www.payamewatan.com
     
 

مسیح الله سلیم
از کابل

 

اظهار شکران وسپا س:
 

    ازطریق  ویبسا یت وزین  پیام  وطن  طی اعلامیه  یی  که  از طرف تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن به نشر رسیده آگاهی حاصل کردم که در نظردارند به تاریخ ۲۷ سپتامبر۲۰۰۶ در  دهمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله سیمنار علمی پیرامون دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی ایشان تدویر می نما یند.

   تجلیل از مقام شایستهء دکتور نجیب الله    با تدویر یک  سمینار علمی  در دهمین سالگرد شهادت این فرزند اصیل مردم افغانستان، این اکبر شهدای وطن ، این رهبر توانا ، مدبر و جسور کشور؛ یکی از اقداماتی است که باید آ نرا بسیار وطنپرستانه توصیف کرد.

   سهمگیری در تجلیل از جایگاه  شایستۀ  دکتور نجیب الله در تاریخ کشور ما صرف وطیفۀ شما حزبی ها نبوده بلکه از نظر من به حیث فرد غیر وابسته (از گذشته تا حال) این یک دین وطنی همه وطن دوستان ا ست.

 در حالیکه میخواستم از جا نب خود و دوستان خوداز شما اظهار امتنان نمایم ، قابل یاد آوری میدانم که ما دوستداران دکتور نجیب الله وما هوا داران مصالحه ملی در کابل  جدا ً آرزومند سهمگیری فعال  درین امر بزرگ میباشیم.

   دکتور نجیب الله با درک عمیق از چگونگی رشد جریا نات کشور و عوامل مؤثر داخلی و خارجی در انکشاف این جریانات، سیاست ها ، طرح ها و راه حل هایی بی بد یلی را پیش کشید که اگر دشمنان خارجی با در خدمت گرفتن عاملین داخلی، آنرا سپوتاژ نمی کردند؛  باصد یقین که امروز نه تنها کشور ما  بلکه جهان چهره یی غیر از چهرهء کنونی میداشت.

   باری صحبت های شفاهی دکتور نجیب الله را شنیده بودم که گفته بود اگر قدرت های بزرگ و بخصوص ایا لات متحده از کمک به بنیاد گرایی  دست   نکشد امروز مردم من و وطن من در آتش شان میسوزد ولی مطمین باشند که فردا همین بنیاد گرایی دروازه ء هرکدام شان را د ق الباب خواهد کرد.

   دکتور نجیب الله نه تنها طراح معقولترین راه ها برای حل معضلات کشور بود ؛ بلکه خود سازمان دهنده ی  جسور این سیاست در عمل نیز بود ،ابتکارات و سهم عملی خود  او برای  از میان برداشتن بحران اعتماد وتعمیق باور میان جوا نب ذیدخل در  تفاهم بین الافغانی ، یکی از خطوط برجسته، و پرا فتخار زندگی او را میسازد .

    ما دیدیم و شنیدیم؛ که و قتی بار اول دکتور نجیب الله اندیشه ی مصالحه ملی را پیش کشید بنیاد گرایی راست وچپ که تعمیل این سیاست را در تضاد با منافع گروپی،محفلی وایدیولوژیک خود برآورد کرده بودند، چگونه دشمنی های آشتی ناپذیر(!) را علیه همدیگر در طا ق بالا ماندند وبا وحدت برادرانه ورفیقانه دست   به دست هم داده  وبا بکارگیری همه امکانات در برابر آن صف آراستند   و به مقابله پرداختند.

    معتقدین پا در گل مانده ی  ایدیالوژی مارکسیستی که خود را در پس پرده های عوام فریبانۀ خلق و توده ی زحمتکش و مردم پنهان کرده بودند وبا شعار های بخاطر رنجهای بیکران خلق عوام الناس را فریب دادند ولی در اصل و ماهیت حاضر بودند همه ی خلق راقربانی اهداف ایدیولوژیک خود وباا لوسیله فدای منافع بیگانه نمایند؛ از جمله اولین ها بودند که علیه سیاست مصالحۀ ملی به مقابله بی شرمانه پرداختند.  چنانکه گفته شد این ها مصالحه، تفاهم  بین الا فغانی و بلاخره ختم جنگ در کشور را خیانت به آ رمانهای اید یولوژیک خود دانسته و لذا از هرنوع   سبوتاژ در برابر این انسانی ترین سیاست دریغ نکردند.  صف جدا کردند ، در سوراخ ها خزیدند و دسیسه ساختند. برای آنها هیچ تفاوتی نداشت و هم اکنون هم تفاوت ندارد که اقدامات جنایتکارنه ی آنها تا کجا این وطن واین مردم را در خون وآتش میکشاند.  به گفته ی شهید دکتور نجیب ا لله در محفل تجلیل از پنجمین سالگرد مصالحه ملی در سالو ن کنفرا نس های وزارت خارجه  که در صحبت بیرون از کاغذ (تبصره) خود گفتند: او گفته است  (منظور شان رهبر سیاسی کودتای که بلاخره در سال 1992 عملی شد)  در دیگی که منافع من نمی جوشد بگذار کثافات بجوشد ومردم ما دیدند که این رهبران پوشالی که سالها گویا بخاطر رنج های بیکران خلق، داد وفریاد را در پارک زرنگار ، شورای ملی وسایر ستیژ ها به راه انداخته بو د در آخر با دزد سرجوال گرفته ونام خودرا یک بار دیگر بحیث یکی از سازمان دهنده گان قتل و غارت مردم ثبت ابدی تاریخ کردند.

    بلی! آنها نه تنها شریک جرم بلکه یکی از عاملین قتل ورنج و غارت  و بدبختی مردم ما اند.  و این جرم، نه در حد سقوط یک حاکمیت ؛ بلکه به وسعت تباهی یک ملت ، یک کشور و یک فرهنگ است.

   از طرف دیگر سیاست مصالحه ی ملی، آ تش بجان بنیاد گرایی راست نیز افگند . آنها که تداوم جنگ، ویرانی و تباهی مردم را جزء اعتقادات مذهبی خود میدانند و میدانستند، وا ضحاً که نمیتوانستند   مصالحه، تفا هم، برادری و اخوت را  بحیث بد یل جنگ برادر کشی بپذیرند و به سیاست مصا لحه ، به پیشنهاد های صلح و پیام های برادری ، با را کت و توپ و تفنگ و ستنگروقتل هزاران هموطن  پاسخ دادند .                   

   بلاخره راست وچپ افراطی،  یکبار در  هویت کودتای ناکام   تنی ـ گلبد ین    وبار دیگر با طرح پلان منظم کو دتا علیه پروگرام صلح ملل متحد، وا قعیت فرضیه ی راست ا فرا طی و چپ ا فرا طی دو  روی یک سکه اند را  به اثبات رسا نیدند.  پیچیدن در جزییا ت این مساله و رد یابی چگونگی  تدارک و تعمیل کودتا و تحمیل کودتا را به بحث دیگر میگذارم.

   بهر صورت اینک از سقوط دولت دکتورنجیب الله چارده سال میگذرد و ده سال است که خود او را در یک بازی اوپراتیفی، سازمانهای معلوم الحال شهید کردند و مردم با سپاس مارا در حسرت نبود ا و بر گلیم ماتم نشاندند و اینک که چیزی کم ده سال از شهادتش میگذرد هنوز هم اشک چشم هزاران خانواده ی افغان نخشکیده و حسرت نبودش  هزاران  انسان را داغدار مانده است.

   مردم ما با تجربه ی خونین ،  با تجربه یی که با تباهی هزاران انسان  انجامید ، عمیقاً در یافته اند که حق با نجیب الله  بود.

آری  او حق به جانب بود که می گفت:

 ـ تداوم  جنگ راه حل نیست. 

ـ مصالحه ملی یگانه  ویگانه؛ بدیل  جنگ برادر کشی است. 

ـ او حق داشت که بر همه  نظریات وارداتی و گویا  منافع ایدیالوژیک  که جدا از زندگی  مردم  و در تضاد با  روال  رشد عادی زندگی مردم بر مردم تحمیل میشد ؛ خط  بطلان بکشد.

ـ او بار، بار تاکید میکرد که ، مصالحه ی ملی  از میان مردم بر خاسته از نظریات افغانی مردم  ملهم است و لذا در خدمت مردم است.

 

دوستان محترم،

     نمی دانم  شما که در خارج از کشور زندگی دارید ، درک وبرداشت تان از درون کشور چگونه ودر کدام سطح است . میخواستم  بدانم که تجلیل شما  دوستان  از مقام والای دکتور نجیب الله این فرزند اصیل وطن در کدام سطح است . اگر بخواهید  از داخل  کشور از من بشنوید باید به  اطلاع شما دوستان برسانم که سال روز شهادت دکتور نجیب الله  همه ساله در اکثز خانواده ها ی افغان با خیرو خیرات و ختم قرآن عظیم الشان برگذار میگردد . مثلا سال گذشته ما از این سالروز عظیم با ختم قرآن و سخنرانی پیرامون شخصیت و کار نامه های این انسان راستین وطن تجلیل کردیم.

  در محفل یاد بود از نهمین سالگرد شهادت دا کتر صاحب، هزاران نفر اشتراک ورزیده بود.    محفل یاد بود از روز شهادت نجیب الله  نشان داد که او در میان مردم جایگاه  شایسته ء  خود را همچنان حفظ کرده است.  او بعد از مرگش همچنان زنده است.  او در  دل اکثریت توده های مردم  وطنش همچنان زنده است.  اعتراف میکنم که من امروز درک میکنم که چرا دشمنان مردم افغانستان او را به شهادت رسانده اند .

  او امروز نه گروپ مسلح دارد، نه پایگاه سیاسی ـ نظامی و نه بنیاد مادی که برایش تبلیغات براه انداخته شود؛ فقط خودش، شخصیت اش، گذشتۀ پر افتخارش، اندیشه و طرز تفکرش او را محبوب قلوب مردمش ساخته است.

  فردا که در ین کشور آ فتاب واقعی صلح بتابد و دیگر سلاح و زور و زر قهرمان سازی نکند مردم ما بی هراس و علنی در برابر اسطوره های واقعی صلح و دوستی، برادری و برابری  سر تعظیم فرود می اورند.
 

دوستان محترم ،

   تصمیم بخاطر تدویر سمینار علمی در ده سالگی شهادت دکتور نجیب الله،  طوریکه قبلاً عرض کردم تصمیم بسیار عاملانه وعا قلانه است؛ زیرا:

ـ مصا لحه ی ملی بمثابۀ طرز تفکر ملی برای کشور ما افغانستان  معطوف بر هدف ختم جنگ برادر کشی، تأمین صلح، ارتقای سطح زندگی مردم، غنا مندی و جلایش هر چه بیشتر فرهنگ ملی ما؛ همچنان ضرورت  جامعه است و در آینده نیز باتکامل این  روز تا روز این اندیشه، به آن نیاز وجود دارد،

ـ وقتی ما در رابطه به مصالحۀ ملی بمثابه ی  سیاست و طرز تفکر علمی حل افغانی مشکل وطن خویش نگاه میکنیم، ایجاب مینماید نقش دکتور نجیب ا لله  بحیث طراح این سیاست و مبارزات ایشان در راه  تحقق  مصالحه ی ملی  نیزجداً شامل موضوعات تحقیق سمینار باشد.

ـ کدام عوامل مانع پلان صلح ملل متحد شد ؟  این عوامل از کجا ناشی شد،

ـ چرا و چگونه علیه  پلان صلح ملل متحد کودتا سازمان دهی شد ؟

   دوستان محترم، تدویر سمینار در دهمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله اگر از یک طرف ادای احترام به مقام والای شهید دکتور نجیب الله میباشد، از جانب دیگر تحقق این  امر سهمگیری وطن پرستانه و خردمندانه در بررسی قضایای است که مربوط به زندگی دیروز، امروز  وفردای وطن ماست و لذا این ادای دین وطنی است.

ـ واز طرف دیگر:

هرکه نآموخت از گذشت روزگار

هیچ نا موزد ز هیچ آموز گار

 

برای گردانندگان این سمینار موًفقیت آرزو میکنم.
 

داکتر صاحب، روح ات شاد باد.

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<