی ملی افغانستان و دولت افغانی انتقال گردد . احمد یوسف نورستانی اعلام داشت که ضرورت است تا درماموریت های قطعات جنگی ناتو درافغانستان کاهش ودرتعداد ان تجدید نظر صورت گیرد نورستانی خاطر نشان ساخت که محتوای ماموریت أیساف برای کشور های غربی به25 و30 ملیارد دالر سالانه تمام میشود بدین ترتیب کاهش گروپ های نظامی اتحادیه اتلانتیک شمالی درجمهوری اسلامی افغانستان به غرب و سیله مالی وپولی هنگفتی را صرفه جویئ میکنددراخر، مرحله سوم ریفورم نظامی حتما باید به ختم پروسه عصری  شدن  اردوی افغانی به ستندرت ناتو هم ردیف گردیده وبطورکامل جوابگوبه ضروریات تخنیک جنگی ، وتجهیزات خصوصی میگردد .

احمد یوسف نورستانی اعلام داشت که همانا بعد ازین امکان داردموضوع اشتراک قطعات افغانی  درماموریت های صلح دوستانه وماموریتهای امنیتی اتحادیه اتلانتیک شمالی درخارج از جهوری اسلامی افغانستان وحتا دردیگرمناطق دورافتاده ازافغانستان بررسی خواهد شد .                

 ریزرف برای عراق

 پلان وردک طوریکه ازطرف معین اداره نظامی جمهوری اسلامی دراوخرید تشریح گردید درحقیت امردرجهت گیری به سوی واردنمودن فشاربالای نیروی ناتو درمدت سه سال أینده میباشد غرض بی اثرساختن کمیت مقاومت ازطرف رهبری اتحادیه اتلانتیک شمالی تیم وزارت دفاع افغانستان مجبور است مدارک مالی را غرض(اقتصادی بودن وسیله نیروی ناتو درافغانستان استدلال جدی تری برای مالیه دهنده گان میباشد) ارایه نماید .ولی اشکارا ، بالاتر ازان مهمترین استدلال دیگر درپیشنهاد عبدالرحیم وردک وهم نظران ان پاین اوردن تلفات جنگی عساکر غربی درافغانستان میباشد .

بحساب اینکه منسوبین نظامی افغانی که به طور کل مسولیت اپراتیفی را در کشور به عهده خود بگیرد ،بطور حقیقی   پلان وردک   نجات ستراتیژیکی منسوبین نظامی ناتو در جمهوری افغانستان بوده طوریکه امروز بعد ازبهوش امدن طالبان درتحت فشار سنگینی اطلاعاتی قرارگرفته اند . دراخر، استدلال سومی به نفع نظریات اجرای ریفورم دراردوی ملی افغانستان بوده وقومانده وردک آمادگی به ارسال سربازان افغانی به مناطق جنگی دنیا به صفت گوشت دم توپ ناتومیباشد .این یک اساس جدی ومهم درحمایه عصری ومدرن ساختن اردوی ملی افغانستان است .بطور کامل امکان دارد که وردک با همه رفقای خود چون واشنگتن وبروکسل درمورداردوی ملی افغانی تازه دم ویا بازسازی شده رادرمیان گذاشته تادرعراق، شرق نزدیک ودرکشورهای دیگرومناطق که منافع اتحاد اتلانتیک شمالی دران مطرح باشد استفاده نماید .  این احتمال هم رد نمی گردد که درصورت وقوع حمله اظلاع متحده امریکا بالای ایران اردوی مدرن افغانی وعصری شده همچنان سهم خویشرا درجنگ بر ضد همسایه خویش به طرفداری از اظلاع متحده امریکا اشتراک خواهد کرد . خلاصه اینکه تجاوز به ایران هنوز در ساحه فرضیه قرارداشته وگمان ان میرود که حا لا عنقریب ضرورت به عوض نمودن قطعات امریکایئ درعراق بطور کلی یکی از مهمترین مسایل برای پنتاگون شده است .

متحدین اروپایئ واشنگتن سربازان خویشرا به عوض منسوبین نظامی اضلاع متحده امریکا به جنگ  به همرای اوباشان ویا یاغی شده گان عراق مشترکا ارسال نخواهد کرد .همانست که ریزرف افغانی بازسازی شده تازه دم  به اساس پلان وردک تجهیز وأمده شده اردوی ملی افغانی ارسال خواهد شد گرچه چنین واقع شدن ممنوع است . درصورت پیروزی درعملی شدن طرح وزیر دفاع افغانستان، به تعقیب ان انتظار،  تقویت رول بنیادی اردوی ملی افغانی، درزندگی سیاسی کشور را داشت بدون تردید اردوی ملی افغانستان یگانه نیروی سیاسی دردولت خواهد بود . همچنان هویداست که بعد ازان وضع سیاسی شخص عبد الرحیم وردک نیز تغیر خواهد کرد . وبه مقیاس ان نه کمتر ازین مساعدتی به فعالیت های حمید _ پسر وزیر دفاع نیز ابراز خواهد شد .    

فامیل صلح پسندان

 امروز درکابل فامیل وردک بیشتر ازهمه فعالتر گردیده ازهمان زمان طوریکه عبد الرحیم وردک دربست ریس اداره نظامی ایفای وظیفه مینماید ، قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان را تقویت میدهد و صورت بندی جدید همکاری را ، بااظلاع متحده امریکا واتحادیه اتلانتیک شمالی پیشکش مینماید .

حمید (پسر رحیم وردک وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان مترجم )حزب سیاسی شخصی را به نام فدایان صلح (ف، ص) تاسیس نمود .حزب وردک کوچک به طرفداری امریکا عرض وجود کرده وخود را از جمله مخالفین اعتدال پسند دیموکراتیک اسلامی دراپوزیسیون معرفی، وهمزمان خودرا چون یاغیان شده گان ازگروپ طالبان ،  درمخالفت رویاروی همان طوری که میدانند بشکل رسمی به کابل تبارز میدهد. فدایان صلح امروز تقریبا 30 نماینده درپار المان افغانستان انها را حمایه مینمایند ، ومیتوان بدون تردید همین جان بازانیکه درراه صلح خود را قربانی میدهد بطور فعالانه درانتخاباتی پار المانی سال 2009 سهم میگیرند .

 به اساس نتیجه گیری بعضی محققین ،ازان جایکه اظلاع متحده امریکا به رواج وانتشارمفکوره اسلام میانه رو واعتدال پسند دران کشورهای که اکثریت اتباع شان مسلمان اند دلچسپی نشان میدهد ووردکفدایان صلح  مانند یک جریان اعتدال پسند که درروابط متقابل  دولت ومذهب قرار داشته ومخالفت گری میکند به معنی ومفهوم ان،  امریکایها راقناعت میدهد

حمید وردک میگوید: سازمان مامیخواهد از رادیکال ها عناوین وسمبول اسلامی را بگیرند ، ومفکوره ما چنین است که تا این لغت ها اصلاح، وذهنیت شان با اسلام رادیکالی درتماس قرارنگیرد ، ولی ما نمی خواهیم طرفدار زندگی خشم الود حکومت عرفی باشیم ما میخواهیم بگویم که اسلام خوشی ما میاید وایدیال اسلام ملکیت شخصی رادیکال ها نیست  جالب ترازان که وردک کوچک ریس جمهور امروزی افغانستان حمید کرزی را بطور انتقادی نام برد که گویا او قرارداد  وهمکاری سازش شیطانی را با قوماندانان میدان جنگ ، اسلامیستان ، وتجاران مواد مخدرعقد وشامل گردیده است .

پسر وزیراز دفترحامد کرزی بطور علنی اعلام داشت حامد کرزی   __این میهن پرستی ، پرتلاشی سعی بهتری رادرصورت  امکانات برای کشور خود غرض مصدر خدمات بخرچ میدهد . ولی من به شکل بنیادی با بعضی تعینات سیاسی او موافق نیستم . به من طوری معلوم میشود که او برای خود متحدین بی کفایت را انتخاب نمود علاوه بران حمید وردک خاطرنشان میکند که جریان ما نگران بردلایل ازامریکایها وناظرین کشورهای غربی بوده که انها تصور دارند که گویا تنها ریس جمهور کرزی عبارت از یگانه تکیه گاه درمبارزه برضد طالبان میباشد ، مااین را توهین به کشور خویش وتاریخ طویل ودیموکراسی نوین ان تلقی مینمایم هویدا است که فامیل وردک امید دارد  تااینکه غرب همچنان کمیت تکیه گاه درمبارزه علیه مخالفین اشتی ناپزیررابررسی وارزیابی نماید این اجازه انرا میدهد تابطور احتمالی ممکن که نه تنها حزب وردک کوچک(فدایان صلح ) درانتخابات پارالمان سال 2009 اشتراک خواهد ورزید .ولی عبدالرحیم وردک وزیر دفاع اماده است ولی میخواهد نیروی خود را درین مبارزه انتخاباتی درمقام ریاست جمهوری تجربه نمایددرین مبارزه عصری شده مطابق پلان وردک اردوی ملی تقویت شده  به سختی رول فیصله کننده را بازی خواهد کرد مسایل به طور مجهول باقی می ماند  ، به چه اندازه  ریس جمهور امروزی افغانستان حامد کرزی درطرحهای دگرگونی سیستم نظامی  سیاسی درچوکات فامیل وردک درج گردیده است . بادرنظر داشت عدم خوشبینی شورای وزیران وخودی کرزی درجامعه افغانی بعید به نظررسیده وطرفداران عبد ا لحمید وردک ارتباط خودرا باانها درتحکیم روابط اینده نخواهد د ید

 

ائتلاف طالبی - نظامی

همچنان ضرورت است خاطر نشان ساخت یک دلیل عجیبی دیگری اینکه پلان وردک در ریفورم قوای مسلح دراهداف ستراتیژیکی خود(برچیدن حضور نیروهای نظامی خارجی ازساحه افغانستان )را نیز درج نموده است وهمچنان به طور مکمل با اهداف ستراتیژیکی مخالفین أشتی ناپزیرمطابقت دارد .اخراینکه أنها سعی بر ان دارند تا اینکه قطعات غربی سر زمین افغانستان را ترک کنند . دراوسط ماه  جون یکی از نماینده گان طالبان که ارتباط با القاعده دارد اعلام داشت ،که طالبان ولی صرفأ دروقوع خروج قطعات خارجی از کشور أماده گی دارد تا درگرد میز مذاکره بطور رسمی با کابل بنشیند .

بعد ازاجرای پلان وردک بامقیاس کامل ان به هیچ وجهه جریان مذاکرات بین طالبان ازیک طرف وریس جمهور جدید با دولت جدید  افغانستان از سوی دیگر خارج از موضوع نخواهد بود. ایجاد بعدی ائتلاف نظامی __طالبی درجمهوری اسلامی افغانستان کاملا ازخطور خیا لات ان کاملا فوق العاده به نظر میرسد. گرچه حزبفدایان صلح   بعد ازچند سال بطور کل میتواند ساختار سیاسی خودرا بطور مخالفین امروزی درچارچوب همکاری ایجاد نماید. همچنان تصوری دیگری را چون وقوع پیروزی پروژه بزرگ  بخصوص از طریق فامیلی تحکیم روابط جدید امریکایها باهمان نمایندگان اعتدال پسند طالبان درکابل طوریکه باگروپ وردک  بعد ازسال 2009 به موافقه حاضر گردند نباید رد کرد .

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی