فريدريشس دورف
د ۲۰۰۳ دمارچ اوهمه

د مینې بقا

شاعر له شمعې پوښتي

ولې،

دڅه دپاره،

مئین پنگ سوزوي؟

شمعې د اوښکو د بهير په ليكو

دا یې را وکښل چه :

شاعره !

گِرموی مې څله

زه د بدن په ويلی شوي ذری

د عشق محفل تودوم

او،

پتنگان را بولم

خپله سوزم،

محفل ته نور وركوم

نور په ځان نه پوهیږم

         * * *

پتنگ د حال په ژبه

د سوزيدو په درشل

دا یې را وويل چه :

شاعره !

دا می باور  وو

او باور می دی اوس

چه :

د خپلی مینې د وفا په ثبوت

د ځان سيزل شرط دي

دادی چه زه هم سوزم

شاعر !

مئین یې ته هم

شاعره !

ته هم سوزې.

     * * *

د پاکې مینې د بقأ په خاطر

شمعه هم سوزي

پتنگ سوزي

او،

شاعر هم سوزي.