www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

سيد احمد ضيا سید زاده
(نطاق و مسوول پروگرامهای رادیو میهن
در شهر گوتنبرگ سویدن)

شما (درست) عمل کرديد!

   آنچه بر سر زمين ماتمزده ما میگذرد سنگ را به حالش به گريه می آورد, آن د يار خون آ لود که سخت ترين و دردمند ترين لحظآت تاريخ کهنسالش را به ماتم نشسته است سخن ما جزحديث آلام بزرگ چيزی نتواند بود. غمنامه ملت سوگوار و بخون نشسته ما که سالهاست با يد طولای پروردگان بيگانه ميان هستی و نيستی دست و پا می زنند و در مظلومانه ترين حالت که تفنگ بر او تحميل است کشتار, جهل, جفا و شقاوت را لمس مينمايد و با اميد گنگ بسوی فرداهائی که نا پيداست چشم دوخته است

سطور فوق پيشگفتار موجزی بود برای باز گويی مطالب زيرين.

   مدتی قبل مطلبی از طريق رسانه های خبری بين المللی تحت عنوان اینکه جنايت کاران جنگی بايد محاکمه شوند منتشر شد, بيشتر از ساير موضو عات برايم جلب توجه نمود زيرا درين مورد مطالب زيادی به رشته تحرير درامده بود و بخاطرم است که در جواب يکی ازين نوشتار ها که خوانندگان گرامی ما نيز يقينا آنرا از نظر گذشتانده و يا شنيده باشند چنين آ مده  بود:

   " که ما درست عمل کرده و اشتباه نکرده ايم" !  مرا وادار ساخت که با اتکا روی يک نکته آن يعنی عمل کرد درست آنها فشرده ئی از جنايات هولناک هفت گروه تبهکار نام نهاد اسلامی را  که به زعم خود شان درست عمل کرده اند سطوریرا به نگا رش آورم که چگونه برمدم شریف ما خاصتا زنان ستم ديده کشورما  ظلم و جفا روا داشته اند. شايان يادهانيست که ميگويند  زن را  محترم نميشمارد مگر مرد کريم, و او را خوار نميشمارد مگر مرد لئيم.

   شما پاسخ گويان (درست) عمل نمود يد و هم اشتباه نکرديد!    ولی فراموش کرديد که در يکی از روز های گرم تابستان سال 1371 خورشيدی بود که چند تن از پست فطر تان نامرد و بی ننگ  مسلح در طبقه ششم يکی از بلاکهای ساحه ميکرو ریا ن سوم شهر کابل در يکی از اپارتمانها مانند گرگان درنده حمله ور شديد تا دختر جوان آن خانواده عزيز هموطن ما را با خود ببريد يا وقيحانه بی عفت اش سازيد.

   اما... شما محافظين نام نهاد اسلامی آيا هيچ شنيده بوديد که زنان پاک نهاد افغان جانهای عزيز شانرا در راه حفظ ناموس و شرافت وطن مردانه وار قربان نمودند, و افتخار جاودانه و ابدی را کمائی نمودند. چه آنکه در برابر دفاع از آبرو و عزت شان ايستادگی نداشته باشند. وهمان بود که با یورش شما پسترین آدمفروشان روی زمین, آن دوشيزه پاکيزه سرشت وطن خويشتن را از طبقه ششم همان بلاک با بسيار غرور و سر بلندی که راهی جز دفاع از ناموس خود نداشت خود را به زمين پرتاب نمود تا سلامت آبروی خود و خانواده اش را ابدی سازد و همچنان تن شريف و منزه اش را از چنگال دژخيمان و درندگان وحشی جنگل نجات دهد. 

   بعد از آن واقعه وحشت انگيز, شما که (درست ) عمل کرديد!   با ذلت و سر افگندگی راه فرار نا جوانمردانه و بر گشت را گرفتيد. دقايق بعد مردمان خشم آلود آن محل که بستوه آمده بودند خواستند پيکر غرقه در خون آن دوشيزه سر سپرده راه عزت و شرف را با هياهوی بسيار غم انگيز جهت اعتراض خشمگين به نزديک قصر عاليجناب رئيس جمهور آنوقت حجت السلام والمسلمین!............. پروفیسور جنگ انتقال بدهند.  اما با تهديد سلاح بدوشان مزدور و وطن فروش مواجه شدند و نا گزيرشدند تا تن بی روح آن جوا نمرگ را  با عالم آرزو های که داشت با همراهی و بدرقه  اشکهای نا اميدي در قبرستانی  در دل تيره و تار خاک مدفون سازند ولی يادش و کار نامه زندگی با ننگ اش را جاودان سازند.

نفرين عرش و سما بر شما بد ترين افراد روی زمين!  

و سر انجام اينکه آنهمه حوادث, فجايع ها و جناياتيرا که مرتکب شده ا يد و لکه سياه و ننگين بر جبين گنهگار تان مهر کرده ايد, هر گز محو نخواهد شد.

اما آنکشور به همت عاشقانه ارادتمندان پاکدلش با شکوه تر از گذشته قامت خواهد افراشت

حيف اسم ا نسان بر شما. وننگ تان باد با اين همه تاريخ اسفناکي را که نصيب شديد.

نفرين بر شما جنايت کاران قرن!

   و باز شماکه (درست) عمل کرديد !  آیا هيچ بخاطر داريد روزيکه يکی از زنان معصوم در ساحه خوشحال مينه شهر کابل,  هنگاميکه شتاب داشت تا خودش را به نزديک ترين محل کلينيک زنانه برساند چونکه انتظار طفل نوزادش را داشت و شما فرومايگان مادر نشناس آن زن معصوم را در گوشه ی از این ساحه بردید و به بهانه اينکه وی را به شفا خانه انتقال ميدهيد  اما!   در عوض لکه سياه ننگين ديگر را بر پيشانی تان مهر زديد که هر گز پاک نخواهد شد و آن اينکه:

آبروی آن زن بيدفاع را بخاک يکسان ساختيد و در همان حالت بر وی بيشر مانه تجاوز نموده و دزدانه فرار کرديد.

ننگ باد بر شما! شرمتان باد! که مگر شما از مادری چشم بجهان نگشوده بوديد? حرام تن باد به اسم انسان.

   و باز هم بار ديگر يازده سال قبل از امروز در اوايل ماه مارچ بود که ناگهان چنان جنگ وحشتناک را در ساحه غرب کابل آغاز کرديد که صدای مهيب و دلخراش آن سرتاسر شهر کابل را فرا گرفته بود.  و به ياد بياوريد که مانند درندگان خونخوار که گويا مدت ها گرسنه بوده ايد. به منازل شهريان بيدفاع آن محل يورش برد يد مردان شانرا مقتول, خانه هايشانرا به آتش کشيده و زنان و دختران جوان شان را با تمام نا مردی و نا جوانمردی وقيحانه به تجاوز گرفتيد, کشتيد و يا با خود برديد و به باداران در پاکستان ( ناپاک)و یا به وهابی های عرب بفروش رسانديد که خواهر عباس رضايی که چندی قبل در همين کشور سویدن  بقتل رسيد ميتواند نمونه ا زشمه چنين فجايع باشد. که بنا بر اظهارات مادرش دخترش را در جريان جنگ ها, این آدم ربايان با خود برده اند و تا حال ناپديد است.

   شما (درست) عمل کرديد و بجا, نه تنها ملت افغانستان را داغدار کرد يد بلکه هر آنچه داشتيد بر زنان, مادران و خواهران سرزمين ما روا داشتيد . در کجای دين اسلا م آمده است که زن را با داشتن گناه ويا بدون گناه سرکوب کنيد. سنگسار سکينه در بدخشان, قتل مسئول برنامه های تلويزيون خصوصی طلوع در کابل, قتل ناديه انجمن شاعره شهیرشهر باستانی هرات افغانستان که چراغ دار راه علم و معرفت بود, قتل زنی در مزار شريف بجرم پرتاب برف دربش به نزد يک منزل ديگران و هزاران فجايع مملو از داغ و سوزوگدا ز که بر زنان افغانستان لازم دانستيد, کرد يد و اين هم ا ز عملکرد (درست !) شماست. 

   و برای آنانيکه در کشور ما بخاطر آ زا دی و ترقی اجتماعی جانهای شيرين خود را فدا نموده و جام شهادت نوشيده اند به ويژه زنان مبارزميهن دوست  و پيشتاز جامعه بايد گفت که:

تونيستی که ببينی

چگونه کشور زيبای باستانی ما       فتاده در کف اهريمنان خون آشام

زآسمان و زمين, موج فتنه می بارد

 بسوی خلق جهان

رود به عرش برين, ناله های بی پايان

.....

چه خوب رستی ازين عآملان استبداد

 که ميکنند به اين خلق بيگنه بيدا د

  به آسمان رود از خاک پاک ما فرياد

   و برای شما عمل کردگان (درست) بايد گفت که شما منفوران قرن و سلاحداران سفاک اگر گلهای باغچه را لگد کوب  کرديد به ياد داشته باشيد که تبار گل هرگز نخواهد مرد.

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<