كــيم؟                                           
پيمانه
یی،
                          
       
اندرين پيمانه:           
                        پيكم،          
 
                               پيامم،        
                                              پيمانم من.       

   محترم فقیر محمد ودان در ۱۶ حوت ۱۳۲۶ در شهرجلالآباد تولد شده است.  دارای دپلوم لسانس پیداگوژی میباشد.  ازسال ۱۳۴۸- ۱۳۵۸ دریکی ازلیسه های عالی شهرکابل سمت معلمی داشت.  در سال ۱۳۴۶ عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کسب و در سال ۱۳۵۸ زندانی سیاسی بود.  در جدی ۱۳۵۸ از زندان  رها و بحیث کادر علمی در ریاست تالیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه شامل کار گردید.  موصوف در سال ۱۳۶۰ بحیث کارمند حرفوی حزب توظیف و در سنبله همین سال بحیث مسؤل یکی از سکتورهای شعبه تبلیغ، ترویج و آموزش کمیته مرکزی ح.د.خ.ا مؤظف گردید.  در سال ۱۳۶۵ بحیث معاون و طی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ بحیث رئیس شعبه تبلیغ و فرهنگ کمیته مرکزی ح.د.خ.ا مسؤلیت داشت.  از حمل ۱۳۶۹ تا ثور ۱۳۷۱ بحیث رئیس شورای ولایتی ولایت ننگرهار حزب وطن انتخاب و در عین حال بحیث معاون ریاست تنظیمه زون شرق در امور ملکی، نیز مؤظف بود.  او در سال ۱۳۶۶ به عضویت کمیته مرکزی ح.د.خ.ا (بعد از سرطان ۱۳۶۹ حزب وطن) انتخاب و بعد از آن نیز این موقف حزبی را داشت.

    از او کتاب ها ورساله های متعدد به چاپ رسیده و به قلم او مقالات و تحلیل های سیاسی و آثار ادبی در رسانه های گروهی کشور و طی سالهای اخیر در وسایل اطلاعات جمعی بیرون مرزی افغانی نشر گردیده است.

نوشتۀ دیگر از محترم فقیر محمد ودان