www.payamewatan.com
     
 

اعلامیۀ
تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن
٢٢ مئ ٢٠٠٦


۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶ مصادف است با دهمین سالروز شهادت رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس حزب وطن داکتر نجیب الله.
روانش شاد و یادش جاویدانه گرامی باد.

    در مورد داکتر نجیب الله به جای اینکه گفته شود بایستی دیده شود.  زیرا به آنچه میگفت نه تنها باور داشت بلکه عمل نیز می نمود و همین خصوصیت وی را از بسی سیاستمداران کشور متمایز و ممتاز ساخته است. 
    داکتر نجیب الله بمثابۀ منادی صلح و مبارز استوار تفاهم و اخوت بین الافغانی، در راه نیل به این اهداف والای ملی نمونه بزرگ ایثار و شجاعت سیاسی را از خود بجا گذاشت.

    وی در چوکات دید جدید و ریشه یی مسایل افغانی پروسۀ دشوار تأمین زمینه های حقوقی و قانونی صلح و تفاهم بین الافغانی را رهبری نمود و درست در استانه عمل بود که موجودیت خودش را بهانه گرفتند و خلاف محاسبه های جنگ افروزان شرور با استعفای خویش از مقامات دولتی جائی برای آخرین بهانه آنان نیز باقی نگذاشت.

   هر چند دشمنان صلح و ارامش کشور به دسیسه و سلاح توسل جستند و در برابر اراده مردم افغانستان که از حمایت سازمان ملل نیز برخوردار بود بغاوت نمودند وعدۀ شرورتر از آنان آمدند و خلاف تمام قوانین اسلامی و بین المللی وی را به شهادت رساندند ولی دیدیم که نجیب الله از تباری بود که زنده گی شان بعد از مرگ شان آغاز میشود.

    نجیب الله نتنها بخاطر حماسه شهادتش که چون خنجری در قلب جنگ و جنگ افروزان فرو کرد، نتنها برای ایثار و شجاعتش در راه صلح و تفاهم بین الافغانی، بلکه عمدتاً برای میراث بزرگ سیاسی اش (اندیشۀ مصالحۀ ملی) به جرگۀ شخصیت های جاویدان سرزمین ما پیوست.

    تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن مصمم است تا دهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله را با تدویر سیمنار علمی پیرامون دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی وی برگزار نماید.

    ما افتخار داریم که نجیب الله رئیس حزب وطن بود ولی این هم واقعیت دارد که او در طرح ها سیاستها و اعمالش به حیث شخصیت ملی فراتر از حزب (افغانستان شمول) تبارز نمود و تا پایان عمر چنان باقی ماند.  لذا داکتر نجیب الله متعلق به تمام ملت ماست.

    تشکیلات مؤقت... میخواهد به عنوان یکی از شرکت کننده گان سیمینار علمی متذکره در این بزرگداشت در پهلوی اشتراک کننده گان دیگر حضور فعال داشته باشد.  لذا از تمام هموطنان عزیز اعم از نیرو های متشکل و شخصیت های منفرد، دانشمندان و محقیقن سیاسی از هواخواهان صلح، اخوت و تفاهم بین الافغانی و اندیشۀ مصالحه ملی که میخواهند درین پروسه شرکت داشته باشند دعوت بعمل میاورد تا از طریق ایجاد کمیسیون مشترک غرض تدویر سیمینار علمی و اشتراک فعال در پیشبرد آن تشریک مساعی نمایند.

و من الله التوفیق.
 

اظهار شکران وسپا س:
 مسیح الله سلیم از کابل

    ازطریق  ویبسایت وزین  پیام  وطن طی اعلامیه یی که از طرف تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به نشر رسیده آگاهی حاصل کردم که در نظردارند به تاریخ ۲۷ سپتامبر۲۰۰۶ در دهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله سیمنار علمی پیرامون دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی ایشان تدویر می نما یند.

   تجلیل از مقام شایستهء دکتور نجیب الله  با تدویر یک سمینارعلمی در دهمین سالگرد شهادت این فرزند اصیل مردم افغانستان، این اکبر شهدای وطن، این رهبر توانا ، مدبر و جسور کشور؛ یکی از اقداماتی است که باید آ نرا بسیار وطنپرستانه توصیف کرد.

   سهمگیری در تجلیل از جایگاه شایستۀ دکتور نجیب الله در تاریخ کشور ما صرف وطیفۀ شما حزبی ها نبوده بلکه از نظر من به حیث فرد غیر وابسته (از گذشته تا حال) این یک دین وطنی همه وطن دوستان ا ست.

 در حالیکه میخواستم از جا نب خود و دوستان خوداز شما اظهار امتنان نمایم ، قابل یاد آوری میدانم که ما دوستداران دکتور نجیب الله وما هوا داران مصالحه ملی در کابل  جدا ً آرزومند سهمگیری فعال  درین امر بزرگ میباشیم.

   دکتور نجیب الله با درک عمیق از چگونگی رشد جریا نات کشور و عوامل مؤثر داخلی و خارجی در انکشاف این جریانات، سیاست ها ، طرح ها و راه حل هایی بی بد یلی را پیش کشید که اگر دشمنان خارجی با در خدمت گرفتن عاملین داخلی، آنرا سپوتاژ نمی کردند؛  باصد یقین که امروز نه تنها کشور ما  بلکه جهان چهره یی غیر از چهرهء کنونی میداشت.

   باری صحبت های شفاهی دکتور نجیب الله را شنیده بودم که گفته بود اگر قدرت های بزرگ و بخصوص ایا لات متحده از کمک به بنیاد گرایی  دست   نکشد امروز مردم من و وطن من در آتش شان میسوزد ولی مطمین باشند که فردا همین بنیاد گرایی دروازه ء هرکدام شان را د ق الباب خواهد کرد.

   دکتور نجیب الله نه تنها طراح معقولترین راه ها برای حل معضلات کشور بود ؛ بلکه خود سازمان دهنده ی  جسور این سیاست در عمل نیز بود ،ابتکارات و سهم عملی خود  او برای  از میان برداشتن بحران اعتماد وتعمیق باور میان جوا نب ذیدخل در  تفاهم بین الافغانی ، یکی از خطوط برجسته، و پرا فتخار زندگی او را میسازد .

    ما دیدیم و شنیدیم؛ که و قتی بار اول دکتور نجیب الله اندیشه ی مصالحه ملی را پیش کشید بنیاد گرایی راست وچپ که تعمیل این سیاست را در تضاد با منافع گروپی،محفلی وایدیولوژیک خود برآورد کرده بودند، چگونه دشمنی های آشتی ناپذیر(!) را علیه همدیگر در طا ق بالا ماندند وبا وحدت برادرانه ورفیقانه دست   به دست هم داده  وبا بکارگیری همه امکانات در برابر آن صف آراستند و به مقابله پرداختند.

    معتقدین پا در گل مانده ی  ایدیالوژی مارکسیستی که خود را در پس پرده های عوام فریبانۀ خلق و توده ی زحمتکش و مردم پنهان کرده بودند وبا شعار های بخاطر رنجهای بیکران خلق عوام الناس را فریب دادند ولی در اصل و ماهیت حاضر بودند همه ی خلق راقربانی اهداف ایدیولوژیک خود وباا لوسیله فدای منافع بیگانه نمایند؛ از جمله اولین ها بودند که علیه سیاست مصالحۀ ملی به مقابله بی شرمانه پرداختند.  چنانکه گفته شد این ها مصالحه، تفاهم  بین الا فغانی و بلاخره ختم جنگ در کشور را خیانت به آ رمانهای اید یولوژیک خود دانسته و لذا از هرنوع   سبوتاژ در برابر این انسانی ترین سیاست دریغ نکردند.  صف جدا کردند ، در سوراخ ها خزیدند و دسیسه ساختند. برای آنها هیچ تفاوتی نداشت و هم اکنون هم تفاوت ندارد که اقدامات جنایتکارنه ی آنها تا کجا این وطن واین مردم را در خون وآتش میکشاند.  به گفته ی شهید دکتور نجیب ا لله در محفل تجلیل از پنجمین سالگرد مصالحه ملی در سالو ن کنفرا نس های وزارت خارجه  که در صحبت بیرون از کاغذ (تبصره) خود گفتند: او گفته است  (منظور شان رهبر سیاسی کودتای که بلاخره در سال 1992 عملی شد)  در دیگی که منافع من نمی جوشد بگذار کثافات بجوشد ومردم ما دیدند که این رهبران پوشالی که سالها گویا بخاطر رنج های بیکران خلق، داد وفریاد را در پارک زرنگار ، شورای ملی وسایر ستیژ ها به راه انداخته بو د در آخر با دزد سرجوال گرفته ونام خودرا یک بار دیگر بحیث یکی از سازمان دهنده گان قتل و غارت مردم ثبت ابدی تاریخ کردند.

    بلی! آنها نه تنها شریک جرم بلکه یکی از عاملین قتل ورنج و غارت  و بدبختی مردم ما اند.  و این جرم، نه در حد سقوط یک حاکمیت ؛ بلکه به وسعت تباهی یک ملت ، یک کشور و یک فرهنگ است.

   از طرف دیگر سیاست مصالحه ی ملی، آ تش بجان بنیاد گرایی راست نیز افگند. آنها که تداوم جنگ، ویرانی و تباهی مردم را جزء اعتقادات مذهبی خود میدانند و میدانستند، وا ضحاً که نمیتوانستند مصالحه، تفا هم، برادری و اخوت را  بحیث بد یل جنگ برادر کشی بپذیرند و به سیاست مصا لحه ، به پیشنهاد های صلح و پیام های برادری، با را کت و توپ و تفنگ و ستنگروقتل هزاران هموطن پاسخ دادند.                   

   بلاخره راست وچپ افراطی،  یکبار در  هویت کودتای ناکام   تنی ـ گلبد ین    وبار دیگر با طرح پلان منظم کو دتا علیه پروگرام صلح ملل متحد، وا قعیت فرضیه ی راست ا فرا طی و چپ ا فرا طی دو  روی یک سکه اند را  به اثبات رسا نیدند.  پیچیدن در جزییا ت این مساله و رد یابی چگونگی  تدارک و تعمیل کودتا و تحمیل کودتا را به بحث دیگر میگذارم.

   بهر صورت اینک از سقوط دولت دکتورنجیب الله چارده سال میگذرد و ده سال است که خود او را در یک بازی اوپراتیفی، سازمانهای معلوم الحال شهید کردند و مردم با سپاس مارا در حسرت نبود ا و بر گلیم ماتم نشاندند و اینک که چیزی کم ده سال از شهادتش میگذرد هنوز هم اشک چشم هزاران خانواده ی افغان نخشکیده و حسرت نبودش  هزاران  انسان را داغدار مانده است.

   مردم ما با تجربه ی خونین ،  با تجربه یی که با تباهی هزاران انسان  انجامید ، عمیقاً در یافته اند که حق با نجیب الله  بود.

آری  او حق به جانب بود که می گفت:

 ـ تداوم  جنگ راه حل نیست. 

ـ مصالحه ملی یگانه  ویگانه؛ بدیل  جنگ برادر کشی است. 

ـ او حق داشت که بر همه  نظریات وارداتی و گویا  منافع ایدیالوژیک  که جدا از زندگی  مردم  و در تضاد با  روال  رشد عادی زندگی مردم بر مردم تحمیل میشد ؛ خط  بطلان بکشد.

ـ او بار، بار تاکید میکرد که ، مصالحه ی ملی  از میان مردم بر خاسته از نظریات افغانی مردم  ملهم است و لذا در خدمت مردم است.

 

دوستان محترم،

     نمی دانم  شما که در خارج از کشور زندگی دارید ، درک وبرداشت تان از درون کشور چگونه ودر کدام سطح است . میخواستم  بدانم که تجلیل شما  دوستان  از مقام والای دکتور نجیب الله این فرزند اصیل وطن در کدام سطح است . اگر بخواهید  از داخل  کشور از من بشنوید باید به  اطلاع شما دوستان برسانم که سال روز شهادت دکتور نجیب الله  همه ساله در اکثز خانواده ها ی افغان با خیرو خیرات و ختم قرآن عظیم الشان برگذار میگردد . مثلا سال گذشته ما از این سالروز عظیم با ختم قرآن و سخنرانی پیرامون شخصیت و کار نامه های این انسان راستین وطن تجلیل کردیم.

  در محفل یاد بود از نهمین سالگرد شهادت دا کتر صاحب، هزاران نفر اشتراک ورزیده بود.    محفل یاد بود از روز شهادت نجیب الله  نشان داد که او در میان مردم جایگاه  شایسته ء  خود را همچنان حفظ کرده است.  او بعد از مرگش همچنان زنده است.  او در  دل اکثریت توده های مردم  وطنش همچنان زنده است.  اعتراف میکنم که من امروز درک میکنم که چرا دشمنان مردم افغانستان او را به شهادت رسانده اند .

  او امروز نه گروپ مسلح دارد، نه پایگاه سیاسی ـ نظامی و نه بنیاد مادی که برایش تبلیغات براه انداخته شود؛ فقط خودش، شخصیت اش، گذشتۀ پر افتخارش، اندیشه و طرز تفکرش او را محبوب قلوب مردمش ساخته است.

  فردا که در ین کشور آ فتاب واقعی صلح بتابد و دیگر سلاح و زور و زر قهرمان سازی نکند مردم ما بی هراس و علنی در برابر اسطوره های واقعی صلح و دوستی، برادری و برابری  سر تعظیم فرود می اورند.
 

دوستان محترم ،

   تصمیم بخاطر تدویر سمینار علمی در ده سالگی شهادت دکتور نجیب الله،  طوریکه قبلاً عرض کردم تصمیم بسیار عاملانه وعا قلانه است؛ زیرا:

ـ مصا لحه ی ملی بمثابۀ طرز تفکر ملی برای کشور ما افغانستان  معطوف بر هدف ختم جنگ برادر کشی، تأمین صلح، ارتقای سطح زندگی مردم، غنا مندی و جلایش هر چه بیشتر فرهنگ ملی ما؛ همچنان ضرورت  جامعه است و در آینده نیز باتکامل این  روز تا روز این اندیشه، به آن نیاز وجود دارد،

ـ وقتی ما در رابطه به مصالحۀ ملی بمثابه ی  سیاست و طرز تفکر علمی حل افغانی مشکل وطن خویش نگاه میکنیم، ایجاب مینماید نقش دکتور نجیب ا لله  بحیث طراح این سیاست و مبارزات ایشان در راه  تحقق  مصالحه ی ملی  نیزجداً شامل موضوعات تحقیق سمینار باشد.

ـ کدام عوامل مانع پلان صلح ملل متحد شد ؟  این عوامل از کجا ناشی شد،

ـ چرا و چگونه علیه  پلان صلح ملل متحد کودتا سازمان دهی شد ؟

   دوستان محترم، تدویر سمینار در دهمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله اگر از یک طرف ادای احترام به مقام والای شهید دکتور نجیب الله میباشد، از جانب دیگر تحقق این  امر سهمگیری وطن پرستانه و خردمندانه در بررسی قضایای است که مربوط به زندگی دیروز، امروز  وفردای وطن ماست و لذا این ادای دین وطنی است.

ـ واز طرف دیگر:

هرکه نآموخت از گذشت روزگار

هیچ نا موزد ز هیچ آموز گار

 

برای گردانندگان این سمینار موًفقیت آرزو میکنم.
 

داکتر صاحب، روح ات شاد باد.به شورای مؤقت انسجام اعضای حزب وطن


 

رهبری حزب ملی فعالین صلح افغانستان از تصمیم شما جهت تدویر سمینار علمی به مناسبت دهمین سالگرد شهادت فقید دوکتور نجیب الله استقبال نموده، همکاری خود را در زمینه با شما ابلاغ میدارد.

 

 

 باصمیمیت دوستانه

دوکتور خدایداد بشرمل

رئیس شورای مرکزی حزب ملی فعالین صلح افغانستان

مؤرخ ۱۶ جون ۲۰۰۶
 


 استدیو صدا و تصویر بشارت مصمم است که در دهمین سالگرد شهادت پر افتخار بزرگ مردی تاریخ کشورعزیرمان افغانستان روانشاد داکتر نجیب الله مسئولیت ثبت و فلمبرداری جریان سیمینار را داشته باشد٠ 

 بشیر حسینی
  مسئول استدیو صدا و تصویر بشارت  درکشور  هالند.

شمارۀ پیامگیر خارج از هالند:

003180523728 / 0031610710787 / 00633819187

داخل هالند:   0180523728 / 0610710787 /  0633819187.  

 


اطلاعیۀ نهضت آیندۀ افغانستان
 در رابطه با
 ده ساله گی شهادت دکتور نجیب الله

    ده سال پیش در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ طالبان سلطۀ خونین خود را بر خرابه های حاکمیت جور و فساد جهادی بنیاد گذاشتند.

   طالبان به دستور و یاری اربابان خارجی شان در سحرگاه احراز قدرت، دکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس حزب وطن را خلاف تمام نورمها و معیار های قبول شدۀ حقوقی و قانونیِ بین المللی به شهادت رسانیدند.  یاد و نامش گرامی باد!

   بُرهۀ زعامت دکتور نجیب الله تا زمان شهادت وی یکی از پر حادثه ترین دوره های تاریخ معاصر کشور را تشکیل میدهد: سالهای برگشت نیروهای شوروی از کشور، سالهای پاسداری مستقلانه از وطن و آزادیها و دستاورد های دموکراتیک مردم و بعد از آن، سالهایِ حاکمیت سیاه و خونین جهادی و استیلای شب ظلمانی نطم طالبی.

   به باور ما زمان آن فرا رسیده است تا در پیوند با ده ساله گی آن رویداد، نیروهای چپ و دموکراتیکِ کشور، اعضای سابق حزب و شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی، باز شگافی جریانات و حوادث سیاسی آن سالها ـ از جمله خاموشیِ مسأله برانگیزِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ را آاغاز کنند. 

   یاد کردِ در خور از شهادت دکتور نجیب الله فرصتی ارزانی میدارد تا به ارزیابی کارنامۀ آن مبارزِ سر افراز در متن تاریخ اخیر کشور پرداخته شود.

   طوریکه اطلاع داریم، رفقا و دوستان دیگری از جمله تشکیلاتِ مؤقت انسجام اعضای حزب وطن و سایت پیام وطن در این مورد با تدویر سمیناری اظهار آماده گی کرده اند.

   نهضت آیندۀ افغانستان با احساس مسئوولیت در قبال بازشناسیِ علمیِ تاریخ جنبش چپ کشور، با علاقه مندی فراوان آماده گی خود را برای سهمگیری در سازماندهی این سمینار اعلام داشته، تجارب و نیروی خود را در خدمت برگزاری هر چه شایشته تر آن قرار خواهد داد. 

نهضت آیندۀ افغانستان

۱۸ سرطان ۱۳۸۵

مطابق

۹ جولای ۲۰۰۶

www.ayenda.com


د افغانستان ملی درېځ ګوند
 اعلامېه

ګرانو هېوادوالو!

   دادی موږ په ګران افغانستان کې دسولې او سوکالی د لاری رښتېن او نه ستړی کيدونکی ملي اوسياسي شخصيت شهيدداکترنجيب الله د شهادت لسم تلين د لمانځلوپه درشل کې يوو٠  لکه څنګه چې د وطن پيغام سایټ د وطن ګوند د مؤقت تشکيلاتو لخوا د شهيد ډاکتر نجيب الله د شهادت لسم تلين د لمانځلو په مناسبت د  يو سيمنار د جوړولو خبر خپور کړیدی، د افغانستان ملي درېځ ګوند د افغانستان پخوانی جمهور رئيس شهيد ډاکترنجيب الله په هکله ددغه سيمنار او يا په بل عبارت د ملي او وطنپالو افغانانو د عالی غونډې د جوړولو تود هرکلی کوي او پدی توګه خپل بشپړ ملاتړ ددغه نوښت څخه اعلاموی٠

   د افغانستان ملي دریځ ګوند پدی باور دی چې د ګران افغانستان د خپلواکۍ، سولی او د جګړی د ختمولو د لاری شهيدانو او اتلانو ياد بايد تل پاتی اودهغو درناوی وشي٠

    د ګران افغانستان په تاريخ کې د شهيد ډاکتر نجيب الله نوم چې دملي پخلاينی د کړنلاری په اعلام سره یې د سره ښکيلاک لمن زموږ   له هيوادڅخه ټوله او د وروروژنی جګړی دبندولوپه لاره کې ستر ملي  او  تاریخی بدلونونه رامنځ ته کړل او ان پدغه انساني او افغاني لاره کې خپل ځان قربان کړ په زرينو کرښو ليکل شوی چې زموږ راتلونکو نسلونو ته به دهيواد د خپلواکۍ، وطنپالنی او ملي يووالي په لاره کې د یوی ستری بیلګې په توګه پاتې او درناوی به یې کيږي٠   نن ټول ملي  او وطنپال افغانان او ان نړيواله ټولنه پدی باوری شويدي چې  که   په ١٩٩٢ کال کې دافغانستان دجمهور  رئيس شهيد ډاکتر نجيب الله دسولی اوملي پخلاينی هلې ځلې د يو شمير وطن پلورونکو او د بهرنيو جاسوسی سازمانونوپه لومو کې ګیر عناصرو لخوا نه وای سبوتاژشوی،  زموږ هيوادوالو به دومره ستر کړاوونه اوغميزې چې لړۍ یې لا تر اوسه هم   لاروانه ده نه وای ګاللی ٠  افغان ولس به ددغو شریرو او غير    افغانی عناصرو او ټولګيو دا وطنی ضدعمل هيڅکله ونه بخښی٠ دافغانستان ملی دريځ ګوند له ټولوملی، دموکراتو او عدالت غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو، ملی شخصيتونو او ټولومتدين هيوادوالوڅخه په درنښت هيله کوي چې دشهيد ډاکتر نجيب الله دشهادت لسم تلين دلمانځلوپه بهيرکې فعاله ونډه واخلي او پدی توګه خپل ملي او اسلامي دين پر ځای کړي٠

   د شهيد ډاکترنجيب الله نوم به تل د وياړ وړ او ژوندی وي او دهغه دملي روغې اوجوړی سياست چې هيڅ بل بديل نلري، اوس هم په ګران افغانستان کې دسولی د ټینګیدو او دجګړی دختمولو لپاره يواځنی ملي، اسلامي او افغاني کړنلاره ده٠

په درناوي

حبيب الله    جانبدار

دافغانستان  ملي  دریځ  ګوند  رئیس

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<