www.payamewatan.com
     
 

ک. کمال

۲۶ دلو روز نجات ملی
 

تاریخ کشورباستانی و کهنسا ل ما افغانستا ن مشهون از فراز و نشیبها، شکستها، پیروزیها و قربانیهای فرزندان آزادی دوست وطن است  که متن آنرا رنگین ونمکین ساخته است.

    افغانستان در دل سده ها گذرگاه جهانگشایان دنیا از مقدونیها تا چنگیزها، مغلها، انگلیسها، روسها و حاضرین بوده و پیوسته به جرم موقعیت جغرا فیا وی اش میدان زورآزمائیهای مستبدان قرون بوده و زخمهای فراوان از آن بر تن دارد.  پدران و نیاکان ما در برابر متجاوزین هم عصرشان  نا گزیر بودند برای تحقق داعیه مقدس ملی تمام امکا نات و از جمله حیات شانرا درپای آن هدیه کنند.

اتها چنین کردند و بدین ترتیب نامها و کارنامه های شانرا در دل تاریخ وطن جاودانه ساختند.

     افغانستان که میخواست غریب ولی آزاد بماند مورد قبول ابرقدرتهای جهانی و ازآنجمله اتحاد شوروی وقت نبود زیرا آنها اهداف داشتند که جهت دستیابی به آن باید از قلب هندوکش عبور میکردند بنابر همین و برخی دلایل دوران جنگ سرد نمیتوانستند افغانستان را آزاد و متکی بخود ببینند بریژنف خلیفۀ کریملین وقت داود خان را در برابر خود یافت در فکر مهره های ریزرف افتید و قبل ازهمه دل و امید به ح.د.خ.ا و رهبران آنها بست و با تشجیع آنها نخست محمد داود را بحیث مانع از صحنه قدرت وزندگی بیرون راند و آنچه که میتوانست بحیث عامل بازدارنده عمل نماید نفی نمود و بدینترتیب طبق پلان و اقدامات حساب شده و قبلاً سنجیده شده در وجود عمال ضعیف النفس ومتکی بر بیگانگان در۶ جدی ۱۳۵۸ بر حریم مقدس کشور مستقل ما از جانب اتحاد شوروی وقت که افغانستان با آن دارای روابط همسا یگی نیک و دوستانه بود تجاوز صورت گرفت. رد العمل مردم افغانستان در برابر این تجاوز مانند هر تجاوز دیگر روشن ومبتنی بر مخالفت و مقاومت بود.  مقاومت درمقیاس گسترده و فراگیر مسلماً چنین مخالفت ومقاومت محاسبات ونتیجگیریهای سر دمداران کرملین نشین را در مورد افغانستان برهم زد.  اما این تنها نبود، مخا لفت ومقاومت عا مل درونی در داخل حاکمیت متناسب بر جوی حاکم در آغاز نا محسوس و درموقعش محسوستر جریان داشت. عامل درونی که با گذشت زمان آهسته ولی پیوسته تشکل بهتر مییافت در راس ان دوکتور نجیب الله شهید  قرار داشت که از همان سپیده دم تجاوز طرفدار خروج متجاوزین از افغانستان بود.  اما دستیابی به این مامول در آنزمان و درتحت اتموسفیر نظامی و سیاسی ایکه برفضای ملی و بین المللی مستولی بود خارج از دایرۀ امکانات محدود چند تن به رهبری دوکتور نجیب الله بود.  ایشان از یکسو در پی سطر و اخفا ی خود از گزند عاملین ومجریان نفوذ بیگانگان در درون حاکمیت دولتی و از سوی دیگر درانتظار اماده شدن شرایط مساعد دربطن سیاستهای اتحاد شوروی نسبت به مسئلۀ افغانستان بودند تا اینکه چنین شرایطی در زمان حاکمیت گرباچف اماده گردید عامل درونی.  با استفاده از فضای مساعد در حلیکه رهبری حاکم  برحزب و دولت بر ادامه به اصطلاح وظایف انترناسیونالستی متجاوزین تاکید داشت برای خارج ساختن انها ابرازآما دگی نمود.  دوکتور نجیب الله به نمایندگی اکثریت اعضای رهبری حزب در ملاقات با گرباچف زمانیکه تقاضای او دایر بر اماده ساختن زمینه ها برای خارج ساختن قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغنستان از جانب  رئیس هیئت افغانی ببرک کارمل رد گردیده بود امادگی خود را درمورد چنین اظهار داشته بود، در رابطه به مسئله مورد بحث نظر رفیق کارمل با موضع اکثریت اعضای بیروی سیاسی ح.د.خ.ا مطابقت ندارد، اکثریت اعضای بیروی سیاسی با عودت قطعات نظامی شوروی از افغانستان موافق اند ما روی مسئله بحث نموده و جانب شوروی را درجریان طرحهای خویش قرار میدهیم .  با در رأس قرار گرفتن نجیب الله در حزب و دولت وی تمام مساعی خویش را بخرچ داد تا زمینه های عملی عودت نظامیان شوروی از کشور ما مساعد گردد.  ایشان بادرک وتحمل توطئه های از درون و بیرون که میخواستند عودت نظامیان شوروی را به تعویق بیاندازند با فراصت و فرزانگی راه ختم اشغال و فرا رسیدن نجات ملی را کوتاه ساخت تا با لاخره این روز فرارسید.  ۲۶ دلو ۱۳۶۷ درین روز آخرین نظامی شوروی خاک  ما را ترک گفت.  نقش نجیب الله شهید دراعاده استقلال و نجات کشور از چنگ خرس قطبی درین بهبوحه پر طلاطم تاریخ کشور مانند آفتاب میدرخشد و تاریخ خونین کشور آنرا با خطوط  زرین درحافظه خود ثبت نموده است.

دوکتور نجیب الله بتاریخ ۲۵ جدی ۱۳۷۰ در اجلاس تجلیل از پنجمین سالگرد اعلام سیاست مصالحه ملی طی بیانیۀ خویش اعلام نمود که، قیام ملی مردم افغانستان علیه تجاوز نظامی اتحاد شوروی در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ پیروز گردید.  موصوف درهمین بیانیۀ خویش روز ۲۶ دلو را روز نجات ملی خواند و بعداً طی فرمان ریاست جمهوری این روز را شامل تقویم سالانه کشور نمودند و رخصتی عمومی اعلان نمود.  به یقین کامل که نجیب الله عواقب جسارت و وارستگی شجاعانۀ خویش را درقبال مصا لحۀ ملی میدانست.

په جهان دننگیا لي دي دا دوه کاره

یا  به وخوري ککرۍ یا به کامران شي

اما موصوف دران سطح ازتعهد قرار داشت که از هرانچه به منافع ملی مطابقت ندارد به هر قیمتی از ان بپرهیزد وبرعکس هر انچه ودر هر سطح که با منافع ملی مطابقت داشته باشد درک کند وبدون تعصب بپذیرد.  متکی بر همین دلیل بود که وقتی دربرابر نا رضایتی سفیر روسیه ناشی از اعلان 26 دلو بحیث روز نجات ملی قرار گرفت در جواب به ایشان گفته بود شما خود اعتراف نموده اید که لشکرکشی تان به افغانستان تجاوز بود.  درحالیکه هر تجاوز جارجی عکس العمل مردم کشوری که براو تجاوز صورت گرفته برمی انگیزد و مردم ما چنین عکس العمل را به قسم قیام ملی نشاندادند.  طبعاً ختم تجاوز خارجی نجات ملی محسوب میگردد و ما این را با افتخار اعلان نمودیم اگر رهبری کشور شما به این مسئله اعتراض دارند از طریق وزارت خارجه افغانستان بسپارید . روح سرکش این شهید نجات ملی ما شاد با د.

بدون اندکترین تردید نجیب الله شهید ارمانهای بزرگ استقلال نجات ملی و تحقق ایدیال های دموکراسی مصا لحه ملی افغانستان سربلند و متکی بخود است.   ۲۶ دلو روز فراموش نا شدنی و نجات ملی افغانستان با نام بزرگمرد تاریخ دوکتور نجیب الله عجین گردیده.  وی با خون خود درفش نجات ملی افغانستان را که در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ برفراز قله های هندوکش وپامیر برافراشته بود رنگینتر ساخت و هر قطره خون او همانند میلونها مشعل جاویدان روشنگر راه ارما نهای وحدت ملی افغانها درمبارزه علیه هر متجاوز سرخ و سیاه برحریم مقدس مادر وطن ما افغانستان مستقل خواهد بود.

فرخنده باد روز نجا ت ملئ افغا نها 

جاویدان با د خاطرۀ شهید نجیب الله